Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.30; 33.100.01 Březen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb –
Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

ČSN
ETSI EN 301 489-
6
V1.3.1


87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services –
Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-6 V1.3.1:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-6 V1.3.1:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma spolu s EN 301 489-1 pokrývá posuzování zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a související přidružená zařízení. Definice typů bezšňůrových telekomunikačních zařízení pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (např. ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 mají přednost ustanovení této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 301 489-1zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky

Doporučení ITU-T O.153:1992nezavedeno

ETSI EN 300 175-2zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-2 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

ETSI EN 300 175-3zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-3 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

ETSI EN 300 176zavedena v souboru ČSN ETSI EN 300 176 (87 5012) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Specifikace schvalovacích zkoušek

POZNÁMKADoporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE) . V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: ADAM Praha, IČ 62607618, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz