Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180                                                                                                                                 Srpen 2008

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití -
Požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 15274

66 8591

 

General purpose adhesives for structural assembly - Requirements and test methods

Adhésifs structuraux pour applications générales - Exigences et méthodes d'essai

Klebstoffe für allgemeine Anwendungen in strukturellen Klebverbunden - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15274:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15274:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81472


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 923:2005 zavedena v ČSN EN 923:2007 (66 8501) Lepidla - Termíny a definice

EN 1067 zavedena v ČSN EN 1067 (66 8602) Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

EN 1242 zavedena v ČSN EN 1242 (66 8615) Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin

EN 1465 zavedena v ČSN EN 1465 (66 8510) Lepidla - Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech

EN 1504-8 zavedena v ČSN EN 1504-8 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody

EN 1877-1 zavedena v ČSN EN 1877-1 (73 2123) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 1: Stanovení epoxidového ekvivalentu

EN 1877-2 zavedena v ČSN EN 1877-2 (73 2123) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 2: Stanovení aminového čísla pomocí stupně celkové zásaditosti

EN 12092 zavedena v ČSN EN 12092 (66 8620) Lepidla - Stanovení viskozity

EN 13999-1 zavedena v ČSN EN 13999-1 (66 8589) Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup

EN 13999-2 zavedena v ČSN EN 13999-2 (66 8589) Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek

EN 13999-3 zavedena v ČSN EN 13999-3 (66 8589) Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů

EN 13999-4 zavedena v ČSN EN 13999-4 (66 8589) Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů

EN 14022 zavedena v ČSN EN 14022 (66 8585) Strukturní lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel

EN 15336 zavedena v ČSN EN 15336 (66 8695) Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení

EN ISO 75-3 zavedena v ČSN EN ISO 75-3 (64 0753) Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými vlákny

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 527-3 zavedena v ČSN EN ISO 527-3 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

EN ISO 9142 zavedena v ČSN EN ISO 9142 (66 8538) Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů

EN ISO 9664 zavedena v ČSN EN ISO 9664 (66 8513) Lepidla - Zkušební metody na únavu konstrukčních lepidel zatěžovaných ve smyku tahem

EN ISO 11339 zavedena v ČSN EN ISO 11339 (66 8582) Lepidla - T-zkouška v odlupování slepů z ohebných adherendů

EN ISO 11909 zavedena v ČSN EN ISO 11909 (67 3046) Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody

EN ISO 14896 zavedena v ČSN EN ISO 14896 (64 2420) Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu

EN ISO 15605 zavedena v ČSN EN ISO 15605 (66 8601) Lepidla - Vzorkování


Strana 3

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Technická normalizační komise: TNK 52, Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Chalupová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

                                                                                                  Listopad 2007

ICS 83.180

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení

General purpose adhesives for structural assembly - Requirements and test methods

 

Adhésifs structuraux pour applications générales -
Exigences et méthodes d'essai

Klebstoffe für allgemeine Anwendungen in strukturellen
Klebverbunden - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 15274:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 8

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 8

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 9

4             Funkční charakteristiky pro určená použití.................................................................................................................. 9

5             Požadavky........................................................................................................................................................................ 10

5.1          Požadavky na řízení výroby............................................................................................................................................ 10

5.2          Funkční požadavky......................................................................................................................................................... 11

6             Odběr vzorků.................................................................................................................................................................... 11

7             Posuzování shody.......................................................................................................................................................... 12

7.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

7.2          Počáteční zkouška typu................................................................................................................................................. 12

7.3          Systém řízení výroby....................................................................................................................................................... 12

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/106/EHS
o stavebních výrobcích
................................................................................................................................................... 13

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 13

ZA.2       Postup prokazování shody lepidel pro všeobecné použití...................................................................................... 14

ZA.2.1    Systém prokazování shody........................................................................................................................................... 14

ZA.2.2    ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě............................................................................................................ 14

ZA.3       Označení CE a značení na etiketě............................................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 7

Předmluva

Tento dokument (EN 15274:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 193 „Lepidla“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědná za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na lepidla určená k vytváření a montáži nosných konstrukčních prvků používaných v inženýrských stavbách a při výstavbě budov. Mimo uvedené výjimky zahrnuje všechny kombinace lepených materiálů, používaných k vytváření nebo opravě nosných prvků.

Zahrnuje jednotlivá lepidla a sady pro speciální účely obsahující různé kombinace typů lepidel a komponent.

Obsahuje metody zkoušení a postupy posuzování shody.

Funkční požadavky uvedené v této normě nejsou použitelné pro vysoce specializované aplikace v extrémních podmínkách, např. použití za velmi nízkých teplot, ani nezahrnují zvláštní okolnosti jako jsou náhodné účinky způsobené dopravou, ledem nebo zemětřesením; pro tyto případy platí specifické funkční požadavky.

Určené použití je pro vnitřní a venkovní konstrukční prvky a ty obkladové a krycí prvky (s výjimkou keramických obkladových prvků) výslovně požadované správními orgány k poskytnutí ochrany před ohněm v určených zónách budov, včetně únikových cest.

Norma se nevztahuje na:

      prefabrikované lepené konstrukční prvky;

      beton lepený buď k betonu nebo k oceli nebo materiálu z uhlíkatých vláken;

      dřevo, pokud je slepované do tvaru laminovaného nosníku na bázi dřeva (typu „nosník Glulam“) určeného pro použití jako hlavní konstrukční nosný prvek;

      termoplasty (např. polyethylen, polypropylen, polyamid, a fluorované polymery všeobecně), pokud nebyly speciálně upraveny (obvykle speciálními oxidačními postupy) pro lepení sestav na staveništi;

      koaxiální kovové sestavy obsahující závitově nebo jinak spojované trubky a potrubí;

      skleněné sestavy pro použití v zasklených konstrukcích, vyrobené za použití silikonových lepidel;

      konstrukční prvky, které jsou trvale ponořené ve vodě.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz