Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.170 Leden 2009

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H – Část 2: Testování shody rozhraní

ČSN
EN 62002-2
ed. 2

36 7526

idt IEC 62002-2:2008

Mobile and portable DVB-T/H radio access –
Part 2: Interface conformance testing

Accès radio DVB-T/H vers les mobiles et les portables –
Partie 2: Contrôles de conformité de l’interface

M Mobiler und tragbarer Funkzugang zu DVB-T/H –
Teil 2: Konformitätsprüfung der Schnittstelle

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62002-2:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62002-2:2008. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-06-01 se nahrazuje ČSN EN 62002-2 (36 7526) ze srpna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje pravidla a pokyny pro testování shody pro zařízení navržená pro rozhraní radiového přístupu mobilních a přenosných zařízení podle specifikace DVB-T/H (IEC 62002-1).

Cílem je omezit počet zkoušek na praktickou úroveň. Nicméně odpovědný za záruku, že koncové zařízení bude splňovat všechny aspekty specifikace rozhraní mobilního a přenosného DVB-T/H zařízení pro rádiový přístup (viz IEC 62002-1) je výrobce zařízení.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-06-01 používat dosud platná ČSN EN 62002-2 (36 7526) ze srpna 2007, v souladu s předmluvou k EN 62002-2:2008.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ETSI EN 300 744:2007nezavedena

IEC 62002-1zavedena v ČSN EN 62002-1 (36 7526) Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H – Část 1: Specifikace rozhraní

ITU-R BT 1701-1nezavedeno

POZNÁMKADoporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4

Informativní údaje z IEC 62002-2:2008

Mezinárodní norma IEC 62002-2 byla připravena IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení, TA 1: Koncová zvuková, obrazová zařízení a datové služby a obsahy.

Druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 2005 a představuje technickou revizi.

Hlavní změny vzhledem k prvnímu vydání jsou následující.

Text této normy vychází z následujících dokumentů: 

CDV

Zpráva o hlasování

100/1290/CDV

100/1381/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí IEC 62002, pod společným názvem Mobile and portable DVB-T/H radio access, je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

· znovu potvrzena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním, nebo

· změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

  

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz