Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310; 01.040.03; 01.040.13; 03.080.20                                                                                              Září 2008

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

ČSN
EN 15602

76 1701

 

Security service providers - Terminology

Prestataires de services de sécurité - Terminologie

Sicherheitsdienstleister/Sicherungsdienstleister - Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15602:2008. Evropská norma EN 15602:2008 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15602:2008. The European Standard EN 15602:2008 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15602 (76 1701) ze srpna 2008.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81802


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozímu vydání dochází ke změně způsobu převzetí EN 15602:2008 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15602 (76 1701) ze srpna 2008 převzala EN 15602:2008 schválením k přímému používání jako ČSN, tato změna ji přejímá překladem.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 2.1.1 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní) Předpisy regulující a mající vliv na poskytování bezpečnostních služeb v ČR, která obsahuje přehlede předpisů, které by měli poskytovatelé bezpečnostních služeb při své činnosti respektovat a zohlednit.

Vypracování normy

Zpracovatel:  Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, IČ:63839911 Veronika Netušilová,
                  
Ing. Miroslav Urban

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ondřej Hykš


Strana 3

                                                                                                    Leden 2008

ICS 13.310, 01.040.03, 01.040.13, 03.080.20

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

Security service providers - Terminology

 

Prestataires de services de sécurité - Terminologie

Sicherheitsdienstleister/Sicherungsdienstleister -
Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-01-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 15602:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1  Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 6

2 Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 6

2.1  Výcvik............................................................................................................................................................................................ 6

2.2  Výběr zaměstnanců................................................................................................................................................................... 7

2.3  Fyzická ostraha........................................................................................................................................................................... 9

2.4  Mobilní hlídky............................................................................................................................................................................. 10

2.5  Reakce na poplach.................................................................................................................................................................. 10

2.6  Správa klíčů............................................................................................................................................................................... 11

2.7  Bezpečnost při akcích (pořadatelská služba)..................................................................................................................... 11

2.8  Kontrola vstupu do zábavních zařízení.................................................................................................................................. 12

2.9  Osobní ochrana........................................................................................................................................................................ 13

2.10  Veřejná pořádková služba.................................................................................................................................................... 13

2.11  Obecné..................................................................................................................................................................................... 13

Národní příloha NA (informativní) Předpisy regulující a mající vliv na poskytování bezpečnostních služeb v ČR....... 16

NA.1  Některé právní předpisy umožňující vznik a poskytování bezpečnostních služeb..................................................... 16

NA.1.1  Zákon č.455/1991 Sb., O živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění............................... 16

NA.1.2  Zákon č.40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění.......................................................................................... 16

NA.1.3  Zákon č.513/1991 Sb.,Obchodní zákoník v platném znění......................................................................................... 16

NA.2  Některé právní předpisy regulující a limitující vnitřní chod poskytovatele bezpečnostních služeb........................ 16

NA.2.1  Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění.............................................................................................. 16

NA.2.2    Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 16

NA.2.3  Zákon č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění a znění souvisejících předpisů
(zejména vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru)........................................................................................................................................... 17

NA.3  Některé právní předpisy regulující a limitující proces poskytování bezpečnostních služeb.................................... 17

NA.3.1  Zákon č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů........................................................................................................................................................................... 17

NA.3.2  Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)............................................................ 17

NA.4  Některé další dokumenty zabývající se oblastí poskytování bezpečnostních služeb, které nemají
právní závaznost.............................................................................................................................................................. 17


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15602:2008) byl vypracován CEN/BT/TF 167 „Bezpečnostní služby“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do července 2008 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do července 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem duševního vlastnictví nebo ananlogických práv. CEN [nebo CENELEC] nenese odpovědnost za nerozpoznání nebo neupozornění na na takové vlastnictví nebo práva.

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz