Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150                                                                                                                              Květen 2008

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo
aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová
vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 15468

91 7889

 

Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements
and test methods

Revêtements de sol stratifiés - Eléments comportant une couche d’impression appliquée directement et une couche
de surface à base de résine - Spécifications, exigences et méthodes d’essai

Laminatböden - Direktbedruckte Elemente mit Kunstharz-Deckschicht - Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15468:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15468:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81002


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva - Zisťovanie vlhkosti

EN 424 zavedena v ČSN EN 424 (91 7827) Pružné podlahové krytiny - Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky

EN 425 zavedena v ČSN EN 425 (91 7836) Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

EN 438-2 zavedena v ČSN EN 438-2 (64 7501) Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 2: Stanovení vlastností

EN 685 zavedena v ČSN EN 685 (91 7843) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace

EN 12529:1998 zavedena v ČSN EN 12529:1999 (91 8003) Kladky a kola - Kladky - Kladky pro otáčivá křesla - Požadavky

EN 13329:2006 zavedena v ČSN EN 13329:2006 (91 7878) Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Lenka Druláková

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

                                                                                                  Říjen 2007

ICS 97.150

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem
a pryskyřičná povrchová vrstva  - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer -
Specifications, requirements and test methods

 

Revêtements de sol stratifiés - Eléments comportant
une couche d’impression appliquée directement
et une couche de surface à base de résine -
Spécifications, exigences et méthodes d’essai

Laminatböden - Direktbedruckte Elemente
mit Kunstharz-Deckschicht - Spezifikationen,
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 15468:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

4.2       Požadavky pro klasifikaci, podlahové krytiny pomocí PDL technologií..................................................................... 7

4.3       Dodatečné vlastnosti a požadavky................................................................................................................................... 7

5          Značení, označení a balení............................................................................................................................................... 8

5.1       Značení................................................................................................................................................................................. 8

5.2       Označení............................................................................................................................................................................... 8

5.3       Balení.................................................................................................................................................................................... 8

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 9


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15468:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 134 „Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] za jejich identifikaci nenese žádnou zodpovědnost.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje charakteristiky, uvádí požadavky a doporučuje zkušební metody pro laminátové podlahové krytiny s přímo aplikovaným potiskem a povrchovou vrstvou z pryskyřice.

Obsahuje klasifikační systém podle EN 685, založený na praktických požadavcích pro oblasti použití a úrovně využívání, který udává, pro která prostředí jsou tyto laminátové podlahové krytiny vhodné a usnadňuje spotřebiteli informovaný výběr. Stanoví rovněž požadavky na označování a balení.

U laminátových podlahových krytin se předpokládá použití v bytové a komerční oblasti. Tato norma neuvádí požadavky pro plochy, které jsou vystaveny častému smáčení, např. koupelny, prádelny nebo sauny, ale platí pro bytové kuchyně.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz