ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.10 Květen 2009

Bajonetové objímky

ČSN
EN 61184
ed. 2

36 0382

idt IEC 61184:2008+ IEC 61184:2008/Cor.1:2009-02

Bayonet lampholders

Douilles à baïonnette

Bajonett-Lampenfassungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61184:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61184:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-08-01 se zrušuje ČSN EN 61184 (36 0382) z února 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Souběžně s touto normou se může používat do 2011-08-01 dosud platná ČSN EN 61184 (36 0382) z února 1999 v souladu s předmluvou k EN 61184:2008.

Změny proti předchozím normám

Proti znění dosavadní normy byly v nové normě některé pasáže významově upřesněny, provedeny technické změny nebo zařazen nový, upřesňující text a upraveny zásady zkoušek, jako například:

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60061 (všechny části)zavedeny v souboru ČSN EN 60061 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti

IEC 60061-1zavedena v ČSN 36 0340 část 1 – IEC 61-1 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice zdrojů světla (idt EN 60061-1:1993)

IEC 60061-2zavedena v ČSN 36 0340 část 2 – IEC 61-2 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky (idt EN 60061-2:1993)

IEC 60061-3zavedena v ČSN 36 0340 část 3 – IEC 61-3 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3:Kalibry (idt EN 60061-3:1993)

IEC 60064zavedena v ČSN EN 60064 (36 0130) Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely – Požadavky na provedení (idt EN 60064:2007, mod IEC 64:1993)

IEC 60068-2-75:1997zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky –
Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem) (idt EN 60068-2-75:1997)

IEC 60112:2003zavedena v ČSN EN 60112:2003 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům (idt EN 60112:2003)

IEC 60227 (všechny části)zavedena v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60245 (všechny části)zavedena v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče – Jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60399zavedena v ČSN EN 60399 (36 0384) Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla
(idt EN 60399:2004)

IEC 60417nezavedena, databáze dostupná na serveru www.iec.ch

IEC 60432 (všechny části)zavedena v souboru ČSN EN 60432 (36 0131) Žárovky – Požadavky na bezpečnost

IEC 60529:1989zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
(idt EN 60529:1991)

IEC 60598-1zavedena v ČSN EN 60598-1 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 60664-1:2007zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (idt EN 60664-1:2007)

IEC 60695-2-11:2000zavedena v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (idt EN 60695-2-11:2001)

IEC 60695-11-5:2004zavedena v ČSN EN 60695-11-5:2005 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod (idt EN 60695-11-5:2005)

ISO 4046-4:2002zavedena v ČSN ISO 4046-4:2006 (50 0010) Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví –
Slovník – Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V normě je zapracována k článku 10.5, kapitole 16, článku 18.5 b) a obrázku 7 oprava IEC 61184:2008/Cor.1:2009-02.

Informativní údaje z IEC 61184:2008

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí 34B: Patice a objímky světelných zdrojů, technické komise IEC 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (1997) a jeho změny 1 (2000) a 2 (2004). Toto třetí vydání tvoří technickou revizi.

V tomto vydání se uvádějí informace o objímkách určených k použití tam, kde jsou v normálním provozu přístupné (svítidla třídy II, jakož i třídy I). Kromě toho byly v tabulce T11 odstraněny údaje světelného zdroje u těch světelných zdrojů, které již neexistují a byly doplněny požadavky na kroužky pro připevnění stínidel tak, aby se tyto kroužky mohly zahrnout do zkoušek podle IEC 60399.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34B/1385/FDIS

34B/1401/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

V této normě jsou použity následující typy písma:

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037 ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 61184
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2008

ICS 29.140.10 Nahrazuje EN 61184:1997 + A1:2001 + A2:2004

Bajonetové objímky
(IEC 61184:2008)

Bayonet lampholders
(IEC 61184:2008)

Douilles à baïonnette
(CEI 61184:2008)

Bajonett-Lampenfassungen
(IEC 61184:2008)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2008-08-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní před-
pisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61184:2008 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 34B/1385/FDIS, budoucí 3. vydání IEC 61184, připravený subkomisi SC 34B Patice a objímky světelných zdrojů, technické komise TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61184 dne 2008-08-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61184:1997 + A1:2001 + A2:2004.

Následně jsou uváděné závažné změny s ohledem na EN 61184:1997:

V EN 61184:2008 se uvádějí informace o objímkách určených k použití tam, kde jsou v normálním provozu přístupné (svítidla třídy ochrany II, jakož i třídy ochrany I). Kromě toho byly v tabulce T11 odstraněny údaje světelného zdroje u těch světelných zdrojů, které již neexistují a byly doplněny požadavky na kroužky pro připevnění stínidel tak, aby se tyto kroužky mohly zahrnout do zkoušek podle IEC 60399.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-05-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-08-01

POZNÁMKA V této normě jsou použity následující typy písma:

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61184:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 9

1 Všeobecně 10

1.1 Rozsah platnosti 10

1.2 Citované normativní dokumenty 10

2 Termíny a definice 11

2.1 Materiály 11

2.2 Způsoby upevnění 11

3 Všeobecné požadavky 14

4 Všeobecné podmínky zkoušek 14

5 Normalizované jmenovité hodnoty 15

5.1 Normalizovaná jmenovitá napětí 15

5.2 Normalizované jmenovité proudy 15

6 Třídění 16

7 Značení 17

8 Rozměry 18

9 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 19

10 Svorky 20

11 Opatření na spojení s uzemňovací soustavou 21

12 Konstrukce 22

13 Objímky se spínačem 25

14 Odolnost proti vodě, izolační odpor a elektrická pevnost 26

15 Mechanická pevnost 28

16 Šrouby, části vedoucí proud a spoje 31

17 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 31

18 Všeobecná odolnost proti teplu 32

19 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 35

20 Odolnost proti nadměrnému vnitřnímu pnutí (koroznímu praskání) a proti korozi 37

Obrázek 1 – Upevňovací přípravek (viz 15.1) 38

Obrázek 2 – Ohýbací přístroj (viz 15.4) 39

Obrázek 3 – Kalibr pro otvory šroubů soklové objímky (viz 12.11) 40

Obrázek 4 – Vysvětlení některých definicí uvedených v kapitole 2 41

Obrázek 5 – Zkušební patice B15d (viz 18.3) 42

Obrázek 6 – Zkušební patice B22d (viz 18.3) 43

Obrázek 7 – Zkušební přípravek (viz 9.1) 44

Obrázek 8 – Rozměry pro držáky stínidla (viz 8.1) 45

Obrázek 9 – Rozměry ochranných krytů u objímek B22d (viz 9.1) 46

Obrázek 10 – Zkušební patice B15d (viz 14.3) 47

Obrázek 11 – Zkušební patice B22d (viz 14.3) 48

Obrázek 12 – Typické zařízení pro zkoušku teplotní odolnosti (viz 18.5) 49

Obrázek 13 – Závitová část objímek – Základní a konstrukční profil matice a šroubu 50

Obrázek 14 – Kalibry na metrický závit ISO závitových částí objímek 51

Obrázek 15 – Přístroj pro zkoušku rázem 52

Strana

Obrázek 16 – Montážní podložka 52

Obrázek 17 – Přístroj pro zkoušku kuličkou 53

Obrázek 18 – Přístroj pro vtlačení 53

Tabulka 1 – Rozměry vstupních závitových otvorů a zajišťovacích šroubů 19

Tabulka 2 – Minimální rozměry zdířkových svorek 20

Tabulka 3 – Mezní hodnoty přítlačné síly 23

Tabulka 4 – Hodnoty tahu a krutu 25

Tabulka 5 – Výška pádu 29

Tabulka 6 – Maximální hodnoty deformace 30

Tabulka 7 – Hodnoty krouticího momentu 31

Tabulka 8 – Minimální vzdálenosti pro střídavá sinusová napětí (50/60 Hz) – Kategorie impulzní odolnosti II 32

Tabulka 9 – Teplota ohřívací komory 32

Tabulka 10 – Teplota ohřívací komory 33

Tabulka 11 – Zkušební teploty a data zkušebního světelného zdroje 35

Tabulka A.1 – Hodnoty pH 54

Bibliografie 55

Příloha A  (normativní)  Zkouška korozního praskání/ korozní zkouška 54

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 56

Úvod

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky na bajonetové objímky a obsahuje odkazy na IEC 60061 týkající se zaměnitelnosti a bezpečného styku (složení) patice s objímkou.

POZNÁMKABezpečnostní požadavky zajišťují, že elektrická zařízení konstruovaná v souladu s těmito požadavky, řádně instalovaná, udržovaná a používaná pro dané účely, neohrozí bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

Tepelné charakteristiky objímek jsou specifikovány jmenovitou provozní teplotou (značka T), která je nejvyšší teplotou, pro kterou je objímka konstruována. Hodnota teploty a odolnost vůči teplu, specifikované v této normě jsou založeny na dvou různých principech, jak současně lze zjistit v IEC 60238 pro objímky s Edisonovým závitem a v dalších národních normách pro bajonetové objímky. Podle zkušeností bude možné v příštích vydáních normy tyto systémy racionalizovat.

1Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro bajonetové objímky typu B15d a B22d světelných zdrojů a svítidlových adaptérů s napájecím napětím 250 V.

Tato norma platí rovněž pro objímky, které tvoří integrální součást svítidla, nebo jsou určeny pro vestavění do zařízení. Zahrnuje v sobě pouze požadavky na objímky.

Pro všechny jiné požadavky, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem v oblasti svorek, se požadavky platné předmětové normy musí sledovat a zkoušet po vestavění do příslušného zařízení, jestliže toto zařízení se zkouší podle své vlastní normy. Objímky, které používají pouze výrobci svítidel, nejsou určeny pro maloobchodní prodej.

POZNÁMKAPro objímky, používané ve svítidlech, jsou maximální pracovní teploty uvedené v IEC 60598-1.

B15 se vztahuje na sestavení patice a objímky s odpovídajícími kalibry, podle údajového listu 7004-11 IEC 60061-1 a údajového listu 7005-16 IEC 60061-2.

B22 se vztahuje na sestavení patice a objímky s odpovídajícími kalibry, podle IEC 60061-1, údajový list 7004-10 a IEC 60061-2, údajový list 7005-10.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz