Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.080.10                                                                                                                            Květen 2008

Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté
formáty - Řady A a B, a označování směru výroby

ČSN
EN ISO 216

50 0042

                                                                                                    idt ISO 216:2007

Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A and B series, and indication of machine direction

Papiers à écrire et certaines catégories d’imprimés - Formats finis - Séries A et B, et indication du sens machine

Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen - Endformate - A- und B-Reihen und Kennzeichnung
der Maschinenlaufrichtung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 216:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 216:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 216 (50 0042) ze srpna 2002.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80960


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Revidovaná norma byla rozšířena o způsob označování směru výroby.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 187 zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, Praha, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                Září 2007

ICS 85.080.10                                                                                                      Nahrazuje EN ISO 216:2001

Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty -
Řady A a B, a označování směru výroby
(ISO 216:2007)

Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes -
A and B series, and indication of machine direction
(ISO 216:2007)

 

Papiers à écrire et certaines catégories d’imprimés -
Formats finis - Series A et B, et indication du sens
machine

(ISO 216:2007)

Schreibpapier und bestimmte Gruppen
von Drucksachen - Endformate - A- und B-Reihen
und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung
(ISO 216:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                        Ref. č. EN ISO 216:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Tvorba a pořadí formátů..................................................................................................................................................... 6

5          Označování čistých formátů a směru výroby.................................................................................................................. 8

6          Čisté formáty........................................................................................................................................................................ 8

7          Tolerance............................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Příklady použití ISO formátů............................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 216:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 6 „Papír, lepenka a vlákniny“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 172 „Vlákniny, papír a lepenka“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2008.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 216:2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 216:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 216:2007 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje čisté formáty psacích papírů a určitých skupin tiskovin.

Používá se pro čisté formáty papíru pro administrativní, obchodní a technické účely, a také pro určité druhy tiskovin, jako jsou formuláře, katalogy a pod.

Nemusí se používat pro noviny, knihy, plakáty nebo jiné speciální tiskoviny, které mohou být předmětem zvláštních norem.

Mezinárodní norma také stanovuje metodu označování směru výroby pro oříznuté archy.

POZNÁMKA V některých zemích, především v Severní Americe, se běžně používají odlišné rozměry čistých formátů úředních papírů. Pro tyto rozměry papíru se uvádí odkaz (1) v Bibliografii.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz