Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.240                                                                                                                                       Říjen 2008

Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška

ČSN
ISO 8587

56 0033

 

Sensory analysis - Methodology - Ranking

Analyse sensorielle - Methodologie - Classement par rangs

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8587:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8587:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8587 (56 0033) z ledna 1993.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82012


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny proti předchozí normě spočívají v aktualizaci citovaných normativních dokumentů a změnách statistické analýzy a interpretaci výsledků, viz kapitola 8.2.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 5492 zavedena v ČSN ISO 5492 (56 0030) Senzorická analýza - Slovník

ISO 6658 dosud nezavedena

ISO 8586-1 zavedena v ČSN ISO 8589-1 (56 0037) Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování posuzovatelů - Část1: Vybraní posuzovatelé

ISO 8586-2 zavedena v ČSN ISO 8586-2 (56 0037) Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování posuzovatelů - Část2: Experti

ISO 8589 zavedena v ČSN ISO 8589 (56 0036) Senzorická analýza - Obecná směrnice pro uspořádání senzorického pracoviště

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a symboly - Část 1. Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ISO 11035 zavedena v ČSN ISO 11035 (56 0061) Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu

ISO 11036 zavedena v ČSN ISO 11036 (56 0034) Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

Vypracování normy

Zpracovatel: Dr. Ing. Zdeňka Panovská, VŠCHT, IČ 67808697

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška                                       ISO 8587
                                                                                                                                               Druhé vydání
                                                                                                                                               2006-11-01

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Obecné podmínky zkoušky ............................................................................................................................................... 7

6          Posuzovatelé........................................................................................................................................................................ 7

6.1       Kvalifikace............................................................................................................................................................................. 7

6.2       Počet posuzovatelů............................................................................................................................................................. 7

6.3       Úvodní diskuse.................................................................................................................................................................... 8

7          Postup................................................................................................................................................................................... 8

7.1       Předkládání vzorků.............................................................................................................................................................. 8

7.2       Referenční vzorky................................................................................................................................................................ 8

7.3       Technika zkoušky................................................................................................................................................................ 8

7.4       Odpovědní formulář............................................................................................................................................................ 9

8          Vyjádření a interpretace výsledků..................................................................................................................................... 9

8.1       Shrnutí výsledků a výpočet součtu pořadí....................................................................................................................... 9

8.2       Statistická analýza a interpretace výsledků.................................................................................................................... 9

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní) Určení podmínek zkoušky.................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Praktický příklad použití - Celková sada.......................................................................................... 18

Příloha C (informativní) Praktický příklad použití - Vyvážená dílčí sada................................................................................ 20

Příloha D (informativní) Příklad odpovědního formuláře........................................................................................................ 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku

 

© ISO 2006 - Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 4387 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Potravinářské výrobky, subkomisí SC 12 Senzorická analýza.

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8587:1988), které bylo technicky revidováno.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu senzorického hodnocení s cílem uspořádání série zkoušených vzorků do pořadí.

Tato metoda umožňuje hodnotit rozdíly mezi několika vzorky na základě intenzit jednoho deskriptoru, několika deskriptorů1) nebo celkového dojmu. Používá se ke zjištění, zda existují rozdíly, ale nemůže určit stupeň rozdílů, který existuje mezi vzorky.

Tato metoda je vhodná v následujících případech:

a)  hodnocení práce posuzovatelů

1)  trénink posuzovatelů,

2)  určení prahu vnímání jednotlivce nebo skupiny;

b)  hodnocení výrobků

1)  předtřídění vzorků

i)   na základě popisného kritéria,

ii)  podle preferencí příjemnosti;

2)  určení vlivů na velikost intenzity jednoho nebo více parametrů (jako např. pořadí ředění, vliv surovin, vlivy výroby, balení nebo skladovacích postupů)

i)   na základě popisného kritéria,

ii)  podle preferencí příjemnosti;

3)  určení pořadí preferencí při zkoušce celkové příjemnosti.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz