Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.99; 29.020                                                                                                                    Prosinec 2007

Elektrostatika -
Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů -
Časové průběhy elektrostatického výboje
pro model lidského těla (HBM)

ČSN
EN 61340-3-1
ed. 2

34 6440

                                                                                           idt IEC 61340-3-1:2006

Electrostatics -
Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms

Électrostatique -
Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques - Formes ďonde ďessai des décharges
électrostatiques pour le modèle du corps humain (HBM)

Elektrostatik -
Teil 3-1: Verfahren zur Simulation elektrostatischer Effekte - Prüfwellenformen der elektrostatischen Entladung
für das Human Body Model (HBM)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61340-3-1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61340-3-1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-07-01 se nahrazuje ČSN EN 61340-3-1 (34 6440) z ledna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80215


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2010-07-01 používat dosud platná ČSN EN 61340-3-1 (34 6440) z ledna 2003, v souladu s předmluvou k EN 61340-3-1:2007.

Změny proti předchozím normám

Nejvýznamnější změnou tohoto dokumentu je skutečnost, že již neobsahuje aplikace pro nenapájené polovodičové součástky. Specifické aplikace časových průběhů HBM ESD pro nenapájené polovodičové součástky jsou předmětem IEC 60749-26.

Informativní údaje z IEC 61340-3-1:2006

Mezinárodní norma IEC 61340-3-1 byla připravena technickou komisí IEC TC 101: Elektrostatika.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2002 a představuje jeho technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

101/236/FDIS

101/238/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s Částí 2 Směrnic ISO/IEC.

Výčet všech částí souboru IEC 61340 se společným názvem Elektrostatika se nalézá na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Upozornění na národní poznámku

K tabulce 1 je doplněna vysvětlující národní poznámka.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

anglický termín

používané termíny

použitý termín

HBM waveform

·       průběh HBM

·       časový průběh proudu vytvořený
zařízením podle modelu HBM

průběh HBM

sample

·       výběr

·       vzorek

výběr

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, RNDr. Karel Jurák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.


Strana 3


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        Červenec 2007

ICS 17.220.99; 29.020                                                                                 Nahrazuje EN 61340-3-1:2002

Elektrostatika -
Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů -
Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)
(IEC 61340-3-1:2006)

Electrostatics -
Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects -
Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms
(IEC 61340-3-1:2006)

 

Électrostatique -
Partie 3-1: Méthodes pour la simulation
des effets électrostatiques - Formes d’onde
d’essai des décharges électrostatiques
pour le modèle du corps humain (HBM)
(CEI 61340-3-1:2006)

Elektrostatik -
Teil 3-1: Verfahren zur Simulation elektrostatischer
Effekte - Prüfwellenformen der elektrostatischen
Entladung für das Human Body Model (HBM)
(IEC 61340-3-1:2006)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2007-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                    Ref. č. EN 61340-3-1:2007 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 101/236/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 61340-3-1, vypracovaný v technické komisi IEC TC 101 Elektrostatika, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61340-3-1 dne 2007-07-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61340-3-1:2002.

Významnější změnou EN 61340-3-1:2007 je, že neobsahuje aplikaci pro polovodičové součástky.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                            (dop)       2008-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2010-07-01-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz