Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060 Leden 2009

Papír – Hrubé formáty – Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby

ČSN
EN ISO 217

50 0041

idt ISO 217:2008

Paper – Untrimmed sizes – Designation and tolerances for primary and supplementary ranges,
and indication of machine direction

Papier – Formats bruts – Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire,
et désignation du sens machine

Papier – Rohformate – Kennzeichnung und Toleranzen für die Grund- und Ergänzungsreihen,
Angabe der Maschinenlaufrichtung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 217:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 217:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 644 (50 0041) z prosince 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti ČSN EN 644 byl zlepšen systém indikace směru výroby u neoříznutých archů zavedením termínu „dlouhý směr papíru – LG“ a „krátký směr papíru – SG“.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 187zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 216zavedena v ČSN EN ISO 216 (50 0042) Psací papír a některé druhy tiskovin – Čisté formáty – Řady A a B, a označování směru výroby

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO s.p., Praha, IČ 0031139, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Oldřich Jirka

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 217
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2008

ICS 85.060 Nahrazuje EN 644:1999

Papír – Hrubé formáty – Označování a tolerance pro primární
a doplňkové řady a indikace směru výroby

Paper – Untrimmed sizes – Designation and tolerances for primary
and supplementary ranges, and indication of machine direction 

Papier – Formats bruts – Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire,
et désignation du sens machine

Papier – Rohformate – Kennzeichnung und Toleranzen für die Grund- und Ergänzungsreihen,
Angabe der Maschinenlaufrichtung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-06-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 217:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 217:2008) byl připraven Technickou komisí ISO/TC 6 „Papír, lepenka a vlákniny“
ve spoluprácí s Technickou komisí CEN/TC 172 „Vláknina, papír a lepenka“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2009.

Pozornost je upřena k možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 644:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 217:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 217:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Označování formátu a směru výroby 7

5 Formát normalizovaných neoříznutých archů a identifikace směru výroby 7

5.1 Primární řada (R) 7

5.2 Doplňková řada (SR) 8

6 Tolerance 8

6.1 Dovolené tolerance 8

6.2 Podmínky měření 8


1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje primární řadu a doplňkovou řadu hrubých formátů papírů v arších, které se mají oříznout na čisté formáty řady ISO-A rozměrů uvedených v ISO 216 a zavádí systém označování hrubých formátů.

Tato mezinárodní norma také uvádí metodu indikace směru výroby u neoříznutých formátů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz