ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky –
Část 3-001: Obdélníkové konektory – Vzorová předmětová specifikace

ČSN
EN 61076-3-001
ed. 2

35 4621

idt IEC 61076-3-001:2008

Connectors for electronic equipment – Product requirements –
Part 3-001: Rectangular connectors – Blanc detail specification

Connecteurs pour équipements électroniques – Exigences de produit –
Partie 3-001: Connecteurs rectangulaires – Spécification Spécification particulière-cadre

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Produktanforderungen –
Teil 3-001: Rechteckige Steckverbinder – Vordruck für Bauartspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61076-3-001:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61076-3-001:2008. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-10-01 se nahrazuje ČSN EN 61076-3-001 (35 4621) z října 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato vzorová předmětová specifikace je doplňkovým dokumentem k dílčí výrobkové specifikaci IEC 61076-3 a obsahuje požadavky na provedení (style), rozvržení a obsah předmětových výrobkových specifikací pro pravoúhlé konektory. Pro požadavky na výrobky by se tato specifikace měla používat společně s následujícími publikacemi: IEC 61076-1 a IEC 61076-3.

POZNÁMKA 1Požadavky na hodnocení jakosti konektorů podle řady IEC 61076 jsou popsány v IEC 62197-1.

POZNÁMKA 2Předmětová specifikace jakosti, budoucí IEC 62197-3-1xx, by měla být vypracována podle této vzorové předmětové specifikace jakosti pro pravoúhlé konektory a měla by se používat společně s předmětovou výrobkovou specifikací IEC 61076-3-1xx. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-10-01 používat dosud platná ČSN EN 61076-3-001 (35 4621) z října 2000, v souladu s předmluvou k EN 61076-3-001:2008.

Změny proti předchozím normám

– Toto vydání již dále nezahrnuje postupy pro hodnocení jakosti. Jak je popsáno v IEC 61076-1 a IEC 62197-1, byla vytvořena nová struktura dokumentů. Byla provedena revize IEC 61076-3, která odpovídá této nové struktuře. Rovněž byl změněn název tohoto dokumentu.

– Byl doplněn nový článek 2.2 Systémy úrovní.

– Podle rozhodnutí 14.2 Berlínského plenárního zasedání SC 48B (48B/1732/RM) byl odstraněn článek 2.5 Označení typu IEC.

– Byla doplněna kapitola 3 Informace o rozměrech a kapitola 4 Charakteristiky.

– Články 4.2. až 4.4 původního vydání byla přesunuty do článků 5.3 až 5.5 nového vydání.

– Byla vsunuta tabulka 2 Počet zkušebních vzorků a kontaktů.

– Zkušební skupiny byly nově uspořádány. Byla doplněna zkušební skupina HP.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61076-1:2006zavedena v ČSN EN 61076-1:2007 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 1: Kmenová specifikace (idt EN 61076-1:2006)

IEC 61076-3:2008zavedena v ČSN EN 61076-3:2009 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3: Obdélníkové konektory – Dílčí specifikace (idt EN 61076-3:2008)

IEC 62197-1:2006zavedena v ČSN EN 62197-1:2007 (35 4056) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky hodnocení kvality – Část 1: Kmenová specifikace (idt EN 62197-1:2006)

IEC GUIDE 109 nezaveden

IEC GUIDE 114 nezaveden

Informativní údaje z EN 61076-3-001:2008

Text dokumentu 48B/1880/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 61076-3-001, vypracovaný v IEC SC 48B Konektory, technické komise 48 Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61076-3-001 dne 2008-10-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61076-3-001:2000.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-07-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-10-01

Text mezinárodní normy IEC 61076-3-001:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 61076-3-001:2008

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 1999 a představuje jeho technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/1880/FDIS

48B/1913/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

IEC 61076 je souborem se společným názvem: Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky. Seznam všech částí souboru se nalézá na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz