Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20 Leden 2009

Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

ČSN
EN 15004-2

38 9250

mod ISO 14520-5:2006

Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems – Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2006, modified)

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Installations d’extinction à gaz – Partie 2: Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, modifiée)

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln – Teil 2: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung für Feuerlöschmittel FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, modifiziert)

Tato norma je česku verzí evropské normy EN 15004-2:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15004-2:2008. It was translated by Czech
Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15004-2 (38 9250) z října 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15004-2 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 15004-2 (38 9250) z října 2008 převzala EN 15004-2 schválením k přímému používání jako ČSN, tato změna ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 15004-1:2008zavedena v ČSN EN 15004-1:2008 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace a údržba

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000)Požární ochrana – Slovník – Část 4: Hasicí zařízení

ČSN 07 8304Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 15004-2 EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2008

ICS 13.220.20

Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení –
Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení
s hasivem FK-5-1-12
(mod ISO 14520-5:2006)

Fixed firefighting systems – Gas extinguishing systems –
Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems
for FK-5-1-12 extinguishant
(ISO 14520-5:2006, modified) 

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Installations d’extinction à gaz –
Partie 2: Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur FK-5-1-12
(ISO 14520-5:2006, modifiée)

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln –
Teil 2: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung für Feuerlöschmittel FK-5-1-12
(ISO 14520-5:2006, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-04-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15004-2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Předmluva k ISO 14520-5:2006 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Charakteristiky a použití 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Použití hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12 8

5 Bezpečnost osob 10

6 Návrh hasicího zařízení 11

6.1 Stupeň plnění 11

6.2 Natlakování 13

6.3 Množství hasiva 13

Předmluva

Tento dokument (EN 15004-2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování žádných patentových práv.

Text mezinárodní normy ISO 14520-5:2006, která byla vypracována technickou komisí ISO/TC 21 „Technické prostředky požární ochrany“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI; v textu byly provedeny běžné úpravy, které jsou označeny svislou čárou na okraji textu.

Tato evropská norma sestává z dále uvedených částí se společným názvem „Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení“:

Mezinárodní normy ISO 14520-2 a ISO 15420-11, které pojednávají o hasivech CF3l a HFC 236fa, nebyly implementovány CEN, neboť hasivo CF3l se používá pouze pro lokální hašení a hasivo HFC 236fa se používá pouze pro ruční hasicí přístroje a pro lokální hašení, která nejsou předmětem této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační
orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva k ISO 14520-5:2006

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk.
ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených v části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Organizace ISO není odpovědná za identifikování žádných patentových práv.

ISO 14520-5 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 21 „Zařízení na ochranu proti požáru a pro hašení požárů“, subkomisí SC 8 Plynná média a plynová hasicí zařízení.

ISO 14520 sestává z dále uvedených částí se společným názvem Hasicí zařízení s plynovými hasivy – Fyzikální vlastnosti a návrh zařízení:

Části 3, 4 a 7, které pojednávají o hasivech FC-2-1-8, FC-3-1-10 a HCFC 124, byly zrušeny, protože tyto druhy hasiv se již dále nevyrábějí.

1Předmět normy

Tento dokument stanovuje specifické požadavky na plynová hasicí zařízení s ohledem na hasivo FK-5-1-12. Obsahuje podrobné údaje o fyzikálních vlastnostech, technických podmínkách, o používání a bezpečnostních hlediscích a platí pro hasicí zařízení provozovaná při jmenovitých tlacích 25 bar a 42 bar s dusíkem jako výtlačným plynem. Tím se však nevylučuje použití jiných systémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz