ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110 Květen 2009

Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály
nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování
a zkoušení

ČSN
EN 842+A1

83 3592

 

Safety of machinery – Visual danger signals – General requirements, design and testing

Sécurité des machines – Signaux visuels de danger – Exigences générales, conception et essais

Sicherheit von Maschinen – Optische Gefahrensignale – Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 842:1996+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 842:1996+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 842 (83 3592) z listopadu 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text  "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991+A1:1995zavedena v ČSN EN 292-2+A1 (83 3001), nahrazena EN ISO 12100-2:2003, zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci. Část 2: Technické zásady (ISO 12100-2:2003)

EN 60073zavedena v ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

EN 61310-1zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ISO 3864zavedena v ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna – ERGOTEST, IČ 11131292

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák

EVROPSKÁ NORMA EN 842:1996+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2008

ICS 13.110 Nahrazuje EN 842:1996

Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí –
Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

Safety of machinery – Visual danger signals –
General requirements, design and testing 

Sécurité des machines – Signaux visuels
de danger – Exigences générales, conception
et essais

Sicherheit von Maschinen – Optische Gefahrensignale –
Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-11-30 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-08-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 842:1996+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Bezpečnostní a ergonomické požadavky 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Rozpoznatelnost 7

4.3 Rozlišitelnost 9

4.4 Oslnění 10

4.5 Vzdálenost 10

4.6 Doba trvání 10

5 Fyzikální měření 10

6 Subjektivní zraková kontrola 10

Příloha A (informativní)  Bibliografie 12

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC
změněné směrnicí 98/79/EC" 13

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 14

Národní příloha NA (informativní) 15

Předmluva

Tento dokument (EN 842:1996+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14.

Tento dokument nahrazuje EN 842:1996.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Na mezinárodní úrovni byla pracovní skupinou WG 3 „Signály nebezpečí a porozumění řeči v hlučném prostředí“ ISO/TC 159/SC 5 „Ergonomie fyzikálního prostředí“ vypracována mezinárodní norma ISO 11428 „Ergonomie –
Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení.“ Obsah evropské normy EN 842 a mezinárodní normy ISO 11428 je identický, avšak hranice použitelnosti norem pro další technické oblasti jsou rozdílné.

Přímé převzetí mezinárodní normy do evropské normy není možné v důsledku stávajících rozdílných aplikačních mezí na evropské a mezinárodní úrovni. Důvodem je skutečnost, že EN 842 byla vypracována za účelem splnění základních zdravotnických a bezpečnostních požadavků přílohy I Směrnice Rady 89/392/EC ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení: „Základní hygienické a bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu strojních zařízení“ (viz přílohu A EN 292-2:1991/A1:1995), a aby se proto hranice použitelnosti evropské normy omezily na tuto směrnici.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje kritéria pro vnímání vizuálních signálů nebezpečí v oblasti, kde je člověk schopen rozpoznat tyto signály a reagovat na ně. Stanovuje bezpečnostní a ergonomické požadavky a příslušná fyzikální měření a subjektivní zrakovou kontrolu. Poskytuje také pomoc při navrhování signálů, aby byly zřetelně vnímány a rozlišovány tak, jak to požaduje část 5.3 EN 292-2:1991.

Tato evropská norma neplatí pro informace o nebezpečí:

Tato Evropská norma není využitelná pro případy speciálních regulací jako jsou například ochrana před obecným ohrožením a veřejná doprava.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz