Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110                                                                                                                                Prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení -
Nouzové zastavení -
Zásady pro konstrukci

ČSN
EN ISO 13850

83 3311

                                                                                                 idt ISO 13850:2006

Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design

Sécurité des machines - Arrêt d’urgence - Principes de conception

Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13850:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13850:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13850 (83 3311) z června 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82462


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje aktuální informace o citovaných normativních dokumentech a upravené články týkající se přílohy ZA a přílohy ZB.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60204-1:2005 zavedena v ČSN EN 60204-1:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60947-5-5:2005 zavedena v ČSN EN 60947-5-5:2005 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

IEC 60417-DB:2002 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze 17. května 2006, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. z 27. května 2008, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění (toto nařízení vlády platí od 29.12.2009).

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Svoboda, IČ 15296296

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ján Chorvát


Strana 3

                                                                                                         Červen 2008

ICS 13.110                                                                                                        Nahrazuje EN ISO 13850:2006

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci
(ISO 13850:2006)

Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design
(ISO 13850:2006)

 

Sécurité des machines - Arrêt durgence -
Principes de conception
(ISO 13850:2006)

Sicherheit von Maschinen - Not-Halt -
Gestaltungsleitsätze
(ISO 13850:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-05-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN ISO 13850:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty ...................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Bezpečnostní požadavky.................................................................................................................................................... 8

4.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 8

4.2       Požadavky na elektrická zařízení nouzového zastavení................................................................................................ 9

4.3       Provozní podmínky, vlivy prostředí.................................................................................................................................... 9

4.4       Zařízení nouzového zastavení........................................................................................................................................... 9

4.5       Používání drátů nebo lanek jako ovládačů................................................................................................................... 10

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 98/37/ES....................................................................................................................................................................... 11

Příloha ZB (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2006/42/ES.................................................................................................................................................................. 12

BIbliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Text EN ISO 13850:2006 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 199 „Bezpečnost strojních zařízení“ mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 13850:2008 technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení“, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěna odpovědna za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 13850:2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 13850:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 13850:2008 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních zařízení je následující.

a)  Normy typu A (základní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojních zařízení.

b)  Normy typu B (skupinové bezpečnostní normy) se zabývají jedním nebo více bezpečnostními hledisky nebo jedním nebo více typy ochranných zařízení, která mohou být použita pro větší počet strojních zařízení:

      normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu, hluku);

      normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládání, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů).

c)  Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.

Tato mezinárodní norma je norma typu B2, jak je stanoveno v ISO 12100-1.

Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle ustanovení normy typu C platí, že pokud se ustanovení normy typu C odlišují od ustanovení, která jsou stanovena v normách typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu energie použité pro ovládací funkci.

Norma platí na všechna strojní zařízení, kromě:

      strojů, u kterých by opatření nouzového zastavení nesnižovala riziko;

      přenosných v rukou držených strojů a ručně vedených strojů.

Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklonění, krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být součástí funkce nouzového zastavení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz