ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.70; 53.020.30 Červen 2009

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací
prostředky

ČSN
EN 13411-2+A1

02 4470

 

Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 2: Splicing of eyes for wire rope slings

Terminaisons pour câbles en acier – Sécurité – Partie 2: Epissures de boucles pour élingues en câble d’acier

Endverbindungen für Stahldrahtseile – Sicherheit – Teil 2: Spleißen von Seilschlaufen für Anschlagseile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13411-2:2001+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13411-2:2001+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13411-2 (02 4470) z května 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Nový nebo opravený text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991+A1:1995nezavedena1)

EN 1050:1996nezavedena2)

prEN 12385-2nahrazena EN 13285-2+A1 zavedenou v ČSN EN 12385-2+A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana –
Bezpečnost – Část 2: Definice, označování a klasifikace

Souvisící ČSN

ČSN EN 12385-1+A1:2009 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12385-3+A1:2008 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

ČSN EN 12385-4+A1:2008 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

ČSN EN 12385-5:2004 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

ČSN EN 12385-6:2004 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

ČSN EN 12385-7:2004 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

ČSN EN 12385-8:2004 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

ČSN EN 12385-9:2004 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

ČSN EN 12385-10+A1:2008 (02 4302)Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

ČSN 02 4468:1964 (02 4468)Ocelová lana – Zaplétání ok na ocelových lanech

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkající se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŽDB GROUP a.s., IČ 26877091, Ing. Renáta Krištofíková

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 13411-2:2001+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2008

ICS 21.060.70; 53.020.30 Nahrazuje EN 13411-2:2001

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

Terminations for steel wire ropes – Safety –
Part 2: Splicing of eyes for wire rope slings 

Terminaisons pour câbles en acier – Sécurité –
Partie 2: Epissures de boucles pour élingues
en câble d’acier

Endverbindungen für Stahldrahtseile – Sicherheit –
Teil 2: Spleißen von Seilschlaufen für Anschlagseile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-04-20 a obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-09-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13411-2:2001+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Nebezpečí 7

Tabulka 1 – Nebezpečí a přidružené požadavky 7

5 Operace splétání 7

5.1 Všeobecně 7

5.2 Požadovaný počet zápichů 7

5.3 Směr nosných zápichů 7

5.4 Lana s duší z ocelového drátěného lana 7

5.5 Vyčnívající dráty 7

6 Ověřování bezpečnostních požadavků 7

6.1 Kvalifikace obsluhy 7

6.2 Počet zápichů 7

6.3 Směr zápichů 7

6.4 Lana s duší z ocelového drátěného lana 7

6.5 Vyčnívající dráty 7

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 8

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 9

Bibliografie 10

Předmluva

Tento dokument (EN 13411-2:2001+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, která má sekretariát v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13411-2:2001.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou 2008-09-18.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Další části této evropské normy jsou:

Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Část 4: Zalévání koncovek kovem a pryskyřicí

Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

Část 6: Nesymetrické klínové objímky

Část 7: Symetrické klínové objímky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována pro zajištění způsobu shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Metoda splétání popsaná v této normě je založena na historických zkušenostech a specifikuje ukončení lan s nejméně 80 % výkonností.

Kupujícím, řídícím se touto normou se doporučuje specifikovat v kupní smlouvě, že dodavatel má zaveden vhodný systém zabezpečování jakosti pro odpovídající část této normy (např. EN ISO 9001) pro zajištění, že výrobky vyhovují požadavkům a důsledně dosahují požadované úrovně jakosti.

Když se vytvářela tato norma, předpokládalo se, že proběhne jednání mezi výrobcem a uživatelem, aby se rozhodlo, zda je splétané oko požadováno.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje minimální požadavky pro ukončení šestipramenných nebo osmipramenných ocelových drátěných lan splétanými oky do průměru 60 mm podle prEN 12385-4 pro vázací prostředky pro ujištění, že splétaná oka jsou dostatečně pevná, aby vydržela zátěž nejméně 80 % minimální nosnosti lana.

Ostatní nebezpečí začleněná do této normy jsou uvedena v kapitole 4. Odolnost proti únavě při přetížení se nepovažuje za důležité nebezpečí pro vázací prostředky, a není zahrnuta do této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz