Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.240                                                                                                                                         Září 2008

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání
senzorického pracoviště

ČSN
ISO 8589

56 0036

 

Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms

Sensorische Analyse - Allgemeine Richtlinien für die Veranstaltung der sensorischen Arbeitsstelle

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8589:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8589:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8589 (56 0036) z ledna 1993.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81964


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny proti předchozí normě spočívají v uvedení citovaného normativního dokumentu a v její aktualizaci.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 5492 zavedena v ČSN ISO 5492 (56 0030) Senzorická analýza - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Dr. Ing. Zdeňka Panovská, VŠCHT, IČ 67808697

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání                                       ISO 8589
senzorického pracoviště                                                                                              Druhé vydání
                                                                                                                                             2007-12-15

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Princip................................................................................................................................................................................... 6

5          Vytvoření zkušebních místností........................................................................................................................................ 6

6          Zkušební prostor................................................................................................................................................................. 7

6.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

6.1.1    Umístění............................................................................................................................................................................... 7

6.1.2    Teplota a relativní vhkost................................................................................................................................................... 7

6.1.3    Hluk........................................................................................................................................................................................ 7

6.1.4    Pachy..................................................................................................................................................................................... 7

6.1.5    Malba..................................................................................................................................................................................... 7

6.1.6    Osvětlení............................................................................................................................................................................... 7

6.1.7    Bezpečnostní předpisy....................................................................................................................................................... 8

6.2       Zkušební kóje...................................................................................................................................................................... 8

6.2.1    Všebecné požadavky.......................................................................................................................................................... 8

6.2.2    Počet kójí.............................................................................................................................................................................. 8

6.2.3    Uspořádání.......................................................................................................................................................................... 8

6.2.4    Umístění a velikost............................................................................................................................................................. 8

6.2.5    Barva...................................................................................................................................................................................... 9

6.2.6    Osvětlení............................................................................................................................................................................... 9

6.3       Prostor pro práci skupiny................................................................................................................................................... 9

6.3.1    Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 9

6.3.2    Osvětlení............................................................................................................................................................................... 9

7          Přípravný prostor................................................................................................................................................................. 9

7.1       Všebecné požadavky.......................................................................................................................................................... 9

7.2       Zařízení................................................................................................................................................................................ 10

8          Kancelář.............................................................................................................................................................................. 10

8.1       Všebecné požadavky........................................................................................................................................................ 10

8.2       Velikost kanceláře............................................................................................................................................................. 10

8.3       Vybavení.............................................................................................................................................................................. 10

9          Další prostory..................................................................................................................................................................... 10

10        Dodatečné informace....................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Příklady nákresů zkušební místnosti............................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2007

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku

 

© ISO 2007 - Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastní také vládní i nevládní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitost normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/EIC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 8589 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34, Potravinářské výrobky, subkomisí SC 12, Senzorická analýza.

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8589:1988), které bylo technicky revidováno.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje obecné pokyny pro uspořádání zkušebních místností plánovaných pro senzorickou analýzu výrobků.

Popisuje požadavky na uspořádání zkušební místnosti sestávající se ze zkušebního prostoru, přípravného prostoru a kanceláře a specifikuje nutné nebo požadované podmínky.

Tato mezinárodní norma není specifická pro nějaký výrobek nebo typ testu.

POZNÁMKA Zkušební prostor může být podobný pro potravinářské i nepotravinářské výrobky, které se hodnotí pomocí senzorických metod. Nicméně je potřeba zkušební prostor přizpůsobit danému použití. Pro hodnocení speciálních výrobků nebo při použití speciálních metod je často potřebná úprava zařízení. To je obzvláště podstatné, pokud je zkušební místnost určena pro hodnocení nepotravinářských výrobků.

Ačkoliv hodně obecných principů je podobných, tato mezinárodní norma není určena pro popis zkušebního zařízení při speciálním zkoušení výrobků během inspekcí nebo při kontrole kvality v provozu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz