Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Leden 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní krytů –
Část 1: Všeobecně a návod

ČSN
EN 61758-1

35 9258

idt IEC 61758-1:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Interface standard for closures –
Part 1: General and guidance

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme d’interface pour boîtiers –
Partie 1: Généralités et lignes directrices

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Schnittstellennorm für Muffen –
Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61758-1:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61758-1:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma podává obecný informativní přehled o požadavcích na rozhraní krytů všech nyní užívaných typů vůči vláknovým optickým součástkám, vyskytujících se ve čtyřech aplikačních formách: optických kabelech, systémech ukládání optických vláken, v částech jiných systémů než kabelových a ukládacích a ve vztahu k součástkám umístěných v jiných vnějších prostorových formacích (šachtách, pod poklopy a pod). Norma obsahuje přehledné objasnění řešené problematiky, normativní odkazy a všechny potřebné definice a zkratky. V obecné rovině vyjmenovává požadavky na funkčnost krytů v šesti kategoriích a na odolnost proti vlivům prostředí ve čtyřech kategoriích a v šesti tématických skupinách stanovuje celkem čtrnáct detailních požadavků na funkční části krytů. Všechny základní atributy rozhraní krytů se pak detailně specifikují ve zvláštních kapitolách věnovaných jednotlivě každé ze čtyř aplikačních forem jmenovaných výše.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-3-3zavedena v ČSN EN 60068-3-3 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3: Návod – Seismické zkušební metody pro zařízení

IEC 60721-2-6zavedena v ČSN IEC 721-2-6 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Vibrace a otřesy při zemětřesení (idt HD 478.2.6 S1:1993, idt IEC 721-2-6:1990)

IEC 60793-2 souborzaveden v souboru ČSN EN 60793-2 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Všeobecně

IEC 60794-2 souborzaveden v souboru ČSN EN 60794-2 (35 9223) Optické kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

IEC 60794-3 souborzaveden v souboru ČSN EN 60794-3 (35 9223) Optické kabely – Část 3: Vnější kabely – Dílčí specifikace

IEC 60825-2zavedena v ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

IEC 61300 souborzaveden v souboru ČSN EN 61300 (35 9250, 35 9251 a 35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

IEC 61753 souborzaveden v ČSN EN 61753 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky

IEC 61753-1zavedena v ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

IEC 61756-1zavedena v ČSN EN 61756-1 (35 9257) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma rozhraní pro management vláknových systémů – Část 1: Všeobecně a návod

IEC/TR 62222nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Švitorka Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. František Ruda

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz