ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60 Duben 2009

Prostředky ochrany osob proti pádu –
Sedací postroje

ČSN
EN 813

83 2629

 

Personal fall protection equipment – Sit harnesses

Equipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur – Ceintures à cuissardes

Persönliche Absturzschutzausrüstung – Sitzgurte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 813:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 813:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 813 (83 2629) ze srpna 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny proti předchozímu vydání jsou popsány v příloze B.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 358zavedena v ČSN EN 358 (83 2651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

EN 363:2008zavedena v ČSN EN 363:2008 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

EN 364:1992zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky –
Zkušební metody

EN 365zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 892zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ISO 9227zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3, Osobní ochranné prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 813
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2008

ICS 13.340.60 Nahrazuje EN 813:1997

Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje

Personal fall protection equipment – Sit harnesses 

Equipement de protection individuelle
pour la prévention contre les chutes de hauteur –
Ceintures à cuissardes

Persönliche Absturzschutzausrüstung – Sitzgurte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u které-
hokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 813:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

5 Zkušební metody 9

6 Značení 13

7 Informace poskytované výrobcem 14

8 Balení 14

Příloha A  (informativní)  Bezpečnostní opatření pro postup ergonomické zkoušky sedacího postroje 15

Příloha B (informativní)  Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním
této evropské normy 16

Příloha ZA (normativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EEC 17

Obrázky

Obrázek 1 – Příklady sedacích postrojů a prvků 7

Obrázek 2 – Příklad sedacího postroje navrženého s vyznačenými typickými nosnými částmi vyvíjejícími tlak
na tělo (šipkami) 8

Obrázek 3 – Dračí smyčka 11

Obrázek 4 – Spojovací prostředek pro zkoušku dynamické pevnosti 11

Obrázek 5 – Zkouška dynamické pevnosti 12

Obrázek 6 – Zkouška statické pevnosti 13

Předmluva

Tento dokument (EN 813:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2009.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neponesou odpovědnost za určování jakýchkoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 813:1997.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky EU směrnice 89/686/EEC.

Příloha B uvádí detaily významných technických změn mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním EN 813:1997.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro sedací postroje, které jsou použity v zadržení, pracovních polohovacích systémech a systémech lanového přístupu, kde je požadován nízký bod připojení. Sedací postroje nejsou vhodné, aby byly použity pro účely zachycení pádu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz