ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.70, 53.020.30 Červenec 2009

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

ČSN
EN 13411-
  6+A1

02 4470

 

Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 6: Asymmetric wedge socket

Terminaisons pour câbles en acier – Sécurité – Partie 6: Boîte à coin asymétrique

Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit – Teil 6: Asymmetrische Seilschlösser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13411-  6:2004+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13411-  6:2004+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13411-6 (02 4470) z února 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1050:1996 nezavedena1)

EN 1369:1996 zavedena v ČSN EN 1369:1998 (42 9720) Slévárenství – Zkoušení odlitků magnetickou práškovou metodou

EN 1371-1:1997 zavedena v ČSN EN 1371-1:1999 (42 9722) Slévárenství – Kontrola kapilární metodou – Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem, do trvalých forem gravitačně a pod nízkým tlakem

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho – Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 12385-2:2002 nezavedena2)

EN 45012 nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) (Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Ověřování a kalibrace systému měření síly

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 13411-  6:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2008

ICS 21.060.70, 53.020.30 Nahrazuje EN 13411-  6:2002

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

Terminations for steel wire ropes – Safety –
Part 6: Asymmetric wedge socket 

Terminaisons pour câbles en acier – Sécurité –
Partie 6: Boîte à coin asymétrique

Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit –
Teil 6: Asymmetrische Seilschlösser

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-03-24 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13411-  6:2004+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Seznam nebezpečí 8

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 8

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření 10

7 Informace pro používání 13

Příloha A (informativní) Nesymetrická klínová vidlicová objímka s odlévaným tělem objímky – Návrh 1 14

Příloha B (informativní) Nesymetrická klínová vidlicová objímka s odlévaným tělem objímky – Návrh 2 16

Příloha C (informativní) Doporučení pro bezpečné používání a kontrolu 18

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 21

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 22

Bibliografie 23

Předmluva

Tento dokument (EN 13411-6:2004+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13411-6:2004.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-18.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Přílohy A, B a C jsou informativní.

Tento dokument obsahuje rovněž bibliografii.

EN 13411 s obecným názvem Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost, se skládá z následujících částí:

Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN 1070.

Tato evropská norma byla vypracována k poskytnutí jednoho ze způsobu zajištění shody se základními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Kupující, kteří objednávají podle této normy, jsou upozorňováni na výslovné uvedení v jejich obchodní smlouvě, že dodavatel pracuje nezávisle ověřeným systémem zajištění jakosti, aby se ujistili, že uvedené výrobky důsledně dosahují požadované úrovně jakosti.

Nebezpečí týkající se klínových vidlicových objímek a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, které jsou pokryty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Tam, kde jsou ustanovení této normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedená v normách typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C pro nesymetrické klínové vidlicové objímky, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C, přednost před ustanoveními jiných norem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na nesymetrické klínové vidlicové objímky pro zakončení pramenných ocelových drátěných lan.

Příklady konstrukcí a velikostí dvou samostatných návrhů nesymetrických klínových vidlicových objímek jsou uvedeny v informativních přílohách A a B.

Informativní příloha C uvádí doporučení pro bezpečné používání a kontrolu

Tato evropská norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech vztahujících se na nesymetrické klínové vidlicové objímky pro zakončení ocelových drátěných lan, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.

Tato norma se použije na zakončení ocelových drátěných lan nesymetrickými klínovými vidlicovými objímkami, která jsou vyrobena po datu jejího vydání.

Tato norma nepokrývá únavu lana.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz