Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20; 29.060.20; 45.060.01 Březen 2009

Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní
vozidla se speciální odolností proti požáru –
Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací
s redukovanými rozměry – Jednožilové kabely

ČSN
EN 50264
  -3-1

34 7661

 

Railway applications – Railway rolling stock power and control cables having special fire performance –
Part 3-1: Cables with crosslinked elastomeric insulation with reduced dimension – Single core cables

Applications ferroviaires – Câbles de puissance et de contrôle à comportement au feu spécifié pour matériel roulant ferroviare –
Partie 3-1: Câbles à enveloppe isolante réticulée de faibles dimensions – Câbles monoconducteurs

Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall –
Teil 3-1: Leitungen mit vernetzer elastomerer Isolierung mit reduzierten Abmessungen – Einadrige Leitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50264  -3-1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50264  -3-1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002-1zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 50264-1:2008zavedena v ČSN EN 50264-1:2009 (34 7661) Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 50266-2-4zavedena v ČSN EN 50266-2-4 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů –
Část 2-4: Postupy – Kategorie C

EN 50266-2-5zavedena v ČSN EN 50266-2-5 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů –
Část 2-4: Postupy – Kategorie D

EN 50305:2002zavedena v ČSN EN 50305:2003 (34 7663) Drážní zařízení – Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru – Zkušební metody

EN 60228zavedena v ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

EN 60332-1-2zavedena v ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

EN 60811-1-1:1995zavedena v ČSN EN 60811-1-1:1997 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů – Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů – Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

EN 60811-1-2:1995zavedena v ČSN IEC 811-1-2:1995 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů – Část 1: Metody pro všeobecné použití – Oddíl druhý: Metody tepelného stárnutí

EN 60811-1-3:1995zavedena v ČSN EN 60811-1-3:1997 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů – Část 1: Metody pro všeobecné použití – Oddíl 3: Metody stanovení hustoty – Zkouška nasákavosti – Zkouška smrštivosti

EN 60811-1-4:1995zavedena v ČSN IEC 811-1-4:1995 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů – Část 1: Metody pro všeobecné použití – Oddíl čtvrtý: Zkoušky při nízké teplotě

EN 60811-2-1:1998zavedena v ČSN EN 60811-2-1:1999 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů – Část 2-1: Specifické metody pro elastomerové směsi –
Zkouška odolnosti vůči ozónu, poměrné prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení a zkouška ponořením do minerálního oleje

EN 61034-2zavedena v ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

HD 308zavedena v ČSN 33 0166 Označování žil kabelů a ohebných šňůr

Vypracování normy

Zpracovatel: ENORMY-SERVIS, IČ 69825157, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 50264  -3-1
EUROPEAN STANDARD
Červen 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20; 29.060.20; 45.060.01

Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla
se speciální odolností proti požáru s redukovanými rozměry –
Část 3-1: Jednožilové kabely

Railway applications – Railway rolling stock power and control cables
having special fire performance –
Part 3-1: Cables with crosslinked elastometic insulation
with reduced dimensions – Single core cables 

Applications ferroviaires – Câbles de puissance
et de contrôle à comportement au feu spécifié
pour matériel roulant ferroviaire–
Partie 3-1: Câbles à enveloppe isolante réticulée
de faibles dimensions – Câbles monoconducteurs

Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen
für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten
im Brandfall –
Teil 3-1: Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung
mit reduzierten Abmessungen – Einadrige Leitungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2008-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50264  -3-1:2008 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 20 „Elektrické kabely“ pracovní skupinou WG 12 „Drážní kabely“ jako součást prací v CENELEC TC 9X „Elektrické a elektronické aplikace pro železnice“.

Text této normy byl podstoupen formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50264-3-1 dne 2008-03-01.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-03-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-03-01

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 7

4 Jmenovité napětí 7

5 Značení a kódování 7

5.1 Značení kabelu 7

5.2 Označení žil 8

5.3 Plášť 8

6 Konstrukce kabelu 8

6.1 Všeobecně 8

6.2 Jádro 8

6.3 Stínění jádra 8

6.4 Separátor 8

6.5 Izolační systém 8

6.6 Plášť 9

6.7 Konstrukční prvky 9

7 Zkoušky 12

7.1 Definice, které se týkají zkoušek 12

7.2 Odpor jádra 12

7.3 Zkouška napětím 12

7.4 Izolační odpor 12

7.5 Dielektrická pevnost 12

7.6 Zkouška průběžným napětím 12

7.7 Zkouška stejnosměrným napětím 13

7.8 Povrchový odpor 13

7.9 Zkouška stárnutí 13

7.10 Zkouška poměrného prodloužení za tepla 13

7.11 Kompatibilita 13

7.12 Zkouška nasákavosti pláště 14

7.13 Odolnost vůči ozónu 14

7.14 Zkouška odolnosti vůči minerálnímu oleji 14

7.15 Zkouška odolnosti vůči hořlavinám 15

7.16 Odolnost vůči kyselinám a alkáliím 15

7.17 Zkouška ohybem při nízké teplotě (kabely s průměrem £ 12,5 mm) 15

7.18 Zkouška prodloužení při nízké teplotě (kabely s průměrem > 12,5 mm) 15

7.19 Zkouška rázem při nízké teplotě 15

7.20 Odolnost kabelu proti ohni 16

7.21 Odolnost komponentů proti ohni 16

Příloha A (normativní) 18

Bibliografie 19

Tabulky

Tabulka 1 – Základní údaje – Kabely typu 0,6/1 kV bez pláště 10

Tabulka 2 – Základní údaje – Kabely typu 1,8/3 kV bez pláště 10

Tabulka 3 – Základní údaje – Kabely typu 1,8/3 kV s pláštěm 11

Tabulka 4 – Základní údaje – Kabely typu 3,6/6 kV s pláštěm 11

Tabulka 5 – Seznam zkoušek kabelů 16

Úvod

EN 50264 zahrnuje kabely z bezhalogenových materiálů pro použití pro drážní zařízení. Je rozdělena do 5 částí pod základním názvem „Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru“:

Část 1: Všeobecné požadavky;

Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací – Jednožilové kabely;

Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací – Vícežilové kabely;

Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Jednožilové kabely;

Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Vícežilové kabely.

Informace týkající se výběru a instalace kabelů včetně proudové zatížitelnosti se naleznou v EN 50355 a v EN 50343. Postup pro výběr průřezů kabelů zahrnující redukční součinitele pro okolní teplotu a typ instalace je popsán v EN 50343.

Zvláštní zkušební metody popsané v EN 50264 jsou uvedeny v EN 50305.

Kabely v EN 50264-3-1 se mohou též použít v EN 50264-3-2 pro vytvoření vícežilových kabelů s pláštěm.

Část 1 – Všeobecné požadavky, obsahuje více obsáhlý úvod k EN 50264 a měl by se používat spolu s touto částí 3-1.

1Rozsah platnosti

Norma EN 50264-3-1 předepisuje požadavky pro konstrukci a rozměry jednožilových kabelů následujících typů a jmenovitých napětí:

Všechny kabely mají pocínovaná měděná jádra třídy 5 podle EN 60228, bezhalogenovou izolaci a bezhalogenový plášť. Používají se pro drážní vozidla jako pevné instalace nebo instalace s omezenou možností ohybu kabelu při provozu. Požadavky jsou stanoveny pro průběžnou teplotu jádra nepřesahující 90 °C a maximální teplotu pro zkratové podmínky 200 °C při době zkratu 5 sekund.

Při požáru kabely vykazují speciální vlastnosti s ohledem na maximální dovolené šíření plamene a maximální dovolené emise kouře a toxických plynů.

Část 3-1 EN 50264 se má používat společně s částí 1 „Všeobecné požadavky“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz