Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10                                                                                                                    Prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí
pro zvláštní provozní účely

ČSN 44 1324

 

Solid mineral fuels - Determination of bulk density for special purposes

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1324 z 1985-04-11.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82410


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Metoda přímého stanovení................................................................................................................................................ 4

5          Metoda nepřímého stanovení........................................................................................................................................... 6

6          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 6

7          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN 44 1324:1985 Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely, provedenou na podkladě závěrů pravidelných prověrek českých zkušebních norem třídy 44 13. Byla přepracována v návaznosti na související platné ČSN a právní předpisy.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 567 Coke - Determination of the bulk density in a small container (Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě) zavedena jako ČSN ISO 567 (44 1320) Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

ISO 1013 Coke - Determination of bulk density in a large container (Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě) zavedena jako ČSN ISO 1013 (44 1323) Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě

ISO 1014 Coke - Determination of true relative density, apparent relative density and porosity (Tuhá paliva - Stanovení skutečné a zdánlivé hustoty a pórovitosti)

POZNÁMKA Normě ISO 1014 odpovídá ČSN 44 1322 Tuhá paliva - Stanovení skutečné hustoty.

ISO 5072 Brown coals and lignites - Determination of true relative density and apparent relative density (Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty) zavedena jako ČSN ISO 5072 (44 1325) Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty

Porovnání s mezinárodními normami

Tato norma je na rozdíl od ISO 567 a ISO 1013 určena pro černá i hnědá uhlí a lignity. Pro uhlí není v ISO metoda normalizována. Na rozdíl od fyzikálních vlastností stanovovaných podle ISO 1014 a ISO 5072 je sypná hmotnost pro zvláštní provozní účely přímo použitelná pro výpočet hmotností uhlí a objemové hmotnosti při skladování.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1304 Tuhá paliva - Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN 44 1310 Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN ISO 5069-1 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 1171 (44 1378) Tuhá paliva - Stanovení popela

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení sypné hmotnosti vyráběných druhů černých a hnědých uhlí a lignitů pro zvláštní účely. Sypná hmotnost podle této normy odpovídá objemové hmotnosti volně sypaného uhlí ve vrstvě tloušťky 0,5 m.

Sypná hmotnost je základní hodnotou pro výpočet hmotnosti při inventarizaci tříděných druhů na malokapacitních skládkách, pro výpočet objemu zásobníků, apod., a je výchozí hodnotou pro výpočet průměrné objemové hmotnosti paliva skládek energetických druhů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz