Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.010                                                                                                                                   Září 2008

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové
bezpečnostní vlajky -
Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních
vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

ČSN
ISO 20712-2

01 8023

 

Water safety signs and beach safety flags -
Part 2: Specifications for beach safety flags - Colour, shape, meaning and performance

Signaux de sécurité relatifs à l’eau et drapeaux de sécurité pour les plages -
Partie 2: Spécifications des drapeaux de sécurité pour les plages - Couleur, forme, signification et performance

Wasser-Sicherheitszeichen und Strand-Sicherheitsflaggen -
Teil 2: Anforderungen an Strand-Sicherheitsflaggen; Farbe, Form, Bedeutung und Ausführung

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 20712-2:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 20712-2:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81751


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti - Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-A03 zavedena v ČSN EN 20105-A03 (80 0121) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění

ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

ISO 105-B03 zavedena v ČSN EN ISO 105-B03 (80 0136) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku

ISO 105-E01 zavedena v ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě

ISO 105-E02 zavedena v ČSN EN ISO 105-E02 (80 0144) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě

ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru

ISO 2076 zavedena v ČSN ISO 2076 (80 0010) Textilie - Chemická vlákna - Terminologie

ISO/CIE 10526 nezavedena

ISO/CIE 10527 nezavedena

ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip (idt ČSN ISO 13934-1:1999)

ISO 13938-1 zavedena v ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení (idt ČSN ISO 13938-1:1999)

ISO 17724 zavedena v ČSN ISO 17724 (01 8012) Grafické značky - Slovník

EN 1049-2:1993 zavedena v ČSN EN 1049-2:1995 (80 0814) Textilie - Tkaniny - Konstrukce - Metody analýzy - Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

EN 12127 zavedena v ČSN EN 12127 (80 0849) Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

CIE 15 nezavedena

BS 2F 127:1991 nezavedena

BS 5441 nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2, Tabulka 1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 44867646, Ing. Miroslav Rendl

Technická normalizační komise: TNK 1 - Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové                                           ISO 20712-2
bezpečnostní vlajky -                                                                                                  
První vydání
Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek -                                  
2007-09-15
Barva, tvar, význam a provedení

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Plážové bezpečnostní vlajky.............................................................................................................................................. 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Význam, funkce, tvar a barva plážových bezpečnostních vlajek.................................................................................. 8

4.3       Rozměry plážových bezpečnostních vlajek................................................................................................................... 10

4.3.1    Obdélníkové vlajky............................................................................................................................................................. 10

4.3.2    Kuželové vlajky................................................................................................................................................................... 10

5          Materiál plážových bezpečnostních vlajek..................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálu..................................................................................................... 10

5.3       Fyzikální vlastnosti polyesterového materiálu.............................................................................................................. 10

5.3.1    Plošná hmotnost............................................................................................................................................................... 10

5.3.2    Počet nití na jednotku délky (dostava) tkaného polyesteru....................................................................................... 10

5.3.3    Počet sloupků a řádků pleteného polyesteru.............................................................................................................. 11

5.4       Stálobarevnost materiálu................................................................................................................................................. 11

5.4.1    Stálobarevnost na světle.................................................................................................................................................. 11

5.4.2    Stálobarevnost ve vodě.................................................................................................................................................... 11

5.4.3    Stálobarevnost v mořské vodě........................................................................................................................................ 11

5.4.4    Stálobarevnost v otěru zamokra a zasucha.................................................................................................................. 11

5.4.5    Stálobarevnost v povětrnosti........................................................................................................................................... 11

5.5       Pevnost................................................................................................................................................................................ 11

5.5.1    Pevnost v tahu tkaných materiálů................................................................................................................................... 11

5.5.2    Pevnost v protržení pletených materiálů........................................................................................................................ 11

6          Měření chromatických souřadnic a činitele jasu......................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Příklady barev....................................................................................................................................... 12


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO neodpovídá za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 20712-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky, subkomisí SC 2, Bezpečnostní identifikace, značení, tvary, značky a barvy.

ISO 20712 se skládá z následujících částí pod společným názvem Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky:

      Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

      Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

      Část 3: Směrnice pro používání-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz