Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30 Leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní –
Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN
ISO 21527-2

56 0650

 

Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds – Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95

Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures – Partie 2: Technique par comptage des colonies dans les produits à activité d’au inférieure ou égale à 0,95

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 21527-2:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 21527-2:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN ISO 21527-1 (56 0650) z ledna 2009 se nahrazuje ČSN ISO 7698 (56 0123) z června 1996, ČSN ISO 7954 (56 0087) z května 1994 a ČSN ISO 13681 (56 0128) ze srpna 1998.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6887 (všechny části)zavedena v ČSN EN ISO 6887 (všechny části) Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 7218zavedena v ČSN EN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ISO 8261zavedena v ČSN EN ISO 8261 (56 0111) Mléko a mléčné výrobky – Všeobecné pokyny pro úpravu analytických vzorků, přípravu výchozích suspenzí a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení

ISO/TS 11133 (všechny části)zavedena v ČSN P ENV ISO 11133 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd

ISO 21527-1zavedena v ČSN ISO 21527-1 (56 0650) Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní – Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Vladimír Špelina, CSc., IČ 43901433

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení ISO 21527-2
počtu kvasinek a plísní – První vydání
Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší 2008-07-01
než nebo rovnou 0,95

ICS 07.100.30

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických výborů je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 21527-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Potravinářské výrobky, subkomise SC 9 Mikrobiologie.

ISO 21527 sestává z následujících částí pod společným názvem Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní:

Tato část ISO 21527, spolu s ISO 21527-1 ruší a nahrazuje ISO 7698:1990, ISO 7954:1987 a ISO 13681:1995. 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 ·  CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Úvod

Vzhledem k velké různorodosti výrobků, které jsou potravinami a krmivy, nemusí být horizontální metoda specifikovaná v ISO 21527 (všechny části) ve všech detailech pro určité výrobky vhodná. V těchto případech lze použít odlišné metody pro tyto výrobky specifické, avšak pouze tehdy, je-li to z oprávněných odborných důvodů zcela nezbytné. Přesto však by tato horizontální metoda jak je specifikována v ISO 21527 (všechny části) měla být použita vždy, pokud je to možné.

Při nejbližší revizi mezinárodní normy ISO 21527 (všechny části) budou vzaty v úvahu všechny dostupné informace o rozsahu, v jakém byla tato horizontální metoda aplikována a o důvodech pro odchylky od ní v případě určitých výrobků.

Harmonizace metod zkoušení nemůže být okamžitá a pro určité skupiny výrobků mohou již existovat mezinárodní a/nebo národní normy, které ve shodě s touto horizontální metodou specifikovanou v ISO 21527 (všechny části) nejsou. Je však třeba, aby při revizi byly takové normy uvedeny do souladu s ISO 21527 (všechny části) s tím, že případné odchylky od ní budou odborně dobře odůvodněné.

Varování – Je nezbytné provádět stanovení počtu plísní s největší opatrností, aby byl chráněn pracovník a zabránilo se kontaminaci ovzduší sporami plísní.

1 Předmět normy

Tato část ISO 21527 specifikuje horizontální metodu stanovení počtu živých osmofilních kvasinek a xerofilních plísní ve výrobcích určených pro lidskou spotřebu nebo pro krmení zvířat, které mají aktivitu vody nižší než nebo rovnou 0,95 (sušené ovoce, pečivo, džemy, sušené maso, solené ryby, zrniny, cereálie a cereální produkty, mouka, ořechy, koření a chuťové přísady apod. [příloha A]), pomocí techniky počítání kolonií vyrostlých při 25 °C ± 1 °C (odkaz [3]).

Tuto část ISO 21527 nelze použít pro dehydrované výrobky s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,60 (dehydrované cereálie, olejnaté výrobky, koření, luštěniny, semena, prášky pro instanční nápoje, suché výrobky pro domácí zvířata apod.) a neumožňuje stanovení počtu spór plísní (odkaz [3]). Ani identifikace plísní ani vyšetření potravin na mykotoxiny nespadají do předmětu této části ISO 21527. Metoda specifikovaná v této části ISO 21527 není vhodná pro stanovení počtu halofilních xerofilních hub (např. Polypaecilum pisce, Basipetospora halophila), které se mohou vyskytovat u sušených ryb.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz