Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.060                                                                                                                             Červenec 2008

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody
v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným
kondenzačním povrchem

ČSN
EN ISO 6327

38 5573

                                                                                                  idt ISO 6327:1981

Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers

Analyse des gaz - Détermination du point de rosée des gaz naturels - Hygromètres à condensation à surface refroidie

Gasanalyse - Bestmmung des Wassertaupunktes von Erdgas - Kondensations-Hygrometer mit gekühlter Qberfläche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6327:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6327:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 38 5573 z května 1993.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81277


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma přejímá text ISO 6327:1981 překladem bez jakýchkoli změn. Z předchozí normy byla převzata národní příloha.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 14532 (38 5500) Zemní plyn - Slovník

ČSN ISO 7504 (38 5501) Analýza plynů - Terminologie

ČSN EN ISO 11541 (38 5560) Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku

ČSN EN ISO 18453 (38 5566) Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody

ČSN EN ISO 10101-1 (38 5576) Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod

ČSN EN ISO 10101-2 (38 5576) Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Titrační metoda

ČSN EN ISO 10101-3 (38 5576) Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.3, kapitole 6 a příloze A doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje tabulku obsahu vody v zemním plynu v závislosti na tlaku a teplotě rosného bodu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český plynárenský svaz, IČ 00409928, Ing. Petr Štefl, Ing. Šárka Hladíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3


EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Leden 2008

ICS 75.060

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu -
Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem
(ISO 6327:1981)

Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas -
Cooled surface condensation hygrometers
(ISO 6327:1981)

 

Analyse des gaz - Détermination du point
de rosée des gaz naturels - Hygromètres
à condensation à surface refroidie
(ISO 6327:1981)

Gasanalyse - Bestimmung des Wassertaupunktes
von Erdgas - Kondensations-Hygrometer mit gekühlter
Oberfläche
(ISO 6327:1981)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-15-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN ISO 6327:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Oblast použití....................................................................................................................................................................... 6

3          Princip................................................................................................................................................................................... 6

3.1       Princip měřicího přístroje.................................................................................................................................................. 6

3.2       Určení tlaku vodní páry....................................................................................................................................................... 6

3.3       Přijatá bezpečnostní opatření........................................................................................................................................... 6

4          Charakteristiky přístroje..................................................................................................................................................... 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Automatické a manuální typy............................................................................................................................................ 7

4.3       Osvětlení zrcátka................................................................................................................................................................. 7

4.4       Metody chlazení zrcátka a kontrola jeho teploty............................................................................................................. 7

4.5       Měření teploty....................................................................................................................................................................... 8

5          Zdroje chyb - Obecné pokyny pro užívání........................................................................................................................ 8

5.1       Rušivé látky.......................................................................................................................................................................... 8

5.2       Chyba v důsledku chladné stěny..................................................................................................................................... 9

5.3       Přístup založený na rovnovážné teplotě.......................................................................................................................... 9

6          Odstranění kondenzátů uhlovodíků................................................................................................................................. 9

6.1       Kondenzace na zrcátku...................................................................................................................................................... 9

6.2       Odstranění kondenzátů ze zrcátka................................................................................................................................... 9

6.3       Odstranění kondenzátů z měřicí komory........................................................................................................................ 9

7          Přesnost............................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní)  Korekce rosného bodu vody............................................................................................................... 10

Národní příloha (informativní)  Stanovení vody v zemním plynu............................................................................................ 11


Strana 5

Předmluva

Text normy ISO 6327:2008 byl připraven technickou komisí ISO/TC 193 „Zemní plyn“ a byl převzat jako EN ISO 6327:1981 technickou komisí CEN/SS N21 „Plynná paliva a hořlavé plyny“, jejíž sekretariát zabezpečuje CMC.

Této evropské normě se nejpozději do července 2008 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do července 2008.

Je třeba upozornit na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN ani CENELEC neodpovídá za určení takovýchto patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 6327:1981 byl schválen CEN jako EN ISO 6327:2008 bez jakýchkoli změn.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma popisuje vlhkoměry používané pro určování rosného bodu vody v zemním plynu detekcí kondenzace vodní páry, ke které dochází na chlazeném povrchu, nebo kontrolou stability tohoto kondenzátu na tomto povrchu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz