Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20 Únor 2009

Střešní krytiny z plechu – Podmínky
pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu –
Část 2: Hliník

ČSN
EN 508-2

74 7715

 

Roofing products from metal sheet – Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet – Part 2: Aluminium

Produits de couverture en tôle métallique – Spécification pour les plaques de couverture en tôle d’acier, d’aluminium
ou d’acier inoxydable – Partie 2: Aluminium

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für selbsttragende Bedachungselemente aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech – Teil 3: Nichtrostendes Stahlblech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 508-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 508-2:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 508-2 (74 7715) z prosince 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Do schématu na obrázku 1 byla doplněna EN 14782, která je nadřazená celému souboru norem pro samonosné krytiny. Byla zrušena příloha a ve které byl komentář k ENV 1993-1-3 pro hliníkové trapézové plechy. Byla změněna mezní úchylka u výšky střešní taškové tabule. V příloze B byly vypuštěny některé předpisy pro zkušební metody osamělým břemenem. Byla zrušena příloha D týkající se národních odchylek typu A. V bibliografii byly doplněny předpisy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 485-4zavedena v ČSN EN 485-4 (42 7336) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

EN 1396zavedena v ČSN EN 1396 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití – Specifikace

Souvisící ČSN

ČSN EN 485-1 (42 1416)Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 485-2 (42 4081)Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti

ČSN EN 515 (42 0053)Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené – Označování stavů

ČSN EN 573-3 (42 1401)Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení

ČSN EN 1999-1-4 (73 1501)Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

ČSN EN 10204 (42 0009)Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN 12258-1 (42 1403)Hliník a slitiny hliníku – Termíny a definice – Část 1: Všeobecné termíny

ČSN EN 14782 (74 7720)Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu jakosti – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: DEK a.s., IČ 276 36 801, Bc. Ondřej Hec, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 508-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2008

ICS 91.060.20 Nahrazuje EN 508-2:2000

Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu –
Část 2: Hliník

Roofing products from metal sheet – specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet –
Part 2: Aluminium 

Produits de couverture en tôle métallique – Spécification pour les plaques de couverture
en tôle d’acier, d’aluminium ou d’acier inoxydable –
Partie 2: Aluminium

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für selbsttragende Bedachungselemente aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech –
Teil 2: Aluminium

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 508-2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice, značky a zkratky 7

3.1 Všeobecně 7

3.2 Definice materiálů 7

3.3 Profily 8

3.4 Geometrie výrobku 9

3.5 Značky a zkratky 12

4 Požadavky 13

4.1 Všeobecně 13

4.2 Meteriály 13

4.2.1 Hliník 13

4.2.2 Organické povlaky 13

4.3 Výrobky 14

4.3.1 Mechanická únosnost 14

4.3.2 Výpočet a zkoušení mechanické únosnosti 14

4.3.3 Rozměry 14

4.3.4 Mezní úchylky rozměrů profilovaných plechů 14

4.3.5 Požární bezpečnost 14

5 Zkušební metody 14

5.1 Materiálové vlastnosti 14

5.2 Povrchové vlastnosti 14

5.3 Konstrukční vlastnosti 15

6 Označování výrobků 15

7 Značení, opatřování štítkem a balení 15

7.1 Značení a opatřování štítkem 15

7.2 Balení a zvláštní ujednání 15

7.3 Doprava, skladování a manipulace 15

Příloha A (normativní) Mezní úchylky rozměrů 17

Příloha B (informativní) Zkušební metody pro osamělá břemena 31

Bibliografie 32

Předmluva

Tento dokument (EN 508-2:2008) připravila Technická komise CEN/TC 128 „Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn“, jejíž sekretariát byl zřízen u NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2009.

Pozor, některé části této normy mohou podléhat patentovým právům. CEN [a/nebo CENELEC] nenese zodpovědnost za rozpoznání některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 508-2:2000.

EN 508 Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu má následující části:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu. 

 

 

 

 

Kovové výrobky pro střešní krytinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samonosné výrobky

 

 

 

Celoplošně podepřené výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měď / Zinek
EN 506

 

Ocel
EN 508-1

 

Hliník
EN 508-2

 

Korozivzdorná ocel
EN 508-3

 

Obrázek 1 – Systém norem

Provedení výrobků, pro které platí tato norma, je stanoveno na základě výpočtů a několika druhů zkoušek.

Provedení střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

1 Předmět normy

Tato část EN 508 stanovuje požadavky na výrobky pro samonosnou skládanou krytinu střech vyrobenou z hliníkového plechu, a která je nebo není opatřena dodatečným organickým povlakem.

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků a klasifikaci společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly obvyklým podmínkám použití.

Norma platí pro všechny skládané samonosné krytiny vyrobené z profilovaných plechů. Tyto profilované střešní plechy jsou navrženy pro zamezení pronikání větru, deště a sněhu do stavby a pro přenesení z toho plynoucího zatížení, včetně občasného zatížení při údržbě, do nosné konstrukce.

Norma neobsahuje ustanovení týkající se podpůrné konstrukce, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz