ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180; 91.100.10 Červen 2009

Lepidla a spárovací malty pro keramické
obkladové prvky –
Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

ČSN
EN 12808
  -3

72 2470

 

Grouts for tiles – Part 3: Determination of flexural and compressive strength

Mortiers de joints pour carrelages – Partie 3: Détermination de la résistance à la flexion et à la compression

Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten – Teil 3: Bestimmung der Biege- und Druckfestigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12808  -3:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12808  -3:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12808  -3 (72 2470) z listopadu 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti původní normě tato norma zpřesňuje postup zkoušky a zavádí číslování matematických vztahů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 15605zavedena v ČSN EN ISO 15605 (66 8601) Lepidla – Vzorkování

EN 1067zavedena v ČSN EN 1067 (66 8602) Lepidla – Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

EN 196-1zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc., IČ 61013501

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 12808  -3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2008

ICS 83.180; 91.100.10 Nahrazuje EN 12808  -3:2001

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky –
Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

Grouts for tiles –
Part 3: Determination of flexural and compressive strength

Mortiers de joints pour carrelages –
Partie 3: Détermination de la résistance
à la flexion et à la compression

Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten –
Teil 3: Bestimmung der Biege- und Druckfestigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-08-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12808  -3:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Vzorkování 6

4 Zkušební podmínky 6

5 Zkušební materiály 6

6 Zkušební zařízení 6

7 Postup zkoušky 7

7.1 Míchání lepidla nebo spárovací malty 7

7.2 Příprava zkušebních vzorků 7

7.3 Pevnost v ohybu stanovená za standardních podmínek 7

7.4 Pevnost v tlaku stanovená za standardních podmínek 7

7.5 Pevnost v ohybu a pevnost v tlaku stanovené po cyklech zmrazení-rozmrazení 7

8 Vyjádření výsledků 8

8.1 Pevnost v ohybu 8

8.2 Pevnost v tlaku 8

9 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 10

Předmluva

Tento dokument (EN 12808-3:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 12808-3:2001.

Tento dokument je jeden ze série evropských norem pro zkoušení lepidel a spárovacích malt, který zahrnuje:

EN 1308 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení skluzu

EN 1323 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Betonové desky pro zkoušení

EN 1324 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou

EN 1346 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení doby zavadnutí

EN 1347 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení smáčivosti

EN 1348 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou

EN 12002 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt

EN 12003 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou

EN 12004 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace

EN 12808-1 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic

EN 12808-2 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – Část 2: Stanovení otěruvzdornosti

EN 12808-3 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

EN 12808-4 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení smrštění

EN 12808-5 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – Část 5: Stanovení nasákavosti

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro všechna lepidla a spárovací malty NP pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití.

Tato norma stanovuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti v tlaku a v ohybu lepidel a spárovacích malt pro keramické obkladové prvky.

Tato evropská norma nestanovuje žádné požadavky a neobsahuje doporučení pro projekci a pokládání keramických obkladových prvků.

POZNÁMKALepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky mohou být použity i pro jiné typy obkladových prvků (přírodní a umělý kámen atd.), pokud nemají negativní účinek na lepený materiál.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz