Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření –
Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů – Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje

ČSN
EN 60512-16-13

35 4055

idt IEC 60512-16-13:2008

Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –
Part 16-13: Mechanical tests on connections and terminations – Test 16m: Un-wrapping, solderless wrapped connections

Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –
Partie 16-13: Essais mécaniques des contacts et des sorties – Essai 16m: Déroulement, connexions enroulées sans soudure

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren –
Teil 16-13: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen – Prüfung 16m: Abwickeln, Wickelverbindungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60512-16-13:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-16-13:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru se používá, pokud to předmětová specifikace požaduje, pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti technické komise IEC TC 48. Pokud je to uvedeno v předmětové specifikaci, je metodu možno použít také pro podobné součástky. Tato část souboru podrobně popisuje standardní zkušební metodu pro určení, zda byl ovíjený spoj zhotoven bez poškození ovíjecího vodiče. Takové ovíjené spoje jsou popsány v IEC 60352-1. Tato zkouška se považuje za destruktivní pro všechny zkoušené součástky.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60352-1 zavedena v ČSN EN 60352-1 (35 6041) Nepájené spoje – Část 1: Ovíjené spoje – Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (idt EN 60352-1:1997)

IEC 60512-1-1 zavedena v ČSN EN 60512-1-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-1: Všeobecné zkoušky – Zkouška 1a: Vizuální kontrola (idt EN 60512-1-1:2002)

Informativní údaje z EN 60512-16-13:2008

Text dokumentu 48B/1874/FDIS budoucí 1. vydání IEC 60512-16-13, vypracovaný SC 48B Konektory, IEC TC 48 Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60512-16-13 dne 2008-06-01.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-03-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-06-01

Text mezinárodní normy IEC 60512-16-13:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 60512-16-13:2008

Tato mezinárodní norma byla připravena v SC 48B Konektory, IEC TC 48 Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení.

Tato norma zrušuje a nahrazuje zkoušku 16m IEC 60512-8 z roku 1993. Tato norma se používá spolu s IEC 60512-1 a IEC 60512-1-100, kde je vysvětlena struktura souboru IEC 60512.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/1874/FDIS

48B/1906/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60512, se společným názvem: Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření se nalézá na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz