Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.10                                                                                                                       Září 2008

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké
pevnosti do třídy S 700

ČSN
EN 1993-1-12

73 1401

 

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-12: Règles additionnelles pour lutilisation de l‘EN 1993 jusqu‘
à la nuance d‘acier S 700

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993
auf Stahlsorten bis S 700

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1993-1-12:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1993-1-12:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1993-1-12 (73 1401) ze září 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81497


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1993-1-12 přejímá evropskou normu EN 1993-1-12:2007 Eurokód 3 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700. Součástí ČSN EN 1993-1-12 je národní příloha NA k EN 1993-1-12, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1993-1-12

ČSN EN 1993-1-12 zahrnuje:

      národní předmluvu;

      hlavní text;

      národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text je identickým překladem evropské normy EN 1993-1-12.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1993-1-12, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

      2.1(3.1(2)), 2.1(3.2.2(1)), 2.1(5.4.3(1)), 2.1(6.2.3(2)), 2.8(4.2(2));

      3(1).

Národní příloha také poskytuje doplňující informace pro používání ČSN EN 1993-1-12 v České republice.

ČSN EN 1993-1-12 se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1993.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1993-1-12 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1993-1-12 ze září 2007 převzala EN 1993-1-12 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 499 nezavedena1)

EN 10025-6 zavedena v ČSN EN 10025-6 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí -
Část 6: Technické dodací podmínky na ploché výrobky s vyšší mezí kluzu po zušlechťování

EN 10149-1 zavedena v ČSN EN 10149-1 (42 1090) Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Všeobecné dodací podmínky

EN 10149-2 zavedena v ČSN EN 10149-2 (42 1091) Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

EN 12534 nezavedena2)

EN 12535 nezavedena3)

_______________

1)    ČSN EN 449 byla zrušena z důvodu nahrazení normou ČSN EN ISO 2560 (05 5005) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

2)    ČSN EN 12534 byla zrušena z důvodu nahrazení normou ČSN EN ISO 16834 (05 5315) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

3)    ČSN EN 12535 byla zrušena z důvodu nahrazení normou ČSN EN ISO 18276 (05 5505) Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu – Klasifikace


Strana 3

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel:    Institut ocelových konstrukcí, s.r.o., Frýdek-Místek, IČ 48401617

                     Ing. František Hrala

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

                                                                                             Únor 2007

ICS 91.010.30; 91.080.10

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

Eurocode 3: Design of steel structures -
Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

 

Eurocode 3: Calcul des structures en acier -
Partie 1-12: Règles additionnelles pour lutilisation
de l‘EN 1993 jusqu‘ à la nuance d‘acier S 700

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten -
Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von
EN 1993 auf Stahlsorten bis S 700

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-07-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 1993-1-12:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

1.1       Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 8

1.2       Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

1.3       Značky................................................................................................................................................................................... 9

2          Doplňující pravidla k EN 1993-1-1 až EN 1993-1-11................................................................................................... 9

2.1       Doplňující pravidla k EN 1993-1-1................................................................................................................................... 9

2.2       Doplňující pravidla k EN 1993-1-2................................................................................................................................. 10

2.3       Doplňující pravidla k EN 1993-1-3................................................................................................................................. 11

2.4       Doplňující pravidla k EN 1993-1-4................................................................................................................................. 11

2.5       Doplňující pravidla k EN 1993-1-5................................................................................................................................. 11

2.6       Doplňující pravidla k EN 1993-1-6................................................................................................................................. 11

2.7       Doplňující pravidla k EN 1993-1-7................................................................................................................................. 11

2.8       Doplňující pravidla k EN 1993-1-8................................................................................................................................. 11

2.9       Doplňující pravidla k EN 1993-1-9................................................................................................................................. 12

2.10     Doplňující pravidla k EN 1993-1-10............................................................................................................................... 12

2.11     Doplňující pravidla k EN 1993-1-11............................................................................................................................... 12

3          Doplňující pravidla k EN 1993-2 až EN 1993-6........................................................................................................... 12

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 14


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma EN 1993-1-12, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700, byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz