Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.060.10 Leden 2009

Textilie – Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna

ČSN 80 0623

 

Textiles – Determination of ethyl ether soluble ad mixtures content of textiles containing wool fibres

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 0623 z 1967-10-18.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Odběr a příprava vzorků 4

6 Zkušební zařízení, pomůcky a chemikálie 4

7 Postup zkoušky 4

8 Vyhodnocení zkoušky 5

9 Protokol o zkoušce 5

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma ČSN 80 0623 Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna, z roku 1967, byla uspořádána podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:2006.

Byly aktualizovány citované normativní dokumenty a požadavky v protokolu o zkoušce.

Do textu normy byla promítnuta aktuální terminologie z definic vzorků.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jan Liška

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

1Předmět normy

Tato norma stanoví zkušební metodu pro určení obsahu tuků, olejů a dalších příměsí rozpustných v ethyletheru ve vlněných vláknech, polotovarech a výrobcích vyrobených z vlněných vláken nebo ze směsí vlněných a dalších textilních vláken.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz