Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.180.40 Leden 2009

Obaly – Kompletní přepravní balení a přepravní
jednotky – Programy provedení zkoušek pro běžné
distribuční řetězce

ČSN
EN 15552

77 0649

 

Packaging – Complete, filled transport packages and unit loads – Performance testing schedules for common distribution
chains

Emballage – Emballages d’expédition complets et pleins et charges unitaires – Programmes d’essai de performance
pour circuits de distribution courants

Verpackung – Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten – Prüfpläne für gewöhnliche Transportketten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15552:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15552:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 14149:2003zavedena v ČSN EN 14149:2004 (77 0648) Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu

EN 22206 zavedena v ČSN EN 22206 (77 0602) Obaly – Přepravní balení – Identifikace při zkoušení

EN 22248 zavedena v ČSN EN 22248 (77 0631) Obaly – Přepravní balení – Zkouška rázem při volném pádu

EN 28786 zavedena v ČSN EN 28786 (77 0631) Obaly – Kompletní přepravní balení – Zkouška překocením

EN ISO 2233:2001 zavedena v ČSN EN ISO 2233:1997:2002 (77 0203) Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Kondicionování pro zkoušení

EN ISO 2234:2002 zavedena v ČSN EN ISO 2234:1997:2003 (77 0635) Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkouška stohováním statickou zátěží

EN ISO 2244 zavedena v ČSN EN ISO 2244 (77 0632) Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkoušky horizontálním rázem

EN ISO 2247:2002 zavedena v ČSN EN ISO 2247:2003 (77 0633) Obaly – Kompletní přepravní balení a mani-
pulační jednotky – Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem

EN ISO 12048 zavedena v ČSN EN ISO 12048 (77 0630) Obaly – Přepravní balení – Zkouška stlačováním a stohováním s použitím zkušebního lisu

EN ISO 13355 zavedena v ČSN EN ISO 13355 (77 0646) Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi

ASTM D5277 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s.p., IČ 00311391 Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 15552
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2008

ICS 55.180.40

Obaly – Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky –
Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce

Packaging – Complete, filled transport packages and unit loads –
Performance testing schedules for common distribution chains 

Emballage – Emballages d’expédition complets
et pleins et charges unitaires – Programmes d’essai
de performance pour circuits de distribution courants

Verpackung – Versandfertige Packstücke
und Ladeeinheiten – Prüfpläne für gewöhnliche
Transportketten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15552:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Distribuční řetězce a roztříděná přepravní balení 8

4.1 Doručování zásilek 8

4.2 Balení s předem stanovenou polohou pro přepravy 8

4.3 Paletizované náklady 8

4.4 Balení v námořních kontejnerech 8

5 Příslušné jednotlivé zkoušky a parametry 8

5.1 Klimatické kondicionování 8

5.2 Stohování 8

5.3 Vibrační zkouška 9

5.4 Horizontální rázová zkouška 9

5.5 Zkouška stability 9

5.6 Pádová zkouška 10

5.7 Zkouška překocením 10

6 Odběr vzorků 10

7 Zkoušení 10

8 Kritéria vyhovění nebo selhání 14

9 Protokol o zkoušce 14

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 15552:2008) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2009.

Pozornost je upřena k možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Obal je navržen pro mnoho funkcí v distribuci zboží jako je balení, manipulace, skladování, přeprava, informace, propagace, ochrana proti poškození, snadné otevírání, apod.

Cílem této evropské normy je vyhodnotit ochranu zboží během manipulace, skladování a přepravy obalů.

Cílem normy je také přešetřit, zda jsou obaly dostatečné pro určitou úroveň otřesů, ale bez nadbytečnosti.

Někdy jsou navrženy alternativy pro lepší pokrytí aktuálních pravděpodobných rizik.

Stanovené zkušební programy odkazují na známé mezinárodní zkušební metody.

EN 13011 stanovuje systém pro vyhlášení technických podmínek uvnitř přepravních řetězců zboží.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metody odvození programů pro zkoušení kompletních přepravních balení a pře-pravních jednotek, představujících aktuální distribuční řetězce uvnitř Evropy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz