Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.160.01                                                                                                                            Duben 2008

Točivé elektrické stroje -
Část 8: Značení svorek a smysl točení

ČSN
EN 60034
- 8
ed. 2

35 0000

                                                                                          idt IEC 60034 - 8:2007

Rotating electrical machines -
Part 8: Terminal markings and direction of rotation

Machines électriques tournantes -
Partie 8: Marques d’extrémité et sens de rotation

Drehende elektrische Maschinen -
Teil 8: Anschlussbezeichnungen und Drehsinn

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60034 - 8:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60034 - 8:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-07-01 se nahrazuje ČSN EN 60034 - 8 (35 0000) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80824


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se do 2010-07-01 může používat dosud platná ČSN EN 60034-8 (35 0000) z července 2003 v souladu s předmluvou v EN 60034-8:2007.

Změny proti předchozí normě

Tato ČSN se liší od souběžně platné ČSN EN 60034-8:2003 doplněním nového obrázku A.11 pro motory s proměnným momentem, dvojím napětím a devíti svorkami, přičemž obrázky A.11 až A.23 byly přečíslovány na obrázky A.12 až A.24. Dále byly provedeny menší úpravy textu článků 4.1, 6.1.1, 6.4.2 a 7.1. V kapitole A.2 byly původní obrázky A.13 až A.15 nahrazeny novými obrázky (nyní A.14 až A.16). V kapitole A.4 na obrázcích A.22 a A.23 byly přeznačeny svorky F na svorky E, u obrázku A.23 byl mimo to upraven název a popis zapojení v příslušné tabulce; na obrázku A.24 bylo upraveno zapojení a text pod obrázkem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60034-1 zavedena v ČSN EN 60034-1 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60417 databáze je dostupná na serveru www.iec.ch 1)

IEC 60445 zavedena v ČSN EN 60445 ed. 2 (33 0160) Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmenno-číslicového systému

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60034-8:2007 Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation         
(Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení)

Porovnání s IEC 60034 - 8:2007

Text této ČSN EN 60034-8 je zcela shodný s textem IEC 60034-8:2007, obsahuje však navíc normativní přílohu ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace.

Informativní údaje z IEC 60034 - 8:2007

Mezinárodní norma IEC 60034-8 byla připravena technickou komisí IEC 2: Točivé stroje.

Toto třetí vydání IEC 60034-8 ruší a nahrazuje druhé vydání z roku 2002 a je technickou revizí normy.

Hlavní změna proti předchozímu vydání je uvedena níže:

změněné značení svorek u DC strojů v kapitole A.4.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

2/1434/FDIS

2/1451/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60034-1 lze najít pod obecným názvem Točivé elektrické stroje na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

_______________

1)    Dále viz TNI 01 3760:2005 Databáze grafických značek – Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB (01 3760).


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(411) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 411: Točivé stroje

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy - Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

Vypracování normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis, IČ 16315251

Technická normalizační komise: TNK 129 Točivé elektrické stroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

- 8
EUROPEAN STANDARD                                                                                       
Červenec 2007
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.160                                                                                                       Nahrazuje EN 60034-8:2002

Točivé elektrické stroje -
Část 8: Značení svorek a smysl točení
(IEC 60034 - 8:2007)

Rotating electrical machines -
Part 8: Terminal markings and direction of rotation
(IEC 60034 - 8:2007)

 

Machines électriques tournantes -
Partie 8: Marques d’extrémité et sens de rotation
(CEI 60034 - 8:2007)

Drehende elektrische Maschinen -
Teil 8: Anschlussbezeichnungen und Drehsinn
(IEC 60034 - 8:2007)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2007-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                  Ref. č. EN 60034-8:2007 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 2/1434/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60034-8, připravený komisí IEC TC 2 Točivé stroje, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60034-8 dne 2007-07-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60034-8:2002.

Hlavní změna proti EN 60034-8:2002 je uvedena níže:

změněné značení svorek u DC strojů v kapitole A.4.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum pro zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení k přímému použití jako normy národní

(dop)

2008-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2010-07-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60034-8:2007 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 10

2          Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 10

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Značky.................................................................................................................................................................................. 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       DC a jednofázové komutátorové stroje......................................................................................................................... 11

4.3       AC stroje bez komutátorů................................................................................................................................................. 12

4.4       Pomocná zařízení.............................................................................................................................................................. 12

5          Smysl točení....................................................................................................................................................................... 12

6          Pravidla pro značení svorek............................................................................................................................................. 13

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.2       Připojené číslice................................................................................................................................................................ 13

6.3       Předřazené číslice............................................................................................................................................................. 14

6.4       Identifikace vinutí podle druhu stroje............................................................................................................................. 14

6.5       Synchronní stroje............................................................................................................................................................... 14

6.6       DC stroje............................................................................................................................................................................. 14

6.7       Vztah mezi značením svorek a smyslem točení.......................................................................................................... 15

6.8       Obrázky se značením svorek........................................................................................................................................... 15

7          Pravidla pro značení svorek pomocných zařízení........................................................................................................ 20

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

7.2       Značení................................................................................................................................................................................ 20

Příloha A (normativní)  Schémata zapojení pro běžné použití............................................................................................... 23

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 32

Obrázek 1 - Jedno trojfázové vinutí, tři sekce, otevřené zapojení, šest svorek................................................................... 16

Obrázek 2 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do trojúhelníka, tři svorky............................................................................... 16

Obrázek 3 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do vnitřní hvězdy s nulovým vodičem, čtyři svorky..................................... 16

Obrázek 4 - Jedno trojfázové vinutí, dvě sekce na fázi, otevřené zapojení, dvanáct svorek.............................................. 16

Obrázek 5 - Jedno trojfázové vinutí, čtyři sekce na fázi, otevřené zapojení, dvacet čtyři svorek....................................... 16

Obrázek 6 - Jedno trojfázové vinutí, dvě sekce na fázi se čtyřmi odbočkami na sekci, otevřené zapojení,
třicet šest svorek
................................................................................................................................................................ 17

Obrázek 7 - Dvě oddělená trojfázová vinutí se dvěma nezávislými funkcemi, dvě sekce na fázi,
otevřené zapojení, dvacet čtyři svorek
............................................................................................................................ 17

Obrázek 8 - Dvě sekce, vnitřní zapojení, tři svorky.................................................................................................................... 17

Obrázek 9 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do hvězdy, duplicitní svorky pro alternativní zapojení, šest svorek........ 17

Obrázek 10 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do hvězdy, paralelní svorky pro společně vedený proud, šest svorek 18

Obrázek 11 - Trojfázový vinutý rotor, zapojení do hvězdy s nulovými vodiči, osm svorek.................................................. 18

Obrázek 12 - Hlavní a pomocné vinutí, dvě sekce................................................................................................................... 18

Obrázek 13 - Jednofázové pomocné vinutí, trvale připojený kondenzátor, jedna sekce................................................... 18

Obrázek 14 - Jednofázové hlavní vinutí, trvale připojená tepelná ochrana, jedna sekce................................................. 18

Obrázek 15 - Šestifázové vinutí, otevřené zapojení, šest sekcí............................................................................................. 18

Obrázek 16 - Vinutí kotvy, jedna sekce....................................................................................................................................... 19

Obrázek 17 - Komutační vinutí, jedna a dvě sekce.................................................................................................................. 19


Strana 8

Strana

Obrázek 18 - Kompenzační vinutí, jedna a dvě sekce............................................................................................................. 19

Obrázek 19 - Sériové vinutí, jedna sekce, dvě odbočky.......................................................................................................... 19

Obrázek 20 - Derivační budicí vinutí, jedna sekce................................................................................................................... 19

Obrázek 21 - Budicí vinutí s cizím buzením, jedna a dvě sekce............................................................................................ 19

Obrázek 22 - Pomocné vinutí v podélné ose, jedna sekce.................................................................................................... 19

Obrázek 23 - Pomocné vinutí v příčné ose, jedna sekce........................................................................................................ 19

Obrázek 24 - Vinutí kotvy s komutačním a kompenzačním vinutím, jedna sekce.............................................................. 19

Obrázek 25 - Jedna fáze, jedno napětí....................................................................................................................................... 20

Obrázek 26 - Jedna fáze, dvojí napětí......................................................................................................................................... 20

Obrázek 27 - Tři fáze, jedno napětí............................................................................................................................................. 21

Obrázek 28 - Tři fáze, dvojí napětí............................................................................................................................................... 21

Obrázek 29 - Zařízení se dvěma vývody (s výjimkou typu R).................................................................................................. 21

Obrázek 30 - Zařízení typu R se dvěma vývody......................................................................................................................... 21

Obrázek 31 - Zařízení typu R se třemi vývody............................................................................................................................ 22

Obrázek 32 - Zařízení typu R se čtyřmi vývody........................................................................................................................... 22

Obrázek 33 - Zapojení spínačů................................................................................................................................................... 22

Obrázek A.1 - Zapojení do trojúhelníka...................................................................................................................................... 24

Obrázek A.2 - Zapojení do hvězdy - s nulovým vodičem nebo bez něj................................................................................. 23

Obrázek A.3 - Dvoje napětí, šest svorek (1: )....................................................................................................................... 23

Obrázek A.4 - Zapojení do hvězdy, dvoje napětí, devět svorek (1:2)..................................................................................... 24

Obrázek A.5 - Zapojení do trojúhelníka, dvoje napětí, devět svorek (1:2)............................................................................ 24

Obrázek A.6 - Hvězda-trojúhelník, jedno napětí, šest svorek................................................................................................. 24

Obrázek A.7 - Hvězda-trojúhelník, dvoje napětí, dvanáct svorek (1:2).................................................................................. 25

Obrázek A.8 - Vinutí pro rozběh s částí vinutí, jedno napětí, šest svorek............................................................................. 25

Obrázek A.9 - Vinutí pro rozběh s částí vinutí, dvoje napětí, devět svorek (1:2).................................................................. 26

Obrázek A.10 - Proměnný moment, šest svorek...................................................................................................................... 26

Obrázek A.11 - Proměnný moment, dvoje napětí (1: ), devět svorek............................................................................... 27

Obrázek A.12 - Konstantní moment, šest svorek..................................................................................................................... 27

Obrázek A.13 - Konstantní výkon, šest svorek.......................................................................................................................... 28

Obrázek A.14 - Proměnný moment, šest svorek...................................................................................................................... 28

Obrázek A.15 - Konstantní moment, sedm svorek.................................................................................................................. 28

Obrázek A.16 - Konstantní výkon, sedm svorek....................................................................................................................... 29

Obrázek A.17 - Příklad motoru pro troje otáčky s konstantním momentem a dvěma oddělenými vinutími,
deset svorek
....................................................................................................................................................................... 29

Obrázek A.18 - Příklad motoru pro troje otáčky se třemi oddělenými vinutími, deset svorek.......................................... 29

Obrázek A.19 - Příklad motoru pro čtvery otáčky, s proměnným momentem a dvěma oddělenými vinutími,
dvanáct svorek
................................................................................................................................................................... 30

Obrázek A.20 - Reverzační motor s pomocnou rozběhovou fází nebo s rozběhovým kondenzátorem......................... 30

Obrázek A.21 - Reverzační motor s rozběhovým kondenzátorem, se čtyřmi svorkami,
s externě připojeným kondenzátorem
........................................................................................................................... 30

Obrázek A.22 - Derivační motor nebo derivační dynamo, čtyři svorky.................................................................................. 31

Obrázek A.23 - Kompaundní motor nebo kompaundní dynamo, se součtovým sériovým a komutačním vinutím,
šest svorek
......................................................................................................................................................................... 31

Obrázek A.24 - Sériový motor, dvě svorky.................................................................................................................................. 31


Strana 9

Úvod

Revizí této části IEC 60034 je zajištěna celosvětová jednotnost elektrických zapojení točivých elektrických strojů; přičemž při určování požadavků na značení platí doporučení základní publikace na bezpečnost IEC 60445.

Tato normalizovaná zapojení tak použitím normalizovaného značení svorek umožňují bezpečnou záměnu elektrických strojů včetně jejich řídicích a ochranných zařízení.


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60034 platí pro AC a DC stroje a stanoví:

a)    pravidla pro identifikaci míst připojení vinutí;

b)    značení svorek vinutí;

c)    smysl točení;

d)    vztah mezi značením svorek a smyslem točení;

e)    značení svorek pomocných zařízení;

f)      schémata zapojení strojů pro všeobecné použití.

Tato norma se nevztahuje na synchronní turbostroje.

2 Citované normativní dokumenty

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60034-1 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance         
(Točivé elektrické stroje - Část 1: Výkonnost a vlastnosti)

IEC 60417-1 Graphical symbols for use on equipment - Part 1: Overview and application  
(Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek)

IEC 60445 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals and conductor terminations       
(Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů)

3 Termíny a definice

Pro účely této části IEC 60034 platí termíny a definice uvedené v IEC 60034-1 a následující definice:

3.1
značení svorek
(terminal marking)       
trvalá identifikace vnějších konců vývodů vinutí nebo vývodů pomocných zařízení, které má uživatel k dispozici pro připojení daného stroje k napájení nebo k zařízení, tato trvalá identifikace udává funkci daných konců

3.2
místa připojení
(connecting points)      
všechna místa přenosu proudu, která se používají pro vnitřní trvalé propojení vinutí nebo konců prvků vinutí

3.3
odbočky
(tapping points)          
mezilehlá připojení k části prvku vinutí

3.4
vývody vinutí
(winding leads)   
izolované vodiče, které vytvářejí elektrické spojení mezi vinutím a jeho koncem

3.5
vinutí
(winding)
soustava závitů nebo cívek, které mají v točivém elektrickém stroji stanovenou funkci (IEV 411-37-01)

3.6
fáze vinutí
(winding phase)      
jeden nebo více prvků vinutí přidružených k určité fázi

3.7
sekce vinutí
(winding element) 
část vinutí, ve které jsou všechny závity nebo cívky trvale vzájemně spojeny


Strana 11

3.8
oddělená vinutí
(separate windings)    
dvě nebo více vinutí, z nichž každé má samostatnou funkci; tato vinutí nejsou propojena a jsou používána pouze samostatně a to buď úplně nebo částečně

3.9
víceotáčkový motor
(multi-speed motor)          
motor, který může pracovat při kterýchkoliv otáčkách ze dvou nebo z více stanovených hodnot otáček

3.10
konstantní výkon
(constant power)       
je výkon, který při změně otáček víceotáčkového motoru zůstává přibližně konstantní

3.11
konstantní moment
(constant torque)  
je moment, který při změně otáček víceotáčkového motoru zůstává přibližně konstantní

3.12
proměnný moment
(variable torque)    
je výstupní moment víceotáčkového motoru, který je přibližně úměrný druhé mocnině otáček

3.13
sled fází
(phase sequence)      
pořadí, v němž napětí mezi napájecími vodiči postupně dosahují svých maximálních kladných hodnot

3.14
strana pohonu; strana D
(D-End)        
strana stroje, na které je konec hřídele
(IEV 411-43-36)

POZNÁMKA U strojů se dvěma konci hřídele je strana pohonu ta strana, která:

a)   má větší průměr,

b)   je protilehlá k vnějšímu ventilátoru, jestliže konce hřídele mají stejný průměr.

4 Značky

4.1 Všeobecně

L                           Napájecí vodič

PE                        Ochranná svorka

     Svorka přístupná uživateli, značení je závazné

      Místo vnitřního připojení

(….)               Značení vnitřní svorky (ukazující značku prvku), značení je volitelné

[ …. , …. ]           Seskupení uživatelem spojených svorek

;                  Oddělení svorek nebo skupin svorek

4.2 DC a jednofázové komutátorové stroje

A       Vinutí kotvy

B       Komutační vinutí

C       Kompenzační vinutí

D       Sériové budicí vinutí

E       Derivační budicí vinutí

F        Vinutí cizího buzení

H       Pomocné vinutí v podélné ose

J        Pomocné vinutí v příčné ose


Strana 12

4.3 AC stroje bez komutátorů

F        DC budicí vinutí

K       Sekundární vinutí

L        Sekundární vinutí

M       Sekundární vinutí

N       Uzel (nulový vodič) primárního vinutí

Q       Uzel (nulový vodič) sekundárního vinutí

U       Primární vinutí

V       Primární vinutí

W      Primární vinutí

Z        Pomocná vinutí

POZNÁMKA Použití značky pro primární a sekundární vinutí nezávisí na tom, zda je primární vinutí umístěné na statoru nebo na rotoru.

4.4 Pomocná zařízení

BA     AC brzdy

BD     DC brzdy

BW    Snímač opotřebení kartáčů

CA     Kondenzátory

CT      Transformátor proudu

HE     Topná tělesa

LA      Bleskojistka

PT      Transformátor napětí

R       Odporové teploměry

SC     Přepěťový kondenzátor

SP     Přepěťové ochrany

S       Spínače, včetně spínačů pro reverzační brzdění

TB      Termostaty vypínající při zvýšení teploty

TC      Termočlánky

TM     Termostaty zapínající při zvýšení teploty

TN      Termistory se záporným teplotním součinitelem

TP      Termistory s kladným teplotním součinitelem

POZNÁMKA Tato tabulka normalizuje značení většiny běžně používaných pomocných zařízení. Značení jiných zařízení může výrobce zvolit.

5 Smysl točení

Smysl točení stroje musí být takový, jaký je směr otáčení hřídele při pohledu na stranu pohonu.

U strojů se značením svorek podle této normy musí smysl točení odpovídat směru otáčení hodinových ručiček.

U jiných uspořádání, včetně strojů pro jeden smysl točení, musí být smysl točení znázorněn šipkou, umístěnou na krytu stroje.


Strana 13

6 Pravidla pro značení svorek

6.1 Všeobecně

6.1.1 Použití

Značení svorky musí identifikovat všechny konce vinutí a pomocných zařízení, ke kterým má přístup uživatel.

POZNÁMKA Připojení vnějších přívodů a uspořádání vinutí pro běžná použití jsou uvedeny v příloze A.

6.1.2 Pokyny pro značení

U všech trojfázových AC strojů s více než třemi svorkami a u všech ostatních strojů (a pomocných zařízení) s více než dvěma svorkami musí pokyny pro zapojení odpovídat této normě.

6.1.3 Skladba písmenno-číslicového značení

Značení svorek se skládá z velkých písmen latinky a z arabských číslic. Mezi znaky nesmí být mezery.

Každému vinutí, fázi vinutí nebo pomocnému obvodu musí být přiřazena písmenná značka (písmenné značky) podle kapitoly 4.

Písmena „I“ a „O“ se nesmí používat, aby se zabránilo jejich záměně s číslicemi 1 a 0.

6.1.4 Svorky duplicitního vinutí

Více vývodů stroje může mít stejné značení pouze tehdy, je-li každý z nich schopen provádět plně stejnou elektrickou funkci, takže pro připojení může být použit kterýkoliv z nich. Viz obrázek 9.

6.1.5 Společné svorky

Zajišťuje-li vedení proudu několik vývodů nebo vodičů společně, musí být značení svorek identifikovatelné pomocí doplňující připojené číslice oddělené pomlčkou. Viz obrázek 10.

U některých víceotáčkových motorů se dvěma nebo více nezávislými vinutími se mohou v nenapájeném vinutí vytvářet vyrovnávací proudy. V tomto případě musí být značení svorek při zapojení v otevřeném trojúhelníku identifikovatelné pomocí doplňující připojené číslice oddělené pomlčkou. Viz obrázek A.15.

6.1.6 Vypuštění číslic

Před písmenem předřazené a/nebo za písmenem připojené číslice mohou být vynechány, není-li nebezpečí záměny. Viz obrázek 2.

Jsou-li ke stejné svorce připojeny dvě sekce nebo více sekcí, značení svorky musí být určeno podle jedné ze sekcí. Přednostní pořadí musí odpovídat nižší připojené číslici. Viz obrázek 8.

Jsou-li vnitřně spojeny dvě nebo více sekcí s různou funkcí, musí být kombinace sekcí považována za jediný prvek a značení svorky musí tvořit písmeno týkající se primární funkce sekce. Viz obrázek 24.

6.1.7 Ochranná svorka

Konec vodiče ochranného uzemnění musí být označen písmeny PE podle IEC 60445 (nebo značkou 5019 podle IEC 60417:2006). Tímto způsobem nesmí být označeny žádné jiné svorky.

6.2 Připojené číslice

6.2.1 Sekce vinutí

Konce každé sekce vinutí se rozlišují číslicí připojenou za písmenem podle IEC 60445 takto: (viz obrázek 5)

1 a 2 pro první sekci vinutí (viz obrázek 1),

3 a 4 pro druhou sekci vinutí,

5 a 6 pro třetí sekci vinutí,

7 a 8 pro čtvrtou sekci vinutí.

U všech sekcí vinutí musí být konec, který je bližší k místu připojení napájení, označen nižším ze dvou čísel.


Strana 14

6.2.2 Vnitřní spoje

Je-li spojeno několik konců sekcí vinutí, pro značení svorek se musí použít nižší připojená číslice, viz obrázek 8.

6.2.3 Odbočky

Odbočky sekce vinutí musí být označeny ve sledu, v němž se vyskytují na sekci vinutí, takto: (viz obrázek 6)

11, 12, 13       atd. pro první sekci vinutí,

31, 32, 33       atd. pro druhou sekci vinutí,

51, 52, 53       atd. pro třetí sekci vinutí,

71, 72, 73       atd. pro čtvrtou sekci vinutí.

Odbočka, která je nejblíže k začátku vinutí, musí být označena nejnižším připojenou číslicí.

6.3 Předřazené číslice

Sekce vinutí, které jsou oddělené (nebo náležejí k různým proudovým systémům), ale mají podobnou, avšak nezávislou funkci, musí být označeny stejným písmenem, ale odlišeny předřazenou číslicí.

Každá ze svorek musí být označena předřazenou číslicí odpovídající oddělenému vinutí (nebo proudovému systému), k němuž náleží, takto: (viz obrázek 7)

první vinutí         1,

druhé vinutí       2,

třetí vinutí          3,

čtvrté vinutí        4,

atd....

U víceotáčkových strojů odpovídá sled předřazených číslic sledu zvyšujících se otáček. Viz obrázek A.19.

6.4 Identifikace vinutí podle druhu stroje

6.4.1 Trojfázové stroje

Pro první, druhou a třetí fázi primárního vinutí musí být použity písmenné značky U, V a W a v případě použití nulového vodiče N (viz obrázek 3); pro sekundární vinutí musí být použity písmenné značky K, L a M a Q. Viz obrázek 11.

6.4.2 Dvoufázové stroje

Značení svorek dvoufázového stroje musí být odvozena ze značení trojfázového stroje, přičemž písmenné značky W a M jsou vypuštěny.

6.4.3 Jednofázové stroje

Pro primární vinutí musí být přiřazena písmenná značka U a pro pomocné vinutí Z. Viz obrázek 12.

Jsou-li konce hlavního a pomocného vinutí připojeny na společnou svorku, tato svorka musí být označena podle pravidla pro hlavní fázi.

6.4.4 Stroje s více trojfázovými skupinami (např. šestifázové)

Každá fázová skupina musí být odlišena předřazenou číslicí podle 6.3. Viz obrázek 15.

Číselné pořadí předřazených číslic se musí zvyšovat podle pořadí, v němž dosahuje fáze U každé fázové skupiny své maximální hodnoty.

6.5 Synchronní stroje

Značení svorek primárních vinutí musí být odvozeno ze značení asynchronních strojů. DC budicí vinutí s cizím buzením musí mít značení svorek F1 a F2.

6.6 DC stroje

Písmenné značky přiřazené sekcím vinutí musí být takové, jak je uvedeno ve 4.2, se značením svorek uvedeným na obrázcích 16 až 24.


Strana 15

6.7 Vztah mezi značením svorek a smyslem točení

6.7.1 Vícefázové stroje

Značení svorek musí být uspořádáno tak, aby bylo dosaženo točení ve směru hodinových ručiček, jestliže abecední sled písmen (např. U1, V1, W1) odpovídá časovému sledu fázových napětí soustavy. Sled fází sekundárního vinuti (např. K, L, M) musí odpovídat sledu fází primárního vinutí (např. U, V, W).

V případě točení proti směru hodinových ručiček musí být časový sled fázových napětí soustavy obrácen záměnou napájecích kabelů (např. L2 a L3 v případě 3 fází).

Požadavek této kapitoly platí pro stroje jakéhokoliv jmenovitého výkonu a napětí, i když smysl točení ve směru hodinových ručiček nepřipadá v úvahu.

Pokud jsou stroje vhodné pro provoz pouze v jednom smyslu točení, smysl točení musí být označen šipkou. Tato šipka nemusí být na výkonnostním štítku, musí však být trvale připevněna a snadno viditelná.

6.7.2 Vícefázové víceotáčkové stroje

U víceotáčkových strojů, včetně strojů s přepínatelným vinutím, jako je Dahlanderovo vinutí nebo vinutí PAM (s pólově-amplitudovou modulací), musí být u těch vinutí, která mají být připojena k napájení, značení svorek pro nižší otáčky zaměněno (např. 1U a 1W), je-li to nutné pro dosažení stejného smyslu točení při obojích otáčkách.

6.7.3 Jednofázové stroje

Točení ve směru hodinových ručiček musí být dosaženo, je-li napájení připojeno k U1 a U2 a u pomocného vinutí je spojeno Z1 s U1 a Z2 s U2. Pro obrácení smyslu točení musí být svorka Z1 spojena s U2 a svorka Z2 s U1.

6.7.4 Stroje s více trojfázovými skupinami (např. šestifázové)

Značení svorek musí být uspořádáno tak, aby bylo dosaženo točení ve směru hodinových ručiček, jestliže abecední sled písmen každé fázové skupiny odpovídá časovému sledu fázových napětí soustavy připojených k této skupině. Pořadí předřazených číslic těchto skupin odpovídá sledu, ve kterém první napětí každé fázové skupiny dosáhlo své maximální hodnoty.

V případě točení proti směru hodinových ručiček musí být časový sled fázových napětí soustavy obrácen záměnou napájecích kabelů každé fázové skupiny a obrácením pořadí připojení skupin napájecích napětí k fázovým skupinám vinutí.

6.7.5 DC stroje

Značení svorek musí být uspořádáno tak, aby bylo dosaženo točení ve směru hodinových ručiček, jestliže polarita přívodů L+ a L- odpovídá polaritě svorek A1 a A2. Má-li stroj budicí vinutí s cizím buzením, značení svorek musí být takové, aby bylo dosaženo točení ve směru hodinových ručiček, jestliže polarita přívodů L+ a L- odpovídá jak polaritě svorek A1 a A2, tak polaritě svorek F1 a F2.

V případě točení proti směru hodinových ručiček musí být polarita přívodu buď ke kotvě nebo k buzení obrácena, přičemž je třeba vzít v úvahu 6.7.6.

6.7.6 Vztah mezi směrem proudu a magnetického pole (pro stejnosměrné stroje)

6.7.6.1 Dvě budicí vinutí vytvářejí jednosměrná pole, jestliže budicí proud v obou vinutích protéká od svorky s nižší (vyšší) připojenou číslicí ke svorce s vyšší (nižší) připojenou číslicí.

6.7.6.2 Magnetická pole komutačního a kompenzačního vinutí musí mít správnou polaritu vzhledem k sobě navzájem a k magnetickému poli vinutí kotvy, pokud ve všech těchto vinutích protéká proud od svorky s nižší (vyšší) připojenou číslicí ke svorce s vyšší (nižší) připojenou číslicí.

6.8 Obrázky se značením svorek

Schémata zapojení pro obvyklé použití jsou uvedena v příloze A.


Strana 16

6.8.1 Trojfázové asynchronní stroje

Obrázek 1 - Jedno trojfázové vinutí, tři sekce, otevřené zapojení, šest svorek

Obrázek 2 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do trojúhelníka, tři svorky

Obrázek 3 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do vnitřní hvězdy s nulovým vodičem, čtyři svorky

Obrázek 4 - Jedno trojfázové vinutí, dvě sekce na fázi, otevřené zapojení, dvanáct svorek

Obrázek 5 - Jedno trojfázové vinutí, čtyři sekce na fázi, otevřené zapojení, dvacet čtyři svorek


Strana 17

Obrázek 6 - Jedno trojfázové vinutí, dvě sekce na fázi se čtyřmi odbočkami na sekci,
otevřené zapojení, třicet šest svorek

Obrázek 7 - Dvě oddělená trojfázová vinutí se dvěma nezávislými funkcemi,
dvě sekce na fázi, otevřené zapojení, dvacet čtyři svorek

Obrázek 8 - Dvě sekce, vnitřní zapojení, tři svorky

Obrázek 9 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do hvězdy, duplicitní svorky
pro alternativní zapojení, šest svorek


Strana 18

Obrázek 10 - Jedno trojfázové vinutí, zapojení do hvězdy,
paralelní svorky pro společně vedený proud, šest svorek

Obrázek 11 - Trojfázový vinutý rotor, zapojení do hvězdy s nulovými vodiči, osm svorek

6.8.2 Jednofázové asynchronní stroje

Obrázek 12 - Hlavní a pomocné vinutí, dvě sekce

Obrázek 13 - Jednofázové pomocné vinutí, trvale připojený kondenzátor, jedna sekce

Obrázek 14 - Jednofázové hlavní vinutí, trvale připojená tepelná ochrana, jedna sekce

6.8.3 Stroje s více trojfázovými skupinami (šestifázové)

Obrázek 15 - Šestifázové vinutí, otevřené zapojení, šest sekcí


Strana 19

6.8.4 DC stroje

Obrázek 16 - Vinutí kotvy, jedna sekce

Obrázek 17 - Komutační vinutí, jedna a dvě sekce

Obrázek 18 - Kompenzační vinutí, jedna a dvě sekce

Obrázek 19 - Sériové vinutí, jedna sekce, dvě odbočky

Obrázek 20 - Derivační budicí vinutí, jedna sekce

Obrázek 21 - Budicí vinutí s cizím buzením, jedna a dvě sekce

Obrázek 22 - Pomocné vinutí v podélné ose, jedna sekce

Obrázek 23 - Pomocné vinutí v příčné ose, jedna sekce

Obrázek 24 - Vinutí kotvy s komutačním a kompenzačním vinutím, jedna sekce


Strana 20

7 Pravidla pro značení svorek pomocných zařízení

7.1 Všeobecně

Značení pomocných svorek musí odpovídat 6.1.3, dále 4.4, kde je určen typ pomocného zařízení, a dále musí zahrnovat:

      předřazenou číslici identifikující jednotlivý obvod nebo jednotku;

      přiřazenou číslici identifikující funkci vývodu.

Doplnění písmen a/nebo číslic ke značce pomocného zařízení musí vycházet, kdykoliv je to možné, z pravidel uvedených v kapitole 6.

Pokud je na stroji pro určité zařízení velký počet svorek (např.pro termočlánky), mohou být vývody seskupovány podle značky daného zařízení a svorky mohou být označeny pomocí číslice (1-99) předřazené před značku a pomocí jedné číslice (1-9) přiřazené za značku.

Výrobce musí popsat funkci těchto zařízení písemnou instrukcí.

Pokud existuje pouze jedno takové zařízení, předřazená číslice může být vynechána.

7.2 Značení

7.2.1 Zařízení vztahující se k výkonu

Zařízení BA, BD, BW, CA, HE, LA, SC a SP musí být označena a připojena podle 7.2.1.1 až 7.2.1.4, kde:

**  představují značku zařízení a  představuje dané zařízení.

POZNÁMKA Tato značka má být nahrazena příslušnou značkou pro schémata podle IEC 60617.

7.2.1.1 Jedna fáze, jedno napětí

L1

L2

**1

**2

Obrázek 25 - Jedna fáze, jedno napětí

7.2.1.2 Jedna fáze, dvojí napětí

Napětí

L1

L2

Spojeno

Odděleno

Vyšší

**1

**4

-

**2

Nižší

**1

**2

[**1, **4]

-

Obrázek 26 - Jedna fáze, dvojí napětí


Strana 21

7.2.1.3 Tři fáze, jedno napětí

L1

L2

L3

Zapojení

 

L1

L2

L3

Zapojení

**U

**V

**W

Do trojúhelníka

**U

**V

**W

Do hvězdy

Obrázek 27 - Tři fáze, jedno napětí

7.2.1.4 Tři fáze, dvojí napětí

Napětí

L1

L2

L3

Spojeno navzájem

Zapojení

Nižší

**U1

**V1

**W1

[**U1, **W2]; [**V1, **U2]; [**W1, **V2]

Do trojúhelníka

Vyšší

**U1

**V1

**W1

[**U2, **V2, **W2]

Do hvězdy

Obrázek 28 - Tři fáze, dvojí napětí

7.2.2 Tepelná a měřicí zařízení

Zařízení CT, PT, R, TB, TC, TN, TM a TP musí být označena a zapojena podle 7.2.2.1 až 7.2.2.4, kde:

**  představují značku zařízení a  představuje dané zařízení.

POZNÁMKA 1 Pro rozlišení polarity u TC zařízení označuje výrobce vývody barvou.

POZNÁMKA 2 U odporových teploměrů označuje poslední znak číslo obvodu.

POZNÁMKA 3 Tato značka má být nahrazena příslušnou značkou pro schémata podle IEC 60617.

7.2.2.1 Zařízení typu TB, TC, TM, TN a TP se dvěma vývody

Obrázek 29 - Zařízení se dvěma vývody (s výjimkou typu R)

L1 a L2 mají být připojeny podle písemných pokynů nebo podle barevného značení vývodů.

7.2.2.2 Zařízení typu R se dvěma vývody

Obrázek 30 - Zařízení typu R se dvěma vývody


Strana 22

7.2.2.3 Zařízení typu R se třemi vývody

Obrázek 31 - Zařízení typu R se třemi vývody

7.2.2.4 Zařízení typu R se čtyřmi vývody

Obrázek 32 - Zařízení typu R se čtyřmi vývody

7.2.3 Spínače

Spínače musí být označeny a zapojeny podle obrázku 33, kde * označuje číslo spínače.

Obrázek 33 - Zapojení spínačů


Strana 23

Příloha A (normativní)

Schémata zapojení pro běžné použití

A.1 Všeobecně

V příloze A jsou uvedena zapojení se značením svorek, které musí být použito pro tato běžná zapojení. Schémata zapojení slouží pouze pro informaci a mohou mít jinou podobu.

Způsoby použití, které nejsou znázorněny, musí být odvozeny z pravidel v kapitole 6.

POZNÁMKA Na požádání budou do této přílohy doplněna jiná běžná použití.

A.2 Trojfázové stroje

A.2.1 Statorová vinutí pro jedny otáčky

A.2.1.1 Jedno napětí

L1

L2

L3

Zapojení

 

L1

L2

L3

Zapojení

U

V

W

Do trojúhelníka

U

V

W

Do hvězdy

Obrázek A.1 - Zapojení do trojúhelníka

 

Obrázek A.2 - Zapojení do hvězdy -
s nulovým vodičem nebo bez něj

A.2.1.2 Dvoje napětí

Napětí

L1

L2

L3

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

U1

V1

W1

[U1, W2]; [U2, V1]; [V2, W1]

Do trojúhelníka

Vyšší

U1

V1

W1

[U2, V2, W2]

Do hvězdy

Obrázek A.3 - Dvoje napětí, šest svorek (1: )


Strana 24

Napětí

L1

L2

L3

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

U1

V1

W1

[U1, U3]; [V1, V3]; [W1, W3]; [U2, V2, W2]

Paralelní do hvězdy

Vyšší

U1

V1

W1

[U2, U3]; [V2, V3]; [W2, W3]

Sériové do hvězdy

Obrázek A.4 - Zapojení do hvězdy, dvoje napětí, devět svorek (1:2)

Napětí

L1

L2

L3

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

U1

V1

W1

[U1, U3, W2]; [V1, V3, U2]; [W1, W3, V2]

Paralelní do trojúhelníka

Vyšší

U1

V1

W1

[U2, U3]; [V2, V3]; [W2, W3];

Sériové do trojúhelníka

Obrázek A.5 - Zapojení do trojúhelníka, dvoje napětí, devět svorek (1:2)

A.2.1.3 Rozběhová vinutí

 

L1

L2

L3

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Rozběh

U1

V1

W1

[U2, V2, W2]

Do hvězdy

Chod

U1

V1

W1

[U1, W2]; [V1, U2]; [W1, V2]

Do trojúhelníka

Obrázek A.6 - Hvězda-trojúhelník, jedno napětí, šest svorek


Strana 25

Napětí

 

L1

L2

L3

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

Rozběh

U1

V1

W1

[U1, U3]; [V1, V3]; [W1, W3];
[U2, V2; W2]
; [U4, V4, W4]

Paralelní do hvězdy

Nižší

Chod

U1

V1

W1

[U1, W2, U3, W4];
[V1, U2, V3, U4];
[W1, V2, W3, V4]

Paralelní do trojúhelníka

Vyšší

Rozběh

U1

V1

W1

[U2, U3]; [V2, V3];
[W2, W3]; [U4, V4, W4]

Sériové do hvězdy

Vyšší

Chod

U1

V1

W1

[U1, W4]; [V1, U4]; [W1, V4];
[U2, U3]; [V2, V3]; [W2, W3]

Sériové do trojúhelníka

Obrázek A.7 - Hvězda-trojúhelník, dvoje napětí, dvanáct svorek (1:2)

 

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Rozběh

U1

V1

W1

U3, V3, W3

 

Do hvězdy

Chod

U1

V1

W1

 

[U1, U3]; [V1, V3]; [W1, W3]

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.8 - Vinutí pro rozběh s částí vinutí, jedno napětí, šest svorek


Strana 26

Napětí

 

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

Rozběh

U1

V1

W1

U3, V3; W3

[U2, V2; W2]

Do hvězdy

Nižší

Chod

U1

V1

W1

 

[U1, U3]; [V1, V3]; [W1, W3];
[U2, V2; W2]

Paralelní do hvězdy

Vyšší

Chod

U1

V1

W1

 

[U2, U3]; [V2, V3]; [W2, W3]

Sériové do hvězdy

Obrázek A.9 - Vinutí pro rozběh s částí vinutí, dvoje napětí, devět svorek (1:2)

A.2.2 Statorová vinutí pro více než jedny otáčky

A.2.2.1 Pro dvoje otáčky (1:2), jedno vinutí

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

1U

1V

1W

2U, 2V; 2W

 

Sériové do hvězdy

Vyšší

2U

2V

2W

 

[1U, 1V; 1W]

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.10 - Proměnný moment, šest svorek


Strana 27

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

1U1

1V1

1W1

2U, 2V; 2W

(1U1, 1W2); (1V1, 1U2);
(1W1, 1V2)

Sériové
do trojúhelníka

Nižší

1U1

1V1

1W1

2U, 2V; 2W

(1U2, 1V2, 1W2)

Sériové do hvězdy

Vyšší

2U

2V

2W

 

(2U, 1U1, 1U2); (2V, 1W1, 1W2); (2W, 1V1, 1V2)

Paralelní
do trojúhelníka

Vyšší

2U

2V

2W

 

(1U1, 1V1, 1W1, 1U2, 1V2, 1W2)

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.11 - Proměnný moment, dvoje napětí (1: ), devět svorek

Toto schéma zapojení lze také použít pro nižší otáčky u rozběhového vinuti hvězda-trojúhelník a to vypuštěním vyšších otáček (paralelního zapojení do trojúhelníka).

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

1U

1V

1W

2U, 2V; 2W

 

Sériové do trojúhelníka

Vyšší

2U

2V

2W

 

[1U, 1V; 1W]

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.12 - Konstantní moment, šest svorek


Strana 28

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nižší

1U

1V

1W

 

[2U, 2V; 2W]

Paralelní do hvězdy

Vyšší

2U

2V

2W

1U, 1V; 1W

 

Sériové do trojúhelníka

Obrázek A.13 - Konstantní výkon, šest svorek

A.2.2.2 Pro více než jedny otáčky, dvě nebo více nezávislých vinutí

Obrázky A.10, A.11 A.12 a A.13 se obvykle používají jako jedno z vinutí u motorů pro troje nebo čtvery otáčky.

Motory určitého konstrukčního provedení nevytvářejí vyrovnávací proudy. V těchto případech budou svorky (1W-1, 1W-2) a (2W-1, 2W-2) na obrázcích A.15 a A.16 trvale spojeny výrobcem motoru a připojené číslice -1 a -2 budou vypuštěny.

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Zapojení vinutí

Nižší

1U

1V

1W

2U, 2V; 2W

Sériové do hvězdy

Vyšší

2U

2V

2W

1U, 1V; 1W

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.14 - Proměnný moment, šest svorek

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Zapojení vinutí

Nižší

1U

1V

[1W-1, 1W-2]

2U, 2V; 2W

Sériové do otevřeného trojúhelníka

Vyšší

2U

2V

2W

1U, 1V; 1W-1, 1W-2

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.15 - Konstantní moment, sedm svorek


Strana 29

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno zvlášť

Zapojení vinutí

Nižší

1U

1V

1W

2U, 2V; 2W-1, 2W-2

Paralelní do hvězdy

Vyšší

2U

2V

[2W-1, 2W-2]

1U, 1V; 1W

Sériové do otevřeného trojúhelníka

Obrázek A.16 - Konstantní výkon, sedm svorek

A.2.2.3 Pro troje otáčky

Kombinace vinutí musí být zvoleny z obrázků A.1, A.2, A.10, A.11, A.12 a A.13 a podle toho se přiřadí předřazené číslice.

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nejnižší

1U

1V

1W-1

2U, 2V, 2W, 3U, 3V; 3W

[1W-1, 1W-2]

Sériové do otevřeného trojúhelníka

Střední

2U

2V

2W

1W-1, 1W-2, 1V, 1U, 3U, 3V, 3W

 

Do hvězdy

Nejvyšší

3U

3V

3W

2U, 2V, 2W

[1W-1, 1W-2, 1V, 1U]

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.17 - Příklad motoru pro troje otáčky s konstantním momentem
a dvěma oddělenými vinutími, deset svorek

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nejnižší

1U

1V

1W

2U, 2V, 2W-1, 2W-2, 3U, 3V, 3W

-

Do hvězdy

Střední

2U

2V

2W-1

1U, 1V, 1W, 3U, 3V, 3W

[2W-1, 2W-2]

Do otevřeného trojúhelníka

Nejvyšší

3U

3V

3W

1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W-1, 2W-2

 

Do hvězdy

Obrázek A.18 - Příklad motoru pro troje otáčky se třemi oddělenými vinutími, deset svorek


Strana 30

A.2.2.4 Pro čtvery otáčky

Kombinace vinutí musí být zvoleny z obrázků A.1, A.2, A.10, A.11, A.12 a A.13 a podle toho se přiřadí předřazené číslice.

Otáčky

L1

L2

L3

Odděleno jednotlivě

Spojeno navzájem

Zapojení vinutí

Nejnižší

1U

1V

1W

2U, 2V, 2W, 3U, 3V, 3W, 4U, 4V, 4W

-

Sériové do hvězdy

Druhé

2U

2V

2W

1U, 1V, 1W, 3U, 3V, 3W, 4U, 4V, 4W

-

Sériové do hvězdy

Třetí

3U

3V

3W

2U, 2V, 2W, 4U, 4V, 4W

[1U, 1V, 1W]

Paralelní do hvězdy

Nejvyšší

4U

4V

4W

1U, 1V, 1W, 3U, 3V, 3W

[2U, 2V, 2W]

Paralelní do hvězdy

Obrázek A.19 - Příklad motoru pro čtvery otáčky, s proměnným momentem
a dvěma oddělenými vinutími, dvanáct svorek

A.3 Jednofázové asynchronní stroje

Značení svorek vinutí jednofázového motoru s jedním napětím musí být takové, jak je uvedeno níže:

Smysl točení

L1

L2

Spojeno navzájem

Ve směru hodinových ručiček

U1

U2

[U1, Z1]; [U2, Z2]

Proti směru hodinových ručiček

U1

U2

[U1, Z2]; [U2, Z1]

Obrázek A.20 - Reverzační motor s pomocnou rozběhovou fází nebo s rozběhovým kondenzátorem

Smysl točení

L1

L2

Spojeno navzájem

Ve směru hodinových ručiček

U1

U2

[U1, Z1]; [U2, CA1]; [CA2, Z2]

Proti směru hodinových ručiček

U1

U2

[U2, Z1]; [U1, CA1]; [CA2, Z2]

Obrázek A.21 - Reverzační motor s rozběhovým kondenzátorem, se čtyřmi svorkami,
s externě připojeným kondenzátorem


Strana 31

A.4 DC stroje

Smysl točení

L+

L-

Ve směru hodinových ručiček

[E1, A1]

[E2, A2]

Proti směru hodinových ručiček

[E1, A2]

[E2, A1]

Obrázek A.22 - Derivační motor nebo derivační dynamo, čtyři svorky

Smysl točení

L+

L-

Spojeno navzájem

Ve směru hodinových ručiček

[E1, A1]

[E2, D2]

A2, D1

Proti směru hodinových ručiček

[E1, A2]

[E2, D2]

A1, D1

Obrázek A.23 - Kompaundní motor nebo kompaundní dynamo,
se součtovým sériovým a komutačním vinutím, šest svorek

POZNÁMKA Při navrženém zapojení dochází při kompaundaci k takovým podmínkám, při kterých během motorického chodu magnetické pole zesílí a během generátorového chodu zeslabí. Pokud je požadován opačný efekt, musí být v zapojení svorek jejich poloha zaměněna.

Smysl točení

L+

L-

Ve směru hodinových ručiček

A1

A2

Proti směru hodinových ručiček

A2

A1

Obrázek A.24 - Sériový motor, dvě svorky

Na obrázku A.24 je smysl točení nezávislý na polaritě A1 a A2. Pro označení smyslu točení musí být vždy umístěna na krytu stroje šipka.

POZNÁMKA Na obrázku A.24 je uveden smysl točení ve směru hodinových ručiček. Smyslu točení proti směru hodinových ručiček lze dosáhnout pouze výrobní změnou vnitřního zapojení motoru (tedy zaměněním míst připojení sériového vinutí (D1) a (D2) a následným označením (D1) jako A2).


Strana 32

Příloha ZA (normativní)

Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

POZNÁMKA Pokud byla nějaká mezinárodní publikace modifikována společnou modifikací, což je vyznačeno pomocí (mod), používá se příslušná EN/HD.

Publikace

Rok

Název

EN/HD

Rok

IEC 60034-1
(mod)

-1)

Točivé elektrické stroje -
Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

EN 60034-1

20042)

IEC 60417

databáze

Grafické značky pro použití na předmětech

-

-

IEC 60445

-1)

Základní bezpečnostní principy pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování
svorek zařízení a konců vodičů

EN 60445

20072)

_______________

1)    Nedatovaný odkaz.

2)    Platné vydání v době vydání této normy.

 

 

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz