Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.45; 23.040.20 Leden 2009

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů
pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti
vnitřnímu přetlaku –
Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)

ČSN
EN ISO 1167-3

64 3124

idt ISO 1167-3:2007

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 3: Preparation of components

Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides – Détermination de la résistance à la pression interne – Partie 3: Préparation des composants

Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten – Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck – Teil 3: Vorbereitung der Rohrleitungsteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1167-3:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1167-3:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1167-3 (64 3124) z dubna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 1167-3:2008 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 1167-3 z dubna 2008 převzala EN ISO 1167-3 schválením k přímému používání jako ČSN,
tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1167-1:2006 zavedena v ČSN EN ISO 1167-1:2008 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 1: Obecné metody

Struktura normy

ISO 1167 sestává ze samostatných částí, které mají společný název Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1167-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2007

ICS 23.040.45; 23.040.20 Nahrazuje EN 921:1994

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin –
Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku –
Část 3: Příprava zkušeních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)
(ISO 1167-3:2007)

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids –
Determination of the resistance to internal pressure –
Part 3: Preparation of components
(ISO 1167-3:2007) 

Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides – Détermination de la résistance à la pression interne – Partie 3: Préparation des composants
(ISO 1167-3:2007)

Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten – Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck –
Teil 3: Vorbereitung der Rohrleitungsteile
(ISO 1167-3:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1167-3:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1167-3:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin„ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 921:1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 1167-3:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 1167-3:2007 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Utěsňovací přípravky 6

4.1 Všeobecně 6

4.2 Součásti s hladkými hrdly 6

4.3 Součásti s hrdlem a těsněním 9

4.4 Utěsňovací přípravky pro tělesa ventilů 10

5 Zkušební tělesa 12

5.1 Odběr vzorků 12

5.2 Příprava zkušebních těles 12

6 Protokol o zkoušce 12

 

1 Předmět normy

Tato část ISO 1167 specifikuje postup přípravy součástí, tj. tvarovek a ventilů pro stanovení jejich odolnosti proti vnitřnímu hydrostatickému přetlaku podle ISO 1167-1.

POZNÁMKAPolyolefinové tvarovky pro svařování na tupo, elektrosvařování a polyfúzní svařování se obvykle zkoušejí jako sestava a jsou zahrnuty pod ISO 1167-4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz