Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.45; 23.040.20 Leden 2009

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů
pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti
vnitřnímu přetlaku –
Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

ČSN
EN ISO 1167-2

64 3124

idt ISO 1167-2:2006

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 2: Preparation of pipe test pieces

Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides – Détermination de la résistance à la pression interne – Partie 2: Préparation des éprouvettes tubulaires

Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten – Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck – Teil 2: Herstellung der Rohr-Probekörper

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1167-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1167-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1167-2 (64 3124) ze září 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 1167-2:2006 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 1167-2 ze září 2006 převzala EN ISO 1167-2 schválením k přímému používání jako ČSN,
tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1167-1:2006 zavedena v ČSN EN ISO 1167-1:2008 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 1: Obecné metody

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

Struktura normy

ISO 1167 sestává ze samostatných částí, které mají společný název Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1167-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2006

ICS 23.040.45; 23.040.20 Nahrazuje EN 921:1994

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin –
Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku –
Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek
(ISO 1167-2:2006)

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure –
Part 2: Preparation of pipe test pieces
(ISO 1167-2:2006) 

Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides – Détermination de la résistance à la pression interne – Partie 2: Préparation des éprouvettes tubulaires (ISO 1167-2:2006)

Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten – Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck –
Teil 2: Herstellung der Rohr-Probekörper
(ISO 1167-2:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-01-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1167-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1167-2:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin„ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 1167-2:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 1167-2:2006 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Zkušební zařízení 6

5 Zkušební tělesa 6

5.1 Vytlačovaná zkušební tělesa 6

5.2 Vstřikovaná zkušební tělesa z trubek 7

5.3 Měření rozměrů 7

6 Protokol o zkoušce 7

Bibliografie 8

 

1 Předmět normy

Tato část ISO 1167 specifikuje rozměry a metody přípravy vytlačovaných nebo vstřikovaných trubkových zkušebních těles používaných ke stanovení odolnosti trubek z termoplastů proti hydrostatickému přetlaku podle ISO 1167-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz