Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10                                                                                                                                 Srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod -
Část 4 - 5: Zkušební metody vlivů prostředí -
Klimatická řada

ČSN
EN 50289 -  4 -  5

34 7819

 

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 4 -5: Environmental test methods - Climatic sequence

Câbles de communication - Spécifications des méthodes dessais -
Partie 4 -5: Méthodes dessais denvironnement - Séquence climatique

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 4 -5: Umweltprüfverfahren - Klimawechsel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289 - 4 - 5:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289 - 4 - 5:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81507


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50289-4-1:2001 zavedena v ČSN EN 50289-4-1:2002 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí - Všeobecné požadavky

EN 50290-1-2:2004 zavedena v ČSN EN 50290-1-2:2005 (34 7820) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

EN 60068-2-14:1999 zavedena v ČSN EN 60068-2-14:2000 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška N: Změna teploty (idt IEC 68-2-14:1984)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

- 4 - 5
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            
Leden 2008

ICS 33.120.10

Komunikační kabely -
Specifikace zkušebních metod -
Část 4 - 5: Zkušební metody vlivů prostředí -
Klimatická řada

Communication cables -
Specifications for test methods -
Part 4 - 5: Environmental test methods -
Climatic sequence

 

Câbles de communication - Spécifications
des méthodes dessais -
Partie 4 - 5: Méthodes dessais denvironnement -
Séquence climatique

Kommunikationskabel - Spezifikationen
für Prüfverfahren -
Teil 4 - 5: Umweltprüfverfahren - Klimawechsel

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2007-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 50289 - 4 - 5:2008 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X, Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50289-4-5 dne 2007-09-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2008-09-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2010-09-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 6

4.1       Zařízení.................................................................................................................................................................................. 6

4.2       Zkušební vzorek................................................................................................................................................................... 6

4.3       Postup................................................................................................................................................................................... 7

4.4       Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.5       Podrobnosti, které se mají specifikovat.......................................................................................................................... 7

5          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7

Obrázek 1 - Postup jednoho cyklu................................................................................................................................................ 8


Strana 6

1 Předmět normy

Tato Část 4-5 EN 50289 podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení stability přenosových vlastností hotového kabelu používaného v analogových a digitálních komunikačních systémech, pokud je vystaven změnám teploty, které mohou nastat při použití, skladování nebo přepravě.

Tuto normu je nutno používat spolu s Částí 4-1 EN 50289, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz