Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.20                                                                                                                                      Září 2008

Máslo - Stanovení obsahu soli

ČSN
ISO 1738

57 1605

 

Butter - Determination of salt content

Beurre - Détermination de la teneur en sel

Butter - Bestimmung des Salzgehalt

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1738:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1738:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 57 0108-12 z 1980-10-27 a článek 30 Stanovení chloridu sodného ČSN 57 0108 z 1966-01-12.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81800


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 385-1:1984 nezavedena

ISO 648 nezavedena

ISO 4788 zavedena v ČSN EN ISO 4788 (70 4102) Laboratorní sklo - Odměrné válce dělené

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje ve znění vyhlášky č.124/2004 Sb., ve znění vyhlášky č.78/2005 Sb.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k 5.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM a.s., Výzkumný ústav mlékárenský Praha, IČ 16193296, Ing. Jana Snášelová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Máslo - stanovení obsahu soli                                                                                        ISO 1738
                                                                                                                                                Třetí vydání
                                                                                                                                                2004-10-15

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5.         Chemikálie............................................................................................................................................................. ……… .6

5.1       Standardní roztok dusičnanu stříbrného........................................................................................................................ 6

5.2       Roztok indikátoru chromanu draselného....................................................................................................................... 6

6          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

7          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

8          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 7

9          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 7

9.1       Počet stanovení................................................................................................................................................................... 7

9.2       Zkušební díl………………........................................................................................................................................... ….. 7

9.3       Stanovení.............................................................................................................................................................................. 7

9.4       Slepý pokus.......................................................................................................................................................................... 8

10        Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 8

10.1     Výpočet.................................................................................................................................................................................. 8

10.2     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

11        Shodnost.............................................................................................................................................................................. 8

11.1     Opakovatelnost.................................................................................................................................................................... 8

11.2     Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................... 8

12        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO a IDF 2004

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO nebo IDF na níže uvedené adrese.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku.

 

© ISO a IDF 2004 - Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na přípravě mezinárodních norem obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují také mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly, uvedenými v ISO/IEC Směrnicích, část 2.

Hlavním cílem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy Mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Publikace Mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % členů ISO.

Je třeba věnovat pozornost tomu, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není zodpovědná za identifikaci jednotlivých nebo všech takových práv.

ISO 1738/IDF 12 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34, Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 5, Mléko a mléčné výrobky, a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF) ve spolupráci s AOAC International. Je publikována společně ISO a IDF a samostatně AOAC International.

Toto vydání ISO 1738/IDF 12 ruší a nahrazuje ISO 1738:1997, která byla v menší míře revidována.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu soli v másle. Metoda je vhodná pro všechny druhy másel, které obsahují více než 0,1 % (hmotnostní zlomek v procentech) soli.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz