Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110                                                                                                                                Prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování
ohrožení zdraví nebezpečnými látkami
emitovanými strojním zařízením -
Čá
st 2: Metodologie návodu postupů ověřování

ČSN
EN 626-2+A1

83 3230

 

Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery - Part 2:
Methodology leading to verification procedures

Sécurité des machines - Reduction des risques pour la santé résultat de substances dangereuses émises par
des machines - Partie 2:
Méthodologie menant a des procedures de verification

Sicherheit von Maschinen - Reduzierung des Gesundheitsrisikos durch Gefahrstoffe, die von Maschinen ausgehen -
Teil 2:
Methodik beim Aufstellen von Überprüfungsverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 626-2:1996+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 626-2:1996+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 626-2 (83 3230) z října 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82511


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-1:1991 nahrazena EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 626-1:1994 nahrazena EN 626-1:1994+A1:2008 zavedena v ČSN EN 626-1:1996+A1:2008 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

prEN 1093-1 nahrazena EN 1093-1:1998 zavedena v ČSN 1093-1:2000 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze 17. května 2006, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. z 27.5.2008, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění (toto nařízení vlády platí od 29.12.2009).

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Svoboda, IČ 15296296

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ján Chorvát


Strana 3

                                                                                               Červen 2008

ICS 13.110                                                                                                               Nahrazuje EN 626-2:1996

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými
látkami emitovanými strojním zařízením -
Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous substances emitted
by machinery -
Part 2:
Methodology leading to verification procedures

 

Sécurité des machines - Reduction des risques pour la santé résultat de substances dangereuses émises par des machines -
Partie 2:
Méthodologie menant a des procedures
de verification

Sicherheit von Maschinen - Reduzierung
des Gesundheitsrisikos durch Gefahrstoffe,
die von Maschinen ausgehen -
Teil 2:
Methodik beim Aufstellen
von Überprüfungsverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-20 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2008-05-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 626-2:1996+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Metodologie.......................................................................................................................................................................... 7

3.1       Identifikace nebezpečných látek....................................................................................................................................... 7

3.2       Charakterizace emisí......................................................................................................................................................... 7

3.3       Identifikace kritických faktorů............................................................................................................................................. 7

3.4       Specifikace určujících parametrů..................................................................................................................................... 7

4          Ověřování.............................................................................................................................................................................. 7

Příloha A (normativní) Postupový diagram návodu postupů ověřování................................................................................ 8

Příloha B (informativní) Příklady typických emisí a jejich stanovení....................................................................................... 9

Příloha C (informativní) Příklady typických emisí a jejich stanovení..................................................................................... 10

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 98/37/ES
"................................................................................................................................................................. 11

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2006/42/ES
"............................................................................................................................................................ 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 626-2:1996+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení“, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-05-18.

Tento dokument nahrazuje EN 626-2:1996.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden označením ! ".

!Část 2 této normy se zabývá metodologii ověření postupů."

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je jedna z programu norem vydaných CEN/CENELEC při mandátu uděleného Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tento program rozděluje normy do několika kategorií tak, aby byla odstraněna duplicita a tvorba norem byla logická, rychlá a poskytovala odkazy mezi jednotlivými normami.

Hierarchie norem je následující:

a)  Normy typu A (základní bezpečnostní normy) obsahují základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být použita pro všechna strojní zařízení.

b)  Normy typu B (skupina bezpečnostních norem), které se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito u celé řady strojních zařízení:

      normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchů, hluku),

      normy typu B2 se týkají bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládání, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů).

c)  Normy typu C (bezpečnostní normy strojů) uvádějí detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivé stroje nebo skupinu strojů.

Tato norma je typu B1 a jejím hlavním úkolem je poskytovat návod při zpracování norem typu C, jestliže jsou u strojů identifikovány nebezpečné látky, které mohou vyvolávat významnou rizikovost. Tato norma může být také použita jako návod při regulování rizikovosti, jestliže nejsou k dispozici pro určité stroje normy typu C.

Tato norma může být také nápomocná konstruktérům a výrobcům při identifikaci zdrojů emisí, které mohou následovně ovlivnit expozici obsluhy a jiných osob.

Tato norma také poskytuje zpracovatelům norem typu C návod umožňující vývoj postupů, vhodných pro ověřování. Tyto postupy musí brát v úvahu zdravotní rizika ve spojitosti se snížením emisí nebezpečných látek ve všech etapách života stroje (viz 3.11 EN 292-1:1992 a kapitola 4 EN 626-1:1994)

1 Předmět normy

Tato norma definuje postupy, které vedou k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek, s cílem specifikovat vhodné postupy ověřování.

Tato norma musí být používána spolu s EN 626-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz