Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.170 Leden 2009

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H –
Část 1: Specifikace rozhraní

ČSN
EN 62002-1
ed. 2

36 7526

idt IEC 62002-1:2008 + IEC 62002-1:2008/Cor.1:2008-07

Mobile and portable DVB-T/H radio access –
Part 1: Interface specification

Accès radio DVB-T/H vers les mobiles et les portables –
Partie 1: Spécification de l’interface

Mobiler und tragbarer Funkzugang zu DVB-T/H –
Teil 1: Festlegung der Schnittstelle

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62002-1:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62002-1:2008. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-06-01 se nahrazuje ČSN EN 62002-1 (36 7526) ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje k přístupu k televiznímu digitálnímu vysílání pro přenosná zařízení. Zahrnuje aspekty informačního systému, specifikuje vysokofrekvenční vlastnosti zařízení, zabývá se také vzájemnou spoluprací zařízení přenosných a zařízení vozidel pomocí konvergenčních rozhraní. Také obsahuje rozdělení kmitočtových pásem, zabývá se podporou pracovních módů, ale i vlastnostmi antén, vstupními úrovněmi, imunitou vůči interferencím a problémy EMC.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-06-01 používat dosud platná ČSN EN 62002-1 (36 7526) ze září 2007, v souladu s předmluvou k EN 62002-1:2008. Nedílnou součástí této normy je Corrigendum 1 z července 2008.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ETSI EN 300 607-1zavedena v ČSN ETSI EN 300 607-1 V8.1.1 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) – Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 8.1.1)

ETSI EN 300 744:2007 nezavedena

ETSI 302 304:2004zavedena v ČSN ETSI EN 302 304 V1.1.1:2005 Digitální televizní vysílání (DVB) –Přenosový systém pro ruční koncová zařízení (DVB-H)

ETSI ETS 300 342-1zavedena v ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) – Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

ETSI TR 101 190nezavedena

IEC 60169-2zavedena v ČSN IEC 169-2 + A1 (35 3810) Vysokofrekvenční konektory – Část 2: Koaxiální nepřizpůsobené konektory pro svod televizních antén (idt HD 134.2 S2:1984; idt IEC 169-2:1984)

CISPR 13zavedena v ČSN EN 55013 (33 4228) Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření (idt EN 55013:2001; idt mod CISPR 13:2001)

CISPR 20zavedena v ČSN EN 55020 ed. 3 (33 4288) Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření ( idt EN 55020:2007; idt CISPR 20:2006)

ITU-R BT.1701-1nezavedeno

POZNÁMKADoporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Informativní údaje z IEC 62002-1:2008

Mezinárodní norma IEC 62002-1 byla připravena IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení, TA 1: Koncová zvuková, obrazová zařízení a datové služby a obsahy.

Druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 2005 a představuje technickou revizi.

Hlavní změny vzhledem k prvnímu vydání jsou následující.

Text této normy vychází z následujících dokumentů: 

CDV

Zpráva o hlasování

100/1289/CDV

100/1381/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí IEC 62002, pod společným názvem Mobile and portable DVB-T/H radio access, je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

· znovu potvrzena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním, nebo

· změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz