Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Leden 2009

Průmyslové armatury – Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky

ČSN
EN 15389

13 3240

 

Industrial valves – Performance characteristics of thermoplastic valves when used as construction products

Robinetterie industrielle – Caractéristiques de performance des appareils de robinetterie thermoplastiques utilisés comme produits de construction

Industriearmaturen – Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit von Armaturen aus Thermoplasten bei Verwendung
als Bauprodukte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15389:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15389:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 3126zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

EN ISO 9001:2000zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

EN ISO 9080zavedena v ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

EN ISO 12162zavedena v ČSN EN ISO 12162 (64 3100) Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky – Klasifikace a označování – Celkový provozní (konstrukční) koeficient

EN ISO 16135:2006zavedena v ČSN EN ISO 16135:2007 (13 3210) Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů

EN ISO 16136:2006zavedena v ČSN EN ISO 16136:2007 (13 3215) Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů

EN ISO 16137:2006zavedena v ČSN EN ISO 16137:2007 (13 3220) Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů

EN ISO 16138:2006zavedena v ČSN EN ISO 16138:2007 (13 3225) Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů

EN ISO 16139:2006zavedena v ČSN EN ISO 16139:2007 (13 3230) Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů

EN ISO 21787:2006zavedena v ČSN EN ISO 21787:2007 (13 3235) Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů

ISO 9393-2:2005nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 15389
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2008

ICS 91.140.70

Průmyslové armatury – Požadavky na armatury z termoplastů používané
jako stavební výrobky

Industrial valves – Performance characteristics of thermoplastic valves when used
as construction products 

Robinetterie industrielle – Caractéristiques
de performance des appareils de robinetterie thermoplastiques utilisés comme produits
de construction

Industriearmaturen – Anforderungen
an die Gebrauchstauglichkeit von Armaturen
aus Thermoplasten bei Verwendung als Bauprodukte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-04-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15389:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky na provedení 8

4.1 Reakce na oheň 8

4.2 Odolnost proti vnějšímu tlaku 8

4.3 Mechanická pevnost: Odolnost proti vnitřnímu tlaku 8

4.3.1 Stanovení jmenovitého tlaku PN 8

4.3.2 Ověření odolnosti proti tlaku 8

4.4 Mezní úchylky rozměrů 8

4.5 Účinnost: těsnost (plyn a kapalina) 8

4.6 Životnost armatur 8

4.7 Nebezpečné látky 9

4.8 Odolnost proti vyšším teplotám 9

4.9 Ochrana před přetížením při ovládání 9

4.10 Hladina hluku 9

5 Výpočetní a zkušební metody 9

5.1 Reakce na oheň 9

5.2 Stanovení jmenovitého tlaku PN pro termoplasty 9

5.3 Odolnost proti vnitřnímu tlaku 9

5.4 Mezní úchylky rozměrů 9

5.5 Účinnost: těsnost pro plyn a kapalinu 9

5.6 Životnost 9

5.7 Ochrana před přetížením při ovládání 10

6 Hodnocení shody 10

6.1 Všeobecně 10

6.2 Počáteční zkoušení typu 10

6.2.1 Všeobecně 10

6.2.2 Požadavky na počáteční zkoušení typu 11

6.3 Řízení výroby v podniku 11

6.3.1 Všeobecně 11

6.3.2 Požadavky FPC 12

6.3.3 Požadavky systému FPC 13

6.4 Kusová výroba a výrobky produkované ve velmi malém množství 14

Příloha A  (normativní) Normy výrobků pro budovy a stavebnictví používané na dodávku kapalných a plynných tekutin 15

Příloha B  (normativní) Normy výrobků pro hodnocení shody u budov a ve stavebnictví používané na dodávku kapalných a plynných tekutin 16

Příloha ZA (informativní) Články této evropské normy vztahující se k ustanovením směrnice EU pro stavební výrobky 17

ZA.1 Úvod a důležité charakteristiky 17

ZA.2 Postupy pro prokazování shody armatur z termoplastů 18

ZA.2.1 Systém prokazování shody 18

Strana

ZA.2.2 Certifikace CE a prohlášení shody 19

ZA.3 Označení shody CE a značení štítky 21

ZA.3.1 Požadavky na značení CE 21

ZA.3.2 Zjednodušené značení CE s odkazem na webovou stránku 22

ZA.3.2.1 Všeobecně 22

ZA.3.2.2 Minimální pravidla pro správné použití značení CE s odkazem na webovou stránku 24

Bibliografie 26

Předmluva

Tento dokument (EN 15389:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2008.

Je nutno upozornit na možnost, že některé detaily tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. CEN [a/nebo CENELEC] nebude přejímat odpovědnost za zjišťování některého nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provedení a možnosti stanovení shody u armatur z termoplastů prostřednictvím odkazování na výrobkové normy pro použití v budovách a ve stavebnictví na dodávky kapalných a plynných tekutin.

Rovněž obsahuje údaje požadované pro účely regulování značení.

POZNÁMKAPro informaci: Armatury z termoplastů ve shodě s touto evropskou normou by měly být považovány za vhodné pro pitnou vodu při použití vystavené buď:

a) shodě s jakýmikoliv národními předpisy v zamýšlené zemi určení, která může zahrnovat zkoušky, když tyto prokazují způsobilost při použití pro pitnou vodu;

b) vnitřní plášť výrobku a další zkoušení pokud požadují národní předpisy v zamýšlené zemi určení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz