Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.01; 81.060.01                                                                                                                       Září 2008

Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných
výrobcích -
Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého
v oxidických materiálech pro keramiku,
sklo a glazury

ČSN
EN ISO 21078-1

72 6075

                                                                                              idt ISO 21078-1:2008

Determination of boron(III) oxide in refractory products - Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials
for ceramics, glass and glazes

Dosage de l’oxyde de bore(III) dans les produits réfractaires - Partie 1: Détermination de l’oxyde de bore (III) total dans
les matériaux oxydants pour les céramiques, les verres et les émaux

Bestimmung des Gehaltes an Bor(III)-oxid in feuerfesten Erzeugnissen - Teil 1: Bestimmung des Gesamtgehaltes
an Bor (III) - oxid in oxidischen Werkstoffen für Keramik, Glas und Glasuren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 21078-1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 21078-1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81918


Strana 2

Národní předmluva

Struktura ČSN

Tato norma se společným názvem Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury

      Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 31-0 zavedena v ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ISO 836 dosud nezavedena

ISO 3310-1 zavedena v ČSN ISO 3310-1 (25 9610) Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 6353-2 zavedena v ČSN ISO 6353-2 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada

ISO 6353-3 zavedena v ČSN ISO 6353-3 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v kapitole 1 a 11 a k článkům 6.3.1, 6.3.2, 6.5, 7.2.16, 7.2.20, 7.3.1, 7.3.2, 9.2.7, 9.2.8 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, IČ 00015679, pobočka Plzeň - Ing. Jaroslav Kotora

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník: Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

Leden 2008

ICS 81.040.01; 81.060.01

Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích -
Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech
pro keramiku, sklo a glazury
(ISO 21078-1:2008)

Determination of boron(III) oxide in refractory products -
Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics,
glass and glazes
(ISO 21078-1:2008)

 

Dosage de l’oxyde de bore(III) dans les produits
réfractaires -
Partie 1: Détermination de l’oxyde de bore (III) total
dans les matériaux oxydants pour les céramiques,
les verres et les émaux
(ISO 21078-1:2008)

Bestimmung des Gehaltes an Bor(III)-oxid
in feuerfesten Erzeugnissen -
Teil 1: Bestimmung des Gesamtgehaltes an Bor (III) -
oxid in oxidischen Werkstoffen für Keramik, Glas
und Glasuren
(ISO 21078-1:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-12-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN ISO 21078-1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 6

5          Počet stanovení................................................................................................................................................................... 7

6          Stanovení oxidu boritého alkalimetrickou titrací............................................................................................................ 7

7          Stanovení oxidu boritého absorpční spektrofotometrií s azomethinem H............................................................... 9

8          Stanovení oxidu boritého absorpční spektrofotometrií s kurkuminem................................................................... 12

9          Stanovení oxidu boritého atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)............. 15

10        Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 17

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 18

Příloha A (informativní) Výsledky mezilaboratorních zkoušek............................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Text ISO 21078-1:2008 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 33 „Žárovzdorné materiály a výrobky“ mezinárodní normalizační organizace (ISO) a byl převzat technickou komisí CEN/TC 187 „Žárovzdorné materiály a výrobky“ jako EN ISO 21078-1:2008. Sekretariáty těchto organizací zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 21078-1:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 21078-1:2008 bez jakýchkoli modifikací.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 21078 určuje postup stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích a surovinách obsahujících hmotnostní podíl oxidu boritého 0,01 % nebo více. Je použitelná ke stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury.

Ke stanovení oxidu boritého se používá jedna z následujících čtyř metod:

a)    alkalimetrická titrace, použitelná pro vzorky obsahující více než 0,5 % hmotnostních oxidu boritého;

b)    absorpční spektrofotometrie s azomethinem H použitelná pro vzorky obsahující od 0,01 % hmotnostních do 2,5 % hmotnostních oxidu boritého

c)    absorpční spektrofotometrie s kurkuminem (rothocyaninová NP1) metoda) použitelná pro vzorky obsahující od 0,01 % hmotnostních do 1,0 % hmotnostních oxidu boritého

d)    atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES) použitelná pro vzorky obsahující od 0,01 % hmotnostních do 15 % hmotnostních oxidu boritého

POZNÁMKA 1 Při použití modifikovaného oxidického tavidla se tento postup může použít až do obsahu oxidu boritého 30 % hmotnostních.

POZNÁMKA 2 Výsledky mezilaboratorních zkoušek pro tuto část ISO 21078 jsou uvedeny v příloze A.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz