Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.01 Leden 2009

Mléko a mléčné výrobky – Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku – Metoda atomové absorpční spektrometrie

ČSN
ISO 8070

57 0519

 

Milk and milk products – Determination of calcium, sodium, potassium and magnesium contents – Atomic absorption spectrometric method

Lait et produits laitiers – Détermination des teneurs en calcium, sodium, potassium et magnésium – Méthode spectrométrique par absorption atomique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8070:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8070:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 648dosud nezavedena

ISO 1042zavedena v ČSN ISO 1042 (70 4105) Laboratorní sklo – Odměrné baňky s jednou ryskou

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky – Směrnice pro odběr vzorků

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM servis a.s., IČ 18628826, Ing. Hana Vachoušková, Ing. Jarmila Štípková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mléko a mléčné výrobky – Stanovení obsahu vápníku, sodíku, ISO 8070 draslíku a hořčíku – Metoda atomové absorpční spektrometrie Druhé vydání
2007-08-15

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Chemikálie 6

6 Přístroje 7

7 Odběr vzorků 8

8 Příprava zkušebního vzorku 8

8.1 Mléko a syrovátka 8

8.2 Podmáslí 8

8.3 Jogurt 8

8.4 Smetana 8

8.5 Sušené mléko 8

8.6 Máslo 8

8.7 Sýry 9

8.8 Kaseiny a kaseináty 9

9 Pracovní postup 9

9.1 Zkušební díl zkušebního vzorku 9

9.2 Rozklad organické látky 10

9.3 Stanovení 11

10 Výpočet a vyjádření výsledků 12

10.1 Výpočet 12

10.2 Vyjádření zkušebních výsledků 12

11 Shodnost 12

11.1 Opakovatelnost 13

11.2 Reprodukovatelnost 13

12 Protokol o zkoušce 13

Příloha A (informativní)  Mezilaboratorní zkoušky 14

Bibliografie 17

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Ado

be Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO a IDF 2007

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO nebo IDF na níže uvedené adrese.

ISO copyright office International Dairy Federation

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20 Diamant Building • Boulevard Auguste Reyers 80 • B-1030 Brussels

Tel. + 41 22 749 01 11 Tel. + 32 2 733 98 88

Fax + 41 22 749 09 47 Fax + 32 2 733 04 13

E-mail copyright@iso.org E-mail info@fil-idf.org

Web www.iso.org Web www.fil-idf.org

Vydáno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 8070/IDF 119 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 34 „Potravinářské výrobky“, subkomisí SC 5 „Mléko a mléčné výrobky“, a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF). Je publikována společně v ISO a IDF.

Toto druhé vydání ISO 8070/IDF 119 ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8070:1987), kde byla provedena technická revize.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku v mléce a mléčných výrobcích.

Metoda je použitelná pro mléko, syrovátku, podmáslí, jogurt, smetanu, sušené mléko, máslo, sýry, kasein a kaseinát.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz