Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10 Březen 2009

Kovové materiály – Plechy a pásy –
Stanovení součinitele plastické anizotropie

ČSN
ISO 10113

42 0435

 

Metallic materials – Sheet and strip – Determination of plastic strain ratio

Matériaux métalliques – Tôles et bandes – Détermination du coefficient ďanisotropie plastique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10113:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10113:2006. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10113 (42 0435) ze září 1994.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je na rozdíl od předchozí normy ČSN ISO 10113:1994 zpracována podrobněji zejména v kapitole „Vyjadřování výsledků“, která byla doplněna o postup při hodnocení materiálů s homogenním a nehomogenním chováním za deformace.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6892:1998 dosud nezavedena

ISO 9513:1999 zavedena v ČSN EN ISO 9513:2003 (42 0386) Kovové materiály – Kalibrace průtahoměrů používaných při zkoušení jednoosým zatížením

Vypracování normy

Zpracovatel: BEROUNSKÝ, IČ 40838455, Ing. Přemysl Berounský

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení součinitele ISO 10113
plastické anizotropie Druhé vydání
2007-08

ICS 77.040.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky 7

5 Princip zkoušky 8

6 Zkušební zařízení 8

7 Zkušební těleso 8

8 Postup 8

9 Vyjadřování výsledků 9

10 Zkušební protokol 11

Příloha A (informativní) Mezinárodní porovnání používaných značek při stanovení součinitele plastické anizotropie 12

Bibliografie 13  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět normy, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas ale-spoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Za jejich identifikaci nemá ISO žádnou zodpovědnost.

Norma ISO 10113 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů subkomisí SC 2 Zkoušky tvařitelnosti.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10113:1991), které bylo technicky přepracováno.

Tato opravená verze ISO 10113:2006 zahrnuje následující opravy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení součinitele plastické anizotropie plochých výrobků (plechů a pásů) vyrobených z kovových materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz