Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.180.01                                                                                                                                 Srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení
dynamických mechanických namáhání -
Část 4: Vyhodnocení dat

ČSN
EN 15433- 4

77 0647

 

Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 4: Data evaluation

Charges de transport - Mesurage et analyse des charges mécaniques dynamiques - Partie 4: Evaluation des données

Transportbelastungen - Messen und Auswerten von mechanisch-dynamischen Belastungen - Teil 4: Datenauswertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15433- 4:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15433- 4:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81564


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s.p., IČ 00311391 Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                Prosinec 2007

ICS 55.180.01

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání -
Část 4: Vyhodnocení dat

Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads -
Part 4: Data evaluation

 

Charges de transport - Mesurage et analyse
des charges mécaniques dynamiques -
Partie 4: Evaluation des données

Transportbelastungen - Messen und Auswerten
von mechanisch-dynamischen Belastungen -
Teil 4: Datenauswertung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 15433- 4:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 10

2          Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 11

3          Měřené signály................................................................................................................................................................... 11

3.1       Okamžité hodnoty.............................................................................................................................................................. 11

3.2       Průměrné hodnoty............................................................................................................................................................. 11

3.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

3.2.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 11

3.2.3    Typy průměrování.............................................................................................................................................................. 11

3.2.4    Průměrování času a chyby výběru.................................................................................................................................. 12

3.3       Synchronní průměrování.................................................................................................................................................. 13

3.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

3.3.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 13

3.3.3    Spouštěcí postupy............................................................................................................................................................. 13

3.3.4    Zvýšení průměru signál-šum.......................................................................................................................................... 13

3.4       Filtrované signály frekvence............................................................................................................................................ 14

3.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

3.4.2    Analogové filtrování........................................................................................................................................................... 14

3.4.3    Digitální filtrování............................................................................................................................................................... 14

4          Klasifikace dat.................................................................................................................................................................... 15

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

4.2       Časová závislost................................................................................................................................................................ 15

4.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

4.2.2    Stacionární nebo ustálená data..................................................................................................................................... 15

4.2.3    Nestacionární data............................................................................................................................................................ 16

4.2.4    Přechodná data................................................................................................................................................................. 17

4.2.5    Fyzikální úvahy.................................................................................................................................................................... 17

4.3       Náhodnost.......................................................................................................................................................................... 18

4.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

4.3.2    Identifikace periodických komponent............................................................................................................................ 18

4.3.3    Oddělení náhodných a periodických komponent........................................................................................................ 18

4.4       Normálnost......................................................................................................................................................................... 18

4.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

4.4.2    Zkouška na normálnost................................................................................................................................................... 19

4.4.3    Rušivé odchylky od normálnosti..................................................................................................................................... 19

5          Jednokanálová spektrální analýza / periodická a náhodná data............................................................................. 19

5.1       FFT algoritmy...................................................................................................................................................................... 19

5.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

5.1.2    Počet datových hodnot...................................................................................................................................................... 19

5.1.3    Redundantní komponenty............................................................................................................................................... 20

5.1.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Strana

5.1.5    Spektrální šířka pásma.................................................................................................................................................... 21

5.2       Periodická data.................................................................................................................................................................. 21

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

5.2.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 22

5.2.3    Vyhlazovací filtry.................................................................................................................................................................. 22

5.2.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 22

5.2.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 23

5.2.6    Opravy chyb rozlišení........................................................................................................................................................ 23

5.2.7    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 24

5.2.8    Diagram.............................................................................................................................................................................. 24

5.3       Stacionární náhodná data............................................................................................................................................... 24

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

5.3.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 26

5.3.3    Vyhlazovací filtry.................................................................................................................................................................. 26

5.3.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 26

5.3.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 27

5.3.6    Opravy chyb v rozlišení...................................................................................................................................................... 28

5.3.7    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 28

5.3.8    Zpracování s přesahem................................................................................................................................................... 29

5.3.9    Transfokační (zoomové) transformace......................................................................................................................... 29

5.3.10 Diagram.............................................................................................................................................................................. 30

5.4       Nestacionární data............................................................................................................................................................ 30

5.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 30

5.4.2    Náhodné signály............................................................................................................................................................... 30

5.4.3    Časové kódy....................................................................................................................................................................... 30

5.5       Spektra proporcionální šířky pásma.............................................................................................................................. 31

5.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

5.5.2    1/3-oktávová pásmová spektra....................................................................................................................................... 31

5.5.3    Jiná proporcionální spektra šířky pásma..................................................................................................................... 31

6          Jednokanálová spektrální analýza/přechodná data................................................................................................... 32

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 32

6.2       Fourierova spektra............................................................................................................................................................ 32

6.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 32

6.2.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 32

6.2.3    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 32

6.2.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 33

6.2.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 33

6.2.6    Opravy chyb v rozlišení...................................................................................................................................................... 33

6.2.7    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 34

6.2.8    Diagram.............................................................................................................................................................................. 34

6.3       Spektra výkonu................................................................................................................................................................... 34

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 34

6.3.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 34


Strana 6

Strana

6.3.3    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 34

6.3.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 34

6.3.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 35

6.3.6    Opravy chyb v rozlišení...................................................................................................................................................... 35

6.3.7    Statistické chyby výběru................................................................................................................................................... 35

6.3.8    Diagram.............................................................................................................................................................................. 35

6.4       Spektra rázové odezvy (SRS)........................................................................................................................................... 35

6.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 35

6.4.2    Interpretace výsledků SRS............................................................................................................................................... 36

6.4.3    Prezentace výsledků SRS................................................................................................................................................ 37

6.4.4    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 37

6.4.5    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 37

6.4.6    Míra výběru.......................................................................................................................................................................... 37

6.4.7    Chyba z „krácení“............................................................................................................................................................... 37

6.4.8    Počáteční podmínky.......................................................................................................................................................... 37

6.4.9    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 37

6.4.10 Opravy chyb v rozlišení...................................................................................................................................................... 38

6.4.11 Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 38

6.4.12 Diagram.............................................................................................................................................................................. 38

6.4.13 Jiné výpočty SRS................................................................................................................................................................ 38

7          Dvoukanálová analýza...................................................................................................................................................... 38

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 38

7.2       Křížová spektra................................................................................................................................................................... 39

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 39

7.2.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 39

7.2.3    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 40

7.2.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 40

7.2.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 40

7.2.6    Opravy chyb v rozlišení...................................................................................................................................................... 40

7.2.7    Systematická chyba časového zpoždění....................................................................................................................... 40

7.2.8    Vícecestný dozvuk (chyba odklonem)............................................................................................................................ 41

7.2.9    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 41

7.2.10 Zpracování s přesahem................................................................................................................................................... 41

7.2.11 Transfokační (zoomové) transformace......................................................................................................................... 41

7.2.12 Diagram.............................................................................................................................................................................. 42

7.3       Koherence.......................................................................................................................................................................... 42

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 42

7.3.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 42

7.3.3    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 42

7.3.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 42

7.3.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 42

7.3.6    Systematické chyby časového zpoždění....................................................................................................................... 43

7.3.7    Vícecestné (dozvukové) chyby......................................................................................................................................... 43


Strana 7

Strana

7.3.8    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 43

7.3.9    Zpracování s přesahem................................................................................................................................................... 44

7.3.10 Transfokační (zoomové) transformace......................................................................................................................... 44

7.3.11 Diagram.............................................................................................................................................................................. 44

7.4       Frekvenční odezva............................................................................................................................................................. 44

7.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 44

7.4.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 45

7.4.3    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 45

7.4.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 45

7.4.5    Frekvenční rozlišení.......................................................................................................................................................... 45

7.4.6    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 45

7.4.7    Zpracování s přesahem................................................................................................................................................... 46

7.4.8    Transfokační (zoomové) transformace......................................................................................................................... 46

7.4.9    Diagram.............................................................................................................................................................................. 46

7.5       Křížová korelace................................................................................................................................................................. 46

7.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 46

7.5.2    Přístroje a software........................................................................................................................................................... 47

7.5.3    Vyhlazovací filtry („antialiasingu“).................................................................................................................................... 47

7.5.4    Únik a zkosení.................................................................................................................................................................... 47

7.5.5    Časové rozlišení................................................................................................................................................................ 47

7.5.6    Systematická chyba časového zpoždění....................................................................................................................... 47

7.5.7    Statistické chyby výběru.................................................................................................................................................... 47

7.5.8    Zpracování s přesahem................................................................................................................................................... 48

7.5.9    Diagram.............................................................................................................................................................................. 48

7.6       Korelační koeficient........................................................................................................................................................... 48

7.7       Odezva jednotkového impulzu........................................................................................................................................ 48

8          Další analýza...................................................................................................................................................................... 49

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 49

8.2       Hustota pravděpodobnosti.............................................................................................................................................. 49

8.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 49

8.2.2    Okamžitá hustota pravděpodobnosti............................................................................................................................. 49

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 52


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 15433-4:2007) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Pozornost je věnována možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

Úvod

Tato norma byla původně připravena pracovní skupinou NAVp-1.4, Požadavky a zkoušení, v německém normalizačním institutu (DIN). Je součástí kompletního normotvorného konceptu ke zjištění a k popisu namáhání působících na zboží, která na ně mají vliv při přepravě manipulaci a skladování.

Tato norma nabyla významu až s realizací Evropské Směrnice o obalech a obalovém odpadu (Směrnice 94/62 EC, 20. prosinec 1994). Tato Směrnice stanovuje požadavky aby se předešlo nebo se snížilo množství obalového odpadu, a požaduje, aby množství obalového materiálu bylo přizpůsobeno předpokládanému přepravnímu namáhání tak, aby adekvátně chránilo přepravovanou položku. Nicméně, to předpokládá jistou znalost přepravních namáhání, která vznikají během přepravy.

V současné době, základní normy, založené na vědecky potvrzených hodnotách, které mohou plnohodnotně popisovat a charakterizovat velikost přepravních namáhání, zejména v oblasti dynamických mechanických namáhání, neexistují ani na národní ani na mezinárodní úrovni. Důvody jsou hlavně nedostatek publikovaných dat, nedostatečný popis měření, nebo omezení šíření této informace.

Tato norma umožňuje měření a vyhodnocení dynamických mechanických přepravních namáhání, tudíž umožňuje dosažení normalizovaných a přiměřeně doložených hodnot namáhání.

Tento soubor norem sestává z následujících částí:

      Část 1: Všeobecné požadavky

      Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

      Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení

      Část 4: Vyhodnocení dat

      Část 5: Odvození zkušebních podmínek

      Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících otřesů během monitorování přepravy.


Strana 10

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje směrnice týkající se přístrojů, postupů a parametrů používaných pro analýzu dynamických dat. Předpokládá se, že osoba provádějící tyto analýzy má k dispozici příslušné procesory digitálního signálu FFT nebo počítače FFT.

Tyto směrnice se rovněž vztahují na jiné typy postupů pro zpracování signálů, pokud jsou analyzované parametry ekvivalentní. Takové další postupy obsahují korelační algoritmy (např. Blackman-Tuckeyův), algoritmy digitální pásmové propusti či heterodynové techniky.

Přehled postupů pro analýzu dat pokrytých touto sekcí je uveden na obrázku 1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz