Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.01                                                                                                                                      Září 2008

Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu -
Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie

ČSN
ISO 9874

57 0523

 

Milk - Determination of total phosphorus content - Method using molecular absorption spectrometry

Lait - Détermination de la teneur en phosphore total - Méthode par spectrométrie ďabsorption moléculaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9874:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9874:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81967


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 648:1977 dosud nezavedena

ISO 1042:1998 zavedena v ČSN ISO 1042 (70 4105):1999 Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou

ISO 4788:2005 zavedena v ČSN EN ISO 4788:2006 (70 4102) Laboratorní sklo - Odměrné válce dělené

Souvisící ČSN

ČSN 70 4120 Odměrné sklo - Dělené pipety

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM servis a.s., IČ 18628826, Ing. Hana Vachoušková, Ing. Jarmila Štípková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu -                                                     ISO 9874
Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie                                   Druhé vydání
                                                                                                                                            
2006-02-01

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 9874/IDF 42 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 34 Potravinářské výrobky“, subkomisí SC 5 „Mléko a mléčné výrobky“, a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF). Je publikována společně v ISO a IDF.

Toto vydání ISO 9874/IDF 42 ruší a nahrazuje ISO 9874:1992, kde byla provedena menší revize.


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO a IDF 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO nebo IDF na níže uvedené adrese.

ISO copyright office                                                                        International Dairy Federation

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20                                         Diamant Building Boulevard Auguste Reyers 80 B-1030 Brussels

Tel. + 41 22 749 01 11                                                                    Tel. + 32 2 733 98 88

Fax + 41 22 749 09 47                                                                    Fax + 32 2 733 04 13

E-mail copyright@iso.org                                                                E-mail info@fil-idf.org

Web www.iso.org                                                                          Web www.fil-idf.org

Vydáno ve Švýcarsku

 

© ISO a IDF 2007 - Všechna práva vyhrazena


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje molekulární absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení celkového obsahu fosforu v mléce.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz