Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 79.020                                                                                                                              Září 2008

Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

ČSN 01 3610

 

Drawings in woodworking industry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3610 z 1998-07-01.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81722


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.1       Druhy výkresů....................................................................................................................................................................... 6

4.1.1    Druhy výkresů podle zhotovení......................................................................................................................................... 6

4.1.2    Druhy výkresů podle určení a obsahu............................................................................................................................. 6

4.2       Základní požadavky na výkresy......................................................................................................................................... 6

4.3       Podmínky pro použití CAD systémů................................................................................................................................ 6

4.4       Formáty a úprava výkresových listů.................................................................................................................................. 6

4.5       Skládání výkresů................................................................................................................................................................. 6

4.6       Popisové pole...................................................................................................................................................................... 6

4.7       Seznam položek.................................................................................................................................................................. 7

4.8       Měřítka zobrazení................................................................................................................................................................. 7

4.9       Čáry na výkresech............................................................................................................................................................... 7

4.10     Písmo.................................................................................................................................................................................... 7

4.11     Kótování a tolerance........................................................................................................................................................... 7

4.12     Odkazové čáry a odkazy..................................................................................................................................................... 7

4.13     Změny na výkresech........................................................................................................................................................... 8

5          Zobrazování.......................................................................................................................................................................... 8

5.1       Pravoúhlé promítání........................................................................................................................................................... 8

5.1.1    Kreslení pohledů................................................................................................................................................................. 9

5.1.2    Kreslení řezů a průřezů...................................................................................................................................................... 9

6          Kreslení a označování materiálů a komponentů.......................................................................................................... 9

6.1       Označování komponentů výrobků.................................................................................................................................... 9

6.1.1    Název..................................................................................................................................................................................... 9

6.1.2    Rozměr.................................................................................................................................................................................. 9

6.1.3    Identifikace........................................................................................................................................................................... 9

6.1.4    Doplňující údaj..................................................................................................................................................................... 9

6.2       Označování materiálů v ploše řezů a průřezů.............................................................................................................. 10

6.2.1    Označování dřeva.............................................................................................................................................................. 11

6.2.2    Označování konstrukčních desek................................................................................................................................... 12

6.2.3    Označování krycích vrstev................................................................................................................................................. 13

6.2.4    Označování a popisování čalounických materiálů...................................................................................................... 15

6.2.5    Označování ostatních materiálů..................................................................................................................................... 15

6.2.6    Označování struktury a opracování povrchu................................................................................................................. 16

6.2.7    Označování dokončení povrchu...................................................................................................................................... 17

6.3       Kreslení spojovacích součástí........................................................................................................................................ 18

6.4       Kreslení kování.................................................................................................................................................................. 19

6.5       Označování lepených spojů............................................................................................................................................. 20


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předcházející normou byla změněna ustanovení, která nebyla v souladu se všeobecnými a základními ČSN pro technické výkresy (ČSN ISO, ČSN EN ISO, a ČSN EN). V normě nejsou uváděna ustanovení z norem, na které jsou v textu odkazy. V normě je změněno a doplněno písmenné a grafické označování materiálů a seznam položek. Byly změněny nebo upraveny ustanovení, která nebyla v souladu s možností zpracování výkresů v CAD systémech.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 6433 (01 3108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku

ČSN EN ISO 1043-1640002 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

ČSN EN ISO 11442 (01 3196) Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty

ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla

ČSN EN 309 (49 0011) Třískové desky - Definice a klasifikace

ČSN EN 313-2 (49 0013) Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie

ČSN EN 316 (49 0009) Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky

ČSN EN ISO 6428 (01 3105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

ČSN 01 3102 Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3487 Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

ČSN 49 0000 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

ČSN 49 0002 Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

ČSN 49 0010 Tolerance pro dřevozpracující průmysl

ČSN 91 0000 Nábytek - Názvosloví

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - Technické požadavky

ČSN 91 0015 Nábytek. Čalouněný nábytek. Základní ustanovení

ČSN 91 0030 Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení

ČSN EN ISO 10209-2 (01 3101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání

ČSN EN ISO 128-20 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

ČSN EN ISO 128-21 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 21: Tvorba čar v CAD

ČSN ISO 128-22 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

ČSN ISO 128-30 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

ČSN ISO 128-40 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

ČSN ISO 128-50 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

ČSN EN ISO 1101 (01 4120) Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

ČSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

ČSN EN ISO 3098-0 (01 3115) Technická dokumentace - Písmo - Část 0: Všeobecná ustanovení

ČSN EN ISO 5456-1 (01 3123) Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled


Strana 4

ČSN EN ISO 5456-2 (01 3123) Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

ČSN EN ISO 5456-3 (01 3123) Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání

ČSN EN ISO 5457 (01 3110) Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

ČSN EN ISO 6428 (01 3105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN ISO 7573 (01 3125) Technické výkresy - Seznamy položek

ČSN ISO 5455 (01 3112) Technické výkresy. Měřítka

ČSN 48 0050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení

ČSN 49 0231 Přídavky na opracování řeziva a přířezů řeziva, drsnost povrchu výrobků ze dřeva a na bázi dřeva

ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně IČ: 621 564 89; Ústav nábytku, designu a bydlení; Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, Ing. Zdeněk Holouš, Ing. Josef Pacovský, Ing. Eliška Máchová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů výrobků ve dřevozpracujícím průmyslu (v oboru nábytkářském, v oboru stavebně truhlářském a v oborech příbuzných). Ustanovení platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu na jejich účel nebo stupeň projektové přípravy.

Norma neplatí pro kreslení výkresů dřevěných stavebních (tesařských) konstrukcí, popřípadě jiných nosných konstrukcí ze dřeva, pro které platí ČSN 01 3487, pro výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavebních částí dle ČSN 01 3420 a pro stavbu plavidel a lodí.

Norma nestanoví způsoby kreslení výkresů slévárenských modelů.

Norma nestanoví způsoby kreslení výrobních výkresů kovových součástí nábytku a kovového nábytku, pro které platí ustanovení příslušných norem pro výkresy ve strojírenských oborech.

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz