Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.060.30                                                                                                                                    Únor 2008

Speciální technická keramika - Zkušební metody
pro keramické prášky -
Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

ČSN
EN 725-10

72 7515

 

Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 10: Determination of compaction properties

Céramiques techniques avancées - Méthodes d’essai des poudres céramiques - Partie 10: Détermination des
propriétés de compaction

Hochleistungskeramik - Prüfverfahren für keramische Pulver - Teil 10: Bestimmung der Verdichtungseigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 725-10:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 725-10:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 725-10 (72 7524) z března 1998.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80546


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě došlo oproti předchozímu vydání ke změnám:

      v kapitole 6 provedení zkoušky;

      požadavků v protokolu o zkoušce;

      byla přidána příloha B, Příklad provedení protokolu o zkoušce.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (ISO/IEC 17025:2005)

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc., IČ 61013501

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník: Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            
Září 2007

ICS 81.060.30                                                                                                  Nahrazuje EN 725-10:1997

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky -
Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 10: Determination of compaction properties

 

Céramiques techniques avancées - Méthodes
d’essai des poudres céramiques -
Partie 10: Détermination des propriétés
de compaction

Hochleistungskeramik - Prüfverfahren
für keramische Pulver -
Teil 10: Bestimmung der Verdichtungseigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-08-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 725-10:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 6

5          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 6

6          Provedení zkoušky.............................................................................................................................................................. 7

6.1       Sušení................................................................................................................................................................................... 7

6.2       Množství................................................................................................................................................................................. 7

6.3       Čištění lisovací formy a razníků........................................................................................................................................ 7

6.4       Podmínky zkoušení prášků............................................................................................................................................... 7

6.5       Mazání................................................................................................................................................................................... 7

6.6       Zhutňovací tlaky................................................................................................................................................................... 7

6.7       Zhutňování a vytlačování z formy....................................................................................................................................... 8

7          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

7.1       Výpočet.................................................................................................................................................................................. 8

7.2       Zhutňovací křivka................................................................................................................................................................. 8

8          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Opakovatelnost a reprodukovatelnost............................................................................................. 11

Příloha B (informativní) Příklad provedení protokolu o zkoušce........................................................................................... 12

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

B.2       Popis a příprava vzorku.................................................................................................................................................... 12

B.3       Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 12

B.4       Stanovení objemové hmotnosti výlisků......................................................................................................................... 12

B.5       Výpočet objemové hmotnosti.......................................................................................................................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 725-10:2007) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 184 „Speciální technická keramika, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do března 2008.

Tato norma nahrazuje EN 725-10:1996

V EN 725 Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky se skládá z těchto částí:

Část 1:    Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

Část 2:    Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

Část 3:    Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích extrakcí nosným plynem za horka

Část 4:    Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou XRF

Část 5:    Stanovení rozdělení velikosti částic

Část 6:    Stanovení měrného povrchu (zrušena)

Část 7:    Stanovení absolutní hustoty (zrušena)

Část 8:    Stanovení sypné hmotnosti po setřesení

Část 9:    Stanovení sypné hmotnosti

Část 10:  Stanovení zhutňovacích vlastností

Část 11:  Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

Část 12:  Chemická analýza oxidu zirkoničitého

Části 6 a 7 řady byly v roce 2005 nahrazeny příslušnými samostatnými normami EN ISO 18757 a EN ISO 18753.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 725 popisuje metody pro stanovení zhutňovacího chování negranulovaných nebo granulovaných keramických prášků při jednoosém tlakovém zatížení v tvarově stabilní formě, za stanovených podmínek.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz