Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                          Srpen 2008

Přísady do betonu, malty a injektážní malty -
Část 1: Společné požadavky

ČSN
EN 934-1

72 2326

 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common requirements

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 1: Exigences communes

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 934-1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 934-1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81723


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 196-2 zavedena v ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu - Chemický rozbor cementu

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
cementů pro obecné použití

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 480-6 zavedena v ČSN EN 480-6 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody -
Část 6: Infračervená analýza

EN 480-8 zavedena v ČSN EN 480-8 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody -
Část 8: Stanovení obsahu sušiny

EN 480-10 zavedena v ČSN EN 480-10 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody -
Část
10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

EN 480-12 zavedena v ČSN EN 480-12 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody -
Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

EN 480-14 zavedena v ČSN EN 480-14 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody -
Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda

EN 934-2 zavedena v ČSN EN 934-2 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady
do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

EN 934-3 zavedena v ČSN EN 934-3 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady
do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

EN 934-4 zavedena v ČSN EN 934-4 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady
do injektážní malty pro přepínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

EN 934-5 dosud nezavedena

EN ISO 1158 zavedena v ČSN EN ISO 1158 (64 0323) Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu -
Stanovení obsahu chloru

ISO 758 zavedena v ČSN ISO 758 (65 0339) Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při teplotě 2 °C

ISO 4316 zavedena v ČSN 68 1151 Metody zkoušení tenzidů a detergentů - Povrchově aktivní látky - Stanovení pH vodných roztoků - Potenciometrická metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČ 015679, pobočka Brno - Ing.Jan Novák

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

Evropská norma                                                                                                     EN 934-1
European standard

Norme européenne
Europäische Norm                                                                                               
Leden 2008

ICS 91.100.30

Přísady do betonu, malty a injektážní malty -
Část 1: Společné požadavky

Admixtures for concrete, mortar and grout -
Part 1: Common requirements

 

Adjuvants pour béton, mortier et coulis -
Partie 1: Exigences communes

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel -
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                            Ref. č. EN 934-1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 8

5          Korozivní vlastnosti............................................................................................................................................................ 10

5.1       Zkoušení a značení štítkem............................................................................................................................................. 10

5.2       Zkušební požadavek......................................................................................................................................................... 10

6          Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 10

Příloha A (normativní)  Schválený a deklarovaný seznam pro korozívní vlastnosti........................................................... 11

A.1       Schválený seznam............................................................................................................................................................ 11

A.2       Deklarovaný seznam........................................................................................................................................................ 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 934-1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že na některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou odpovědnost za identifikaci některého nebo všech patentových práv.

Tato norma je součástí řady EN 934 „Přísady do betonu, malty a injektážní malty“, která dále obsahuje následující části:

      Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

      Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

      Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

      Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

      Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody

Tato evropská norma se používá s normami řady EN 480, které obsahují zkušební metody pro přísady.

Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma zahrnuje požadavky, které jsou společné pro všechny přísady. Všeobecné požadavky nahrazují ty, co byly dříve uvedené v částech 2 až 5 EN 934. Obsahují požadavky pro vliv přísad na korozívní vlastnosti při používání v betonu, maltě nebo injektážní maltě vyztužených ocelí.

Požadavky pro korozívní vlastnosti obsahují schválený a vyhlášený seznam aktivních látek používaných v některých přísadách. Tyto seznamy jsou založeny na zkušenostech, které ukazují, že použití přísad obsahujících pouze látky uvedené ve schváleném seznamu nepodporují korozi výztužné oceli. Materiály uvedené ve vyhlášeném seznamu jsou v některých zemích při určitých aplikacích předmětem národních omezení, což by mělo být uvedeno v označení CE.

Specifické požadavky, které charakterizují účinky přísad v cementových směsích jsou podrobně uvedeny v částech 2 až 5 EN 934.

Zvláštní požadavky jsou nové a vztahují se ke specifickému používání přísad a/nebo k jejich vlivu na životní prostředí. V budoucnosti lze očekávat, že zvláštní požadavky budou výsledkem evropského zákonodárství, například se to bude týkat vhodnosti přísad pro použití v betonu nebo maltě přicházejících do styku s pitnou vodou a uvolňování nebezpečných regulovaných látek.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje společné požadavky pro všechny přísady zahrnuté v normách EN 934-2,
EN 934-3, EN 934-4 a EN 934-5, které obsahují specifické požadavky pro každý typ přísady.

Požadavky pro korozívní vlastnosti nejsou použitelné pro přísady na chloridové bázi.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz