ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30 Červen 2009

Vodorovné dopravní značení – Požadavky
na dopravní značení

ČSN
EN 1436+A1

73 7010

 

Road marking materials – Road marking performance for road users

Produits de marquage routier – Performances des marquages routiers pour les usagers de la route

Straßenmarkierungsmaterialien – Anforderungen an Markierungen auf Straßen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1436:2007+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1436:2007+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1436 (73 7010) z února 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2008. Změna či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto: !vypuštěný text ", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60050-845:1987 zavedena v ČSN IEC 50(845) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení

ISO 48zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 4662dosud nezavedena

!ISO 10526"dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 1423 (73 7011) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

ČSN EN 1790 (73 7013) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem připravené vodorovné dopravní značení

ČSN EN 1871 (73 7014) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Fyzikální vlastnosti

ČSN EN 1824 (73 7015) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na zkušebních úsecích

ČSN EN 12802 (73 7017) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Laboratorní metody pro identifikaci

ČSN EN 13197 (73 7021) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Simulátory opotřebení

ČSN EN 13212 (73 7020) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Požadavky na řízení výroby u výrobce

ČSN P ENV 13459-1 (73 7019) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Řízení jakosti – Část 1: Odběr vzorků ze zásob a zkoušení

ČSN P ENV 13459-2 (73 7019) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Řízení jakosti – Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro pokládku materiálů

ČSN P ENV 13459-3 (73 7019) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Řízení jakosti – Část 3: Funkční charakteristiky v provozu

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Souvisící technické podmínky

TP 65Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR, 2002);

TP 66Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (MD ČR, 2003);

TP 133Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (MD ČR, 2005);

VL 6.2Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky (MD ČR, 2004).

POZNÁMKA Uvedené TP a VL jsou dostupné na adrese: Centrum dopravního výzkumu Brno, Líšeňská 33a, 636 00 Brno.

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj ZDZ, IČ 64507181, Ing. Irena Šašinková

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová


EVROPSKÁ NORMA EN 1436+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2008

ICS 93.080.30 Nahrazuje EN 1436:2007

Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

Road marking materials – Road marking performance for road users 

Produits de marquage routier – Performances
des marquages routiers pour les usagers de la route

Straßenmarkierungsmaterialien – Anforderungen
an Markierungen auf Straßen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-06-21 a zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1436:2007+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Definice 9

4 Technické požadavky 10

4.1 Všeobecně 10

4.2 Odraz denního světla nebo při osvětlení pozemní komunikace 10

4.3 Retroreflexe při osvětlení světlomety vozidla 12

4.4 Barva 13

4.5 Drsnost 14

Příloha A (normativní) Metoda měření součinitele jasu při difuzním osvětlení Qd 15

Příloha B  (normativní) Metoda měření měrného součinitele svítivosti RL 18

Příloha C  (normativní) Metoda měření činitele jasu b a trichromatických souřadnic x a y  22

Příloha D  (normativní) Metoda měření drsnosti 23

Bibliografie 26

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2009 udělen status národní normy, a to vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny do dubna 2009.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14.

Tento dokument nahrazuje !EN 1436:2007".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Materiály pro vodorovné značení spolu s dopravními knoflíky tvoří prostředky pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vodorovné dopravní značení zahrnuje podélné čáry, šipky, příčné čáry, texty, symboly atd. na povrchu pozemní komunikace.

Vodorovné dopravní značení může být provedeno užitím barev, termoplastických materiálů, za studena pokládaných plastů, předem připravených materiálů (čar, textů a symbolů) nebo jiných prostředků.

Vodorovné dopravní značení má většinou bílou nebo žlutou barvu, avšak ve zvláštních případech jsou užity i jiné barvy.

Vodorovné dopravní značení je buď trvalého nebo přechodného charakteru. Funkční životnost přechodného vodorovného dopravního značení musí být zajištěna po celou dobu trvání prací na pozemních komunikacích. U stálého vodorovného dopravního značení je z hlediska bezpečnosti nejlepší, aby jeho funkční životnost byla pokud možno co nejdelší.

Vodorovné dopravní značení může být provedeno s přidáním nebo bez přidání balotiny. S balotinou je retroreflexe (vratný odraz) značení dosažena při osvětlení značení světlomety vozidla.

Retroreflexe značení v podmínkách za vlhka nebo za deště může být rovněž zvýšena zvláštními úpravami. Ty mohou být zajištěny texturou povrchu značení (jako např. u strukturálního značení), balotinou s kuličkami větší velikosti nebo jinými prostředky. V případě výrazné makrotextury povrchu značení může přejezd kol vyvolávat akustické nebo vibrační efekty.

Hodnoty parametrů jednotlivých míst dopravního značení závisejí na stavu povrchu vodorovného dopravního značení, který je ovlivňován místními podmínkami, ročním obdobím, dopravní „historií“, klimatickými a dalšími faktory. Je třeba vzít v úvahu, že hodnoty naměřené při konkrétním měření nemusí být bezpodmínečně průměrnými nebo typickými hodnotami daného vodorovného značení.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví funkční požadavky na vodorovné dopravní značení (bílé a žluté) tak, jak jsou vyjádřeny jejich odrazem za denního světla a při osvětlení pozemní komunikace, retroreflexí při osvětlení světlomety vozidla, barvou a drsností.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz