Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.220; 01.060                                                                                                                      Prosinec 2008

Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních
materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty -
Slovník

ČSN
EN ISO 9346

73 0554

                                                                                                  idt ISO 9346:2007

Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities for mass transfers - Vocabulary

Performance hygrothermique des bâtiments et des matériaux pour le bâtiment - Grandeurs physiques pour le transfert
de masse - Vocabulaire

Wärme-und feuchtetechnisches Verhalten von Gebäuden und Baustoffen - Physikalische Grössen für den Stofftransport -
Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9346:2007. Evropská norma EN ISO 9346:2007 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9346:2007. The European Standard EN ISO 9346:2007 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9346 (73 0554) z května 2008.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82316


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9346:2007 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9346 (73 0554) z května 2008 převzala EN ISO 9346:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání normy (ISO 9346: 1987), kde obsah následujících článků byl technicky upraven:

      ve výrazech 3.14 až 3.17 byla „vlhkost“ nahrazena „vodní parou“;

      značka pro „relativní vlhkost“ byla také změněna z f na j tak, aby byla v souladu s ISO 12572 a ISO 13788;

      výrazy 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.24, 3.29 byly upraveny;

      byly přidány výrazy 3.31 až 3.37 z Dodatku 1 (ISO 9346: 1987/Amd. 1: 1996) a nový výraz 3.18;

      byl doplněn seznam dolních indexů v článku 4.

Nyní zahrnuje ISO 9346: 1987/Amd 1: 1996.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 7783-2 (67 3093) Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability)

ČSN EN 12086 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti
pro vodní páru

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1, 3.2, 3.6, 3.13, 3.14, 3.15 a 3.16, doplněny informativní národní poznámky tak, aby byla zajištěna návaznost na normy řady ČSN 73 0540 a uvedených norem zkušebních.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., IČ:25052063, Ing.Lubomír Keim, CSc., Ing.Helena Kašparová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Říjen 2007

ICS 27.220; 01.060                                                                                              Nahrazuje EN ISO 9346:1996

Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny
pro přenos hmoty - Slovník
(ISO 9346:2007)

Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities
for mass transfer - Vocabulary
(ISO 9346:2007)

 

Performance hyqrothermique des bâtiments et des matétiaux pour le bâtiment - Grandeurs physiques pour
le transfert de masse - Vocabulaire

(ISO 9346: 2007)

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von
Gebäuden und Baustoffen - Physikalische Grössen
für den Stofftransport - Begriffe
(ISO 9346:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN ISO 9229:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9346:2007) byl vypracován technickou komisi ISO/TC 163 Tepelné chování a spotřeba energie v budovách jejíž sekretariát zajišťuje DIN, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné chování budov a stavebních prvků.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Tato norma nahrazuje EN ISO 9346:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 9346:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 9346:2007 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Fyzikální veličiny a definice................................................................................................................................................ 8

4          Indexy................................................................................................................................................................................... 18

5          Bibliografie.......................................................................................................................................................................... 19


Strana 6

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma definuje fyzikální veličiny a další termíny v oblasti přenosu hmoty, které se vztahují k budovám, stavebním dílcům a systémům, stavebním prvkům a stavebním materiálům. Pro fyzikální veličiny norma také uvádí odpovídající značky a jednotky.

 

This International Standard defines physical quantities and other terms in the field of mass transfer relevant to buildings, building elements and systems, building components and building materials. For physical quantities the standard also gives the corresponding symbols and units.

2 Termíny a definice

 

2 Terms and definitions

 

fr Domanie
de’ application

de Anwendungs-bereich

2.1
přenos hmoty 
přenos hmoty (zvláště vlhkosti nebo vzduchu) různými způsoby2.1
mass transfer  
transmission of mass (especially
moisture or air) by various mechanisms

 


fr transfert de masse

de Stofftransport

2.2
vlhkost            
voda ve skupenství plynném, kapalném nebo pevném

 

2.2
moisture         
water in gaseous, liquid or solid phase

 


fr humidité

de Feuchte

2.3
vodní pára
     
vlhkost v plynném stavu

 

2.3
water vapour  
moisture in the gaseous phase

 


fr vapeur d’eau

de Wasserdampf

2.4
difúze vodní páry       
pohyb molekul vodní páry ve směsi vzduchu směřující k vyrovnání obsahu vodní páry ve vzduchu nebo částečného tlaku vodní páry, při konstatním celkovém tlaku

 

2.4
water vapour diffusion
           
movement of water vapour molecules in a gas mixture tending to equalize the vapour content in the air or the partial pressure of the vapour, with the total pressure being constant

 


fr diffusion de vapeur d’eau

de Wasserdampfdiffusion

2.5
proudění vodní páry  
přenos vodní páry v plynné směsi, který vzniká pohybem celého objemu plynné směsi, v důsledku rozdílu celkového tlaku

 

2.5      
water vapour convection
       
transfer of water vapour in a gasmixture by movement of the whole gas mixture due to a difference in total pressure
fr convection de vapeur d’eau

de Wasserdampfkonvektion

2.6
hygroskopická sorpční křivka
závislost obsahu vlhkosti v porézním materiálu na relativní vlhkostí okolního vzduchu v rovnovážném stavu

Poznámka Existují křivky pro sorpci a desorpci. Z důvodu obtížnosti měření je horní hranice relativní vlhkosti vzduchu
95 % až 98 %.2.6
hygroscopic sorption curve
    
relation between moisture content in a porous material and the relative
humidity of the ambient air at equilibrium

NOTE There are curves for sorption and for desorption. Because of measuring
difficulties there is an upper limit for the relative humidity at 95 % to 98 %.

 


fr courbe de sorption
hygroscopique

de hygroskopische
Sorptionskurve


Strana 7

 

2.7
křivka sání
     
vztah mezi vyrovnaným obsahem vlhkosti v porézní látce a sáním (záporný tlak v pórech) vody v pórech


POZNÁMKA Obecně existují grafy sorpce a desorpce. Teoreticky graf sání pokrývá celý rozsah vlhkosti, od úplné proschlosti až do úplného nasáknutí.2.7
suction curve
  
relation between the equalized moisture content in a porous material and the suction (negative pore pressure) in the pore water

NOTE Generally there are curves for
sorption and for desorption. Theoretically the suction curve covers the whole moisture range, from absolute dryness to full
saturation.
fr courbe de succion

de Saugspannungskurve

 


Strana 8

 

3 Fyzikální veličiny
a definice

3 Physical quantities and definitions

fr Grandeurs physiques et définitions définitions

de Physikalische Größen und Definitionen

3.1
objemová vlhkost
       
podíl hmotnosti vodní páry a objemu plynné směsi


Poznámka
1 Objemová vlhkost je totožná s částečnou hustotou vodní páry, rv.

Poznámka 2 Pro nasycený stav jsou používány značky nsat a rv,sat.

3.1
humidity by volume
   
mass of water vapour divided by the volume of the gaseous mixture

NOTE 1 Humidity by volume is the same as the partial mass density of water vapour, rv.

NOTE 2 At saturation,
the notations nsat and rv,sat
are used.


fr humidité volumique

de volumenbezogene Luftfeuchte

 

n

 

kg/m3

Národní poznámka V ČSN 73 0540-1 a v normách souvisejících se používá ve vztahu ke vzduchu název téže veličiny „absolutní vlhkost vzduchu“.

3.2.
hmotnostní vlhkost
     
podíl hmotnosti vodní páry a hmotnosti suchého vzduchu

Poznámka Pro nasycený stav se používá značka xsat.

3.2
humidity by mass
       
mass of water vapour divided by the mass of dry air

NOTE At saturation, the notation xsat is used.


fr humidité spécifique

de massenbezogene
Luftfeuchte

 

x

 

kg/kg

Národní poznámka V ČSN 73 0540-1 a v normách souvisejících se používá název téže veličiny ve vztahu ke vzduchu „měrná vlhkost vzduchu“.

3.3
částečný tlak vodní páry
           
částečný tlak vodní páry v plynné směsi

POZNÁMKA Pro nasycený stav se používá značka psat.

3.3
partial water vapour přessure    
partial pressure of water
vapour in a gaseous mixture

NOTE At saturation, the notation psat is used.


fr pression partielle de
vapeur d’eau

de Wasserdampfteildruck

 

pv

 

Pa

3.4
relativní vlhkost
        
podíl skutečného tlaku vodní páry a tlaku nasycené vodní páry při stejné teplotě:


    
j =

POZNÁMKA Za předpokladu chování ideálního plynu:

     j =

3.4
relative humidity        
actual vapour pressure
divided by vapour pressure
at saturation at the same temperature:

     j =

NOTE Assuming an ideal gas behaviour:

     j =


fr humidité relative

de relative Luftfeuchte

 

j

 

(-)

 


Strana 9

 

3.5
měrná enthalpie
       
enthalpie dělená hmotností

3.5
specific enthalpy        
enthalpy divided by mass


fr enthalpie massique

de spezifische Enthalpie

 

h

 

J/kg

3.5.1
měrná latentní enthalpie
při odpařování
(nebo kondenzace)

3.5.1
specific latent enthalpy
o
f evaporation
(or condensation)


fr enthalpie massique latente d’évaporation
(ou de condensation)

de spezifische latente Verdampfungs- oder Kondensationsenthalpie

 

he

 

J/kg

3.5.2
měrná latentní enthalpie tání (nebo tuhnutí)

3.5.2
specific latent enthalpy
of melting (or freezing)


fr enthalpie massique latente de fusion
(ou de congelation

de congélation) de
spezifische latente
Schmelz- und Erstarrungsenthalpie

 

hm

 

J/kg

3.6
objemová hmotnostní vlhkost
     
podíl hmotnosti vypařitelné vody a objemu suchého
materiálu

POZNÁMKA Musí být uvedena metoda vypařování vody z vlhkého materiálu

3.6
moisture content mass by volume
           
mass of evaporable water divided by volume of dry
material

NOTE The method of evaporating water from a moist material shall be stated.


fr teneur en humidité en masse par volume

de volumenbezogene Masse des Feuchtegehaltes

 

w

 

kg/m3

Národní poznámka ČSN 73 0540-1 tuto veličinu nedefinuje.

3.7
objemová vlhkost       

podíl objemu vypařitelné vody a objemu suchého materiálu

POZNÁMKA Musí být uvedena metoda vypařování vody z vlhkého materiálu.

3.7
moisture content volume by volume           
volume of evaporable water divided by volume of dry
material

NOTE The method of evaporating water from a moist material shall be stated.


fr teneur en humidité en volume par volume

de volumenbezogener Feuchtegehalt

 

y

 

m3/m3

3.8
hmotnostní vlhkost
     

podíl hmotnosti vypařitelné vody a hmotnosti suchého materiálu

POZNÁMKA Musí být uvedena metoda vypařování vody z vlhkého materiálu.

3.8
moisture content mass by mass

mass of evaporable water divided by dry mass
of material

NOTE The method of evaporating water from a moist material shall be stated.


fr teneur en humidité massique

de massebezogener Feuchtegehalt

 

u

 

kg/kg


Strana 10

 

3.9
stupeň nasycení
         
podíl hmotnosti vody v porézním tělese a hmotnosti vody při nasycení

POZNÁMKA Musí být uvedena metoda dosažení nasycení.

3.9
degree of saturation  

mass of water in a porous body divided by the mass
of water at saturation

NOTE The method of reaching saturation shall be stated.


fr degré de saturation

de Sättigungsgrad

 

S

 

(-)

3.10
sání
   
rozdíl mezi tlakem vody v pórech a okolním celkovým tlakem

3.10
suction
pressure difference between the pore water pressure and the ambient total pressure


fr succion

de Saugdruck

 

s

 

Pa

3.11
vlhkostí tok
     
podíl hmotnosti vlhkosti proudící do nebo ze systému a času

Poznámka Vlhkostní tok udává tok vodní páry (difuzní tok), tok kapalné vody nebo obou skupenství současně.

3.11
moisture flow rate
      
mass of moisture transferred to or from a system divided by time

NOTE Moisture flow rate denotes a flow of water vapour, a flow of liquid water or both phases
together.


fr flux d’humidité

de Feuchtestrom

 

G

 

kg/s

3.12
hustota
vlhkostního toku
podíl vlhkostního toku
a plochy

Poznámka Hustota vlhkostního toku udává hustotu toku vodní páry (hustotu difuzního toku) nebo hustotu toku kapalné vody nebo obojího.

3.12
density of moisture flow rate
moisture flow rate divided by area

NOTE Density of moisture flow rate denotes density of a flow of water vapour or density of a flow of liquid water, or both.

fr densité de flux
d’humidité

de Feuchtestromdichte

 

g

 

kg/(m2·s)

3.13
součinitel difúze vodní páry ve vzduchu
    
veličina D je definovaná
následující rovnicí:

          n

kde

 je vektor hustoty toku vodní páry ve vzduchu

n  je objemová vlhkost.

Poznámka Difúzi vodní páry ve vzduchu popisuje Fickův zákon.

3.13
water vapour diffusion
coefficient in the air
   
quantity D defined by the following relation:

           n

where

 is the vector density of water vapour flow rate in air;

n is   the humidity by volume

NOTE Fick’s law describes water vapour diffusion in air.


fr coefficient de diffusion de la vapeur d’eau dans l’air

de Wasserdampfdiffusionskoeffizient in Luft

 

D

 

m2/s

Národní poznámka 1 V ČSN EN ISO 7783-2, ČSN EN 12086 se značkou D označuje veličina „difúzní koeficient vodní páry“

Národní poznámka 2 V ČSN 73 0540-1, se součinitel difúzní vodivosti ve vzduchu označuje značkou d0 a je vztažen k částečnému tlaku vodní páry.


Strana 11

 

3.14
prostupnost vodní páry

veličiny dv a dp jsou definované následujícími vztahy:

a) propustnost vzhledem k objemové vlhkosti:

     n

b) propustnost vzhledem k částečnému tlaku vodní páry

          pv

kde

 je vektor hustoty toku vodní páry (hustoty difúzního toku)

n  je   objemová vlhkost v pórech;

pv je částečný tlak vodní páry v pórech.

Poznámka Prostupnost vodní páry porézním materiálem může být vztažena k odlišným řídícím mechanismům. Běžně se užívá objemová vlhkost nebo částečný tlak vodní páry.

Ačkoliv část vlhkostního toku je v kapalném stavu, používá se ve výpočtech (viz, např. ISO 13788) propustnost vodní páry stanovená metodami dle ISO 12572 jako kdyby se uplatnila pouze difúze vodní páry.

Součinitelé přenosu závisí na příslušné úrovni relativní vlhkosti vzduchu nebo obsahu vlhkosti v materiálu.

3.14
water vapour permeability
quantities dv and dp defined by the following relations:

a) permeability with regard to humidity by volume

           n

b) permeability with regard to partial vapour pressure

           pv

where

 is the vector density of water vapour flow rate;

n is   the humidity by volume in the pores;

pv is the partial water vapour pressure in the pores.


NOTE Water vapour transmission through porous materials can be related to different driving mechanisms. Humidity by volume or partial vapour pressure are commonly used.

Although part of the moisture flow is in the liquid phase, the water vapour permeability
measured by the methods in
ISO 12572 is used in calculations as if only vapour diffusion was occurring (see, for example,
ISO 13788).

The transfer coefficients are dependent on the level of the corresponding relative humidity or moisture content of the material.


fr perméabilité à la vapeur d’eau

de Wasserdampfleitkoeffizient

dv

dp

m2/s

kg/(m·s·Pa)

Národní poznámka V ČSN 73 0540-1 se veličina charakterizující propustnost vodní páry dv popř. dp materiálu nazývá „součinitel difuzní vodivosti

3.15
prostup vodní páry
veličiny Wv a Wp jsou definované následujícími vztahy:

a) součinitel prostupu vzhle-
     dem k objemové vlhkosti

     g = Wn (n1 - n2)

b) součinitel prostupu vzhle-
     dem k částečnému tlaku      vodní páry

     g = Wp (pv1 - pv2)

3.15
water vapour permeance
quantities Wv and Wp defined by the following relations:

a) permeance with regard
     to humidity by volume

     g = Wn (n1 - n2)

b) permeance with regard
     to partial vapour pressure


      g
= Wp (pv1 - pv2)


fr perméance à la vapeur d’eau

de Wasserdampf-
durchlasskoeffizient

Wn

Wp

m/s

kg/(m2·s·Pa)

 


Strana 12

 

kde

g je   hustota toku vodní páry (hustota difuzního toku) kolmého k povrchům vrstvy;

n1 a n2 jsou objemové vlh-
        kosti okolního vzduchu;

pv1 a pv2 jsou hodnoty částeč-
ných tlaků vodní páry prostředí

where

g is the density of water
vapour flow rate perpen-
dicular to the surfaces
of a layer;

n1 and n2 are the ambient
       humidities by volume        of air;

pv1 and pv2 are ambient partial
      vapour pressures.

 

 

 

Národní poznámka V ČSN 73 0540-1, v ČSN EN ISO 12572 a dalších souvisejících normách se značkou Wv, popř. Wp označuje veličina „propustnost vodní páry“, kdy hodnoty objemové vlhkosti, popř. částečných tlaků vodní páry, se uvažují bezprostředně při površích.

3.16
difuzní odpor
 
převrácená hodnota prostupu vodní páry:

a) difúzní odpor vzhledem
     k objemové vlhkosti

     Zn = ;

b) difúzní odpor vzhledem
     k částečnému tlaku vodní
     páry

     Zp = ;

3.16
water vapour resistance

the inverse of water vapour permeance:

a) water vapour resistance
     with regard to humidity by
     volume

     Zn = ;

b) water vapour resistance
     with regard to partial
     vapour pressure

     Zp = ;


fr résistance à la vapeur
d’eau

de Wasserdampfdurchlasswiderstand

Zn

Zp

 

s/m

m2·s·Pa/kg

Národní poznámka Ve smyslu V ČSN 73 0540-1, a v dalších souvisejících normách, se difúzní odpor stanoví na základě veličin Wv, popř. Wp, označujících propustnost vodní páry.

3.17
faktor difúzního odporu
           
podíl součinitele difúze vodní páry ve vzduchu, D, a propustnosti vodní páry dv, pórovitého materiálu

         

Poznámka Faktor difúzního odporu uvádí kolikrát je větší difúzní odpor materiálu ve srovnání se stejně silnou vrstvou klidného vzduchu při stejné teplotě.

3.17
water vapour resistance factor  
water vapour diffusion coefficient in air, D, divided by
the water vapour permeability, dv, of a porous material

         

NOTE The water vapour
resistance factor indicates how much greater the resistance of the material is compared to an equally thick layer of stationary air at the same temperature.


fr facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

de Wasserdampfwiderstandszahl

 

m

 

(-)


Strana 13

 

3.18
ekvivalentní difúzní tloušťka

tloušťka vrstvy stojatého vzduchu, která má stejný difúzní odpor jako vrstva
materiálu

3.18
water vapour diffusionequivalent air layer thickness

thickness of a motionless air layer which has the same water vapour resistance,
as the material layer


fr épaisseur d’air équivalente pour la diffusion
de vapeur

de Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

 

sd

 

m

3.19
difúzní vodivost vlhkosti
veličina Dw je definovaná následujícím vztahem:

          w

kde

g je vektor hustoty
       vlhkostního toku
       (hustota difúzního
       toku);

w je      objemová vlhkost.

Poznámka Difúzní vodivost vlhkosti a vodivost vlhkosti se zásadně používají k popisu přenosu vlhkosti v kapalném skupenství, ale zahrnují také plynné skupenství.

3.19
moisture diffusivity

quantity Dw defined by
the following relation:

           w

where

g is the vector density of moisture flow rate;

w is       the moisture content mass per volume.

NOTE Moisture diffusivity and moisture conductivity are principally used to describe moisture transfer in the liquid phase, but they include also the gaseous phase.


fr diffusivité de l’humidité

de Feuchteausbreitungsvermögen

 

Dw

 

m2/s

3.20
vlhkostní vodivost
      
veličina lm je definovaná
následujícím vztahem:

          s

kde

 je vektor hustoty vlhkostního
       toku (hustoty difúzního
       toku);

s je sání.

Poznámka Difúzní vodivost vlhkosti a vodivost vlhkosti se zásadně používají k popisu přenosu vlhkosti v kapalném skupenství, ale zahrnují také plynné skupenství

3.20
moisture conductivity

quantity lm defined by the following relation:

          s

where

 is the vector density of          moisture flow rate;

s is    the suction.


NOTE Moisture diffusivity and moisture conductivity are principally used to describe moisture transfer in the liquid phase, but they include also the gaseous phase.


fr conductivité de
l’humidité

de Feuchteleitfähigkeit

 

lm

 

kg/(m·s·Pa)


Strana 14

 

3.21
plošný součinitel přestupu vodní páry
     
veličiny bv a bp jsou definované následujícími vztahy:

a) g = bv ( na - ns)

b) g = bp ( pva - pvs)

kde

g je   hustota vlhkostního toku;

na a ns jsou objemové vlhkosti         okolního vzduchu   a povrchu;

pva a pvs jsou částečné tlaky         vodní páry okolního         vzduchu a povrchu.

3.21
surface coefficient of water vapour transfer          
quantity bv and bp defined by the following relations:

a)  g = bv ( na - ns)

b)  g = bp ( pva - pvs)

where

g is    the density of moisture          flow rate;

na a ns are the humidities by          volume of ambient air          and at the surface
         respectively;

pva a pvs are the partial vapour          pressures of ambient          air and at the surface          respectively.


fr coefficient d’échange superficiel de vapeur d’eau

de Wasserdampfübergangskoeffizient

 

bv

bp

m/s

kg/(m2·s·Pa)

3.22
vlhkostní diferenciální
kapacita
         
veličina definovaná
následujícím vztahem:

     x =

kde

w je   objemová hmotnost         vlhkosti;

j je   relativní vlhkost vzduchu.

Poznámka Tato hodnota vyjadřuje tečnu grafu
hygroskopické sorpční křivky.

3.22
moisture differential
capacity
         
quantity defined by
the following relation:

     x =

where

w is   the moisture content         mass by volume;

j is   the relative humidity.

NOTE This value indicates
the tangent of the hygroscopic sorption curve.


fr capacité hydrique de differentielle

de Feuchtekapazitäten

 

x

 

kg/m3

3.23
součinitel teplotní difúze vlhkosti
          
veličina DT definovaná
následujícím vztahem:

           T

kde

 je vektor hustoty
vlhkostního toku
(hustoty difúzního
toku);

T je   teplota.

Poznámka Součinitel teplotní difúze vlhkosti závisí na způsobu, jakým je tok vztažený ke gradientu vlhkosti popsán.

3.23
thermal diffusion coefficient of moisture
quantity DT defined by
the following relation:

          T

where

 is the vector density of
         moisture flow rate;

T is    the temperature.

NOTE The thermal diffusion coefficient is dependent on how the flow related to moisture
gradients is described.


fr coefficient de diffusion thermique de l’humidité

de Thermodiffusionskoeffizient

 

DT

 

kg/(m·s·K)


Strana 15

 

3.24
součinitel sorpce vody

veličina A definovaná
následujícím vztahem:

      ms = A

kde

ms je plošná hmotnost
        absorbované vlhkosti         z vodního povrchu;

t   je čas.

3.24
water sorption coefficient

quantity A defined by
the following relation:

     ms = A

where

ms is     the mass per area of         sorbed moisture from         a water surface;

t is   time.


fr coefficient d’absorption d’eau

de Wasserdampfabsorptionskoeffizient

 

A

 

kg/(m2·s1/2)

3.25
součinitel průniku vody

veličina B je definovaná
následujícím vztahem:

     x = B

kde

x je hloubka pronikání vody       během sorpce z vodního       povrchu

t je čas.

3.25
water penetration coefficient
quantity B defined by the
following relation:

     x = B

where

x is the penetration depth
      of the water front during       sorption from a water       surface;

t is time.


fr coefficient de
pénétration d’eau

de Wasserdampfeindring-koeffizient

 

B

 

m/s1/2

3.26
rychlost toku vzduchu

podíl objemu vzduchu proudícího do nebo ze systému a času

3.26
air flow rate   

volume of air transferred to or from a system divided by time


fr débit d’air

de Luftvolumenstrom

 

R

 

m3/s

3.27
hustota rychlosti toku
vzduchu
           

podíl toku vzduchu a plochy

3.27
density of air flow rate
           

air flow rate divided by area


fr densité
de débit d'air

de Luftvolumenstromdichte

 

r

 

m3/(m2·s)

3.28
prostupnost porézní látkou
    
veličina k je definovaná
následujícím vztahem:

          p

kde

 je vektor hustoty
       toku tekutiny
       v porézním
       prostředí

p je tlak tekutiny;

h  je      dynamická viskozita
       tekutiny při konstantní
       teplotě
.

3.28
permeability of a porous medium          
quantity k defined by the following relation:

          p

where

 is  the vector density
        of flow rate in a porous         medium;

p is   the fluid pressure;

h is   the dynamic viscosity
        of the fluid at costant         temperature.


fr perméabilité d’un
milieu poreux

de Durchlässigkeit eines porösen Stoffes

 

k

 

m2


Strana 16

 

3.29
součinitel prostupu
vzduchu
         
veličina K definovaná následujícím vztahem:

     r = K (p1 - p2)

kde

r je hustota toku vzduchu       vrstvou;

p1 a p2 jsou hodnoty tlaku       vzduchu na obou stranách

Poznámka Veličina K,
součinitel prostupu vzduchu, zahrnuje účinek viskozity vzduchu při konstantní teplotě.

3.29
air permeance           

quantity K defined by
the following relation:

     r = K (p1 - p2)

where

r is the density of air flow       rate through a layer;

p1 and p2 are the air pressures       on each side of the layer.

NOTE The term, K, for air permeance includes the effect
of the viscosity of air at constant temperature.


fr perméance à l’air

de Luftdurchlasskoeffizient

 

K

 

m3·/(m2·s·Pa)

3.30
odpor vzduchu
          
reciproční hodnota pronikání vzduchu

     S =  r =

3.30
air resistence 

reciprocal of air permeance

     S =  r =


fr résistance à l’air

de Luftdurchlasswiderstand

 

S

 

m2·s·Pa/m3

3.31
rychlost hmotnostního toku plynu
  
hmotnost plynu procházejícího materiálem jako funkce času a plochy povrchu, za daných podmínek

Poznámka 1 V případě plynu procházejícího materiálem
opatřeným rovnoběžnými
povrchy se často nazývá
„hustota proudění plynu“.

Poznámka 2 Užívá se též alternativní forma definice, kde „množství látky“, nahrazuje „hmotnost“ a jednotku mol
nahrazuje kilogram.

3.31
density of gas flow rate           
mass of gas passing through a material as a function
of time and area of surface, under specified conditions

NOTE 1 For the case of gas transfer through a material bound by parallel surfaces,
this is often referred to
as „gas transmission rate”.

NOTE 2 An alternative form of definition is in use where „amount of substance” replaces „mass” and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram.


fr densité du flux de gaz

de Gasstromdichte

 

M

 

kg/(m2·s)

3.32
propustnost plynu
      
důsledek pronikání plynu kolmo mezi povrchy uvažovaného materiálu při daných podmínkách

Poznámka 1 Toto je měřitelné pouze pro heterogenní látky a systémy.

Poznámka 2 Užívá se též alternativní forma definice, kde „množství látky“, nahrazuje „hmotnost“ a jednotku mol
nahrazuje kilogram.

3.32
gas permeability           
product of the gas permeance and the perpendicular distance between the surfaces of the material under consideration

NOTE 1 This is only quantifiable for heterogeneous materials
and systems.

NOTE 2 An alternative form of definition is in use where „amount of substance“ replaces „mass“ and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram.


fr perméabilité au gaz

de Gasdurchlässigkeit

 

P

 

kg/(m·s·Pa)


Strana 17

 

3.33
součinitel prostupu plynu

hmotnost plynu procházejícího materiálem jako funkce času, plochy povrchu a rozdílu tlaků

Poznámka Užívá se též
alternativní forma definice, kde „množství látky“, nahrazuje „hmotnost“ a jednotku mol
nahrazuje kilogram.

3.33
gas permeance
          
mass of gas passing through a material as a function of time, area of surface and pressure difference

NOTE An alternative form
of definition is in use where „amount of substance“ replaces „mass“ and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram.


fr perméance au gaz

de Gasdurchlasskoeffizient

 

Q

 

kg/(m2·s·Pa)

 

3.34
součinitel difúze plynu

množství plynu difundujícího
materiálem

Poznámka 1 Viz také 3.13.

Poznámka 2 Užívá se též alternativní forma definice kde „množství látky“, je nahrazeno „hmotností“ a jednotku mol
nahrazuje kilogram

3.34
gas diffusion coefficient
rate of gas diffusion through a material

NOTE 1 See also 3.13.

NOTE 2 An alternative form
of definition is in use where „amount of substance“ replaces „mass“ and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram


fr coefficient de diffusion du gaz

de Gasdiffusionskoeffizient

 

D

 

m2/s

3.35     
rozpustnost plynu       
hmotnost pronikajícího plynu jako funkce hmotnosti materiálu, jímž plyn proniká při daném tlaku

Poznámka Užívá se též
alternativní forma definice, kde „množství látky“, nahrazuje „hmotnost“ a jednotku mol
nahrazuje kilogram

3.35
gas solubility
  
mass of permeant gas
as a function of mass
of permeated material
under a specified pressure
of permeant

NOTE An alternative form
of definition is in use where „amount of substance“ replaces „mass“ and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram.


fr solubilité du gaz

de Gaslöslichkeit

 

c

 

kg/kg

3.36
součinitel rozpustnosti plynu
                  
podíl rozpustnosti plynu a stálého tlaku

Poznámka 1 Rovnice S = c/p je Henryho zákon, kde

c je  funkce rozpustnosti plynu, prostupované látky a teploty.

Poznámka 2 Užívá se též alternativní forma definice kde „množství látky“, je nahrazeno „hmotností“ a jednotku mol
nahrazuje kilogram

3.36
gas solubility coefficient
           
gas solubility divided by
the permeant pressure

NOTE 1 The relationship
S = c/p
is Henry's Law, where

c is     a function of the permeant         gas, the permeated
        material and temperature
.

NOTE 2 An alternative form
of definition is in use where „amount of substance“ replaces „mass“ and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram.


fr coefficient de solubilité du gaz

de Diffusionskoeffizient der Gaslöslichkeit

 

S

 

Pa-1


Strana 18

 

3.37
součinitel prostupnosti plynu
                  
součin součinitele difúze a koeficientu rozpustnosti

Poznámka Užívá se též
alternativní forma definice, kde „množství látky“, nahrazuje „hmotnost“ a jednotku mol nahrazuje kilogram

3.37
gas permeability coefficient           
product of the diffusion
coefficient and the solubility coefficient

NOTE An alternative form
of definition is in use where „amount of substance“ replaces „mass“ and with the corresponding units written in terms of the unit mole instead of kilogram.


fr coefficient de perméabilité du gaz

de Gasdurchlässigkeitskoeffizient

 

Pc

 

m2/(s·Pa)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz