ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.20; 33.060.20 Květen 2009

Inteligentní přepravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN
ETSI EN 302 571
V1.1.1

87 5146

 

Intelligent Transport Systems (ITS) – Radiocommunications equipment operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 571 V1.1.1:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series
ETSI EN 302 571 V1.1.1:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro komunikace používající rádiové vysílače a přijímače pro inteligentní přepravní systémy (ITS). Komunikace ITS mohou zahrnovat komunikace mezi vozidly, ve směru z vozidla na okraj silnice a ve směru z okraje silnice do vozidla. Zařízení jsou tvořena vysílačem a přidruženým kodérem a modulátorem a/nebo přijímačem a přidruženým demodulátorem a dekodérem. Tato norma pokrývá palubní zařízení (zařízení OBE opatřená vestavěnou nebo přiřazenou anténou (anténami) určená k použití ve vozidlech) a zařízení umístěná na okraji silnice (zařízení RSE opatřená anténní zásuvkou, vestavěnou nebo přiřazenou anténou (anténami), obvykle používaná jako pevná stanice).

 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI TR 100 028:2001 soubor nezaveden

CISPR 16-1-1:2007 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 2:2007 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

CISPR 16-1-4:2008 zavedena v ČSN EN 55016-1-4 ed. 2:2008 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Pomocná zařízení – Rušení šířené zářením

CISPR 16-1-5:2003 zavedena v ČSN EN 55016-1-5:2005 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 30 MHz až 1 000 MHz

ETSI EG 201 399 V2.1.1 nezaveden

ETSI TR 102 070-2 V1.1.1 nezavedena

POZNÁMKAPokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb..

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE) . V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Komise) 95/54/EC (EU) z 31. října 1995, přizpůsobující technickému pokroku Směrnici (Rady) 72/245/EEC (EU), o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení rádiového rušení vytvářeného motory s jiskrovým zapalováním montovanými do motorových vozidel, a měnící Směrnici 70/156/EEC (EU), o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přívěsů. V České republice není tato směrnice zavedena nařízením vlády.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz