ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.180; 35.180 Červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka –
Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

ČSN
EN ISO 9241-300

83 3582

idt ISO 9241-300:2008

Ergonomics of human-system interaction – Part 300: Introduction to electronic visual display requirements

Ergonomie de l’interaction homme-système – Partie 300: Introduction aux exigences relatives aux écrans de visualisation électroniques

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 300: Einführung in Anforderungen und Messtechniken an elektronische optische Anzeigen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-300:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9241-300:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 9241-302zavedena v ČSN EN ISO 9241-302 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

ISO 9241-303zavedena v ČSN EN ISO 9241-303 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

ISO 9241-304zavedena v ČSN EN ISO 9241-304 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

ISO 9241-305zavedena v ČSN EN ISO 9241-305 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

ISO 9241-306zavedena v ČSN EN ISO 9241-306 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 306: Terénní hodnoticí metody pro elektronické zobrazovací displeje

ISO 9241-307zavedena v ČSN EN ISO 9241-307 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna – ERGOTEST, IČ 11131292

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9241-300
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 13.180, 35.180

Ergonomie systémových interakcí člověka –
Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje
(ISO 9241-300:2008)

Ergonomics of human-system interaction –
Part 300: Introduction to electronic visual display requirements
(ISO 9241-300:2008) 

Ergonomie de l’interaction homme-système –
Partie 300: Introduction aux exigences relatives
aux écrans de visualisation électroniques
(ISO 9241-300:2008)

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion –
Teil 300: Einführung in Anforderungen
und Messtechniken an elektronische optische Anzeigen (ISO 9241-300:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-12-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9241-300:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (ISO 9241-300:2008) byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 159 „Ergonomie“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEX) nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Pod všeobecným názvem Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály obsahuje ISO 9241 následující části:

- Část 1: Obecný úvod

- Část 2: Požadavky na pracovní úkoly – pokyny

- Část 4: Požadavky na klávesnice

- Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

- Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

- Část 9: Požadavky na vstupní zařízení – s výjimkou klávesnic

- Část 11: Údaje o možnostech využití

- Část 12: Zobrazení informací

- Část 13: Vedení uživatelů

- Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

- Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

- Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

- Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů

Pod všeobecným názvem Ergonomie systémových interakcí člověka obsahuje ISO 9241 také následující části:

Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby

Část 110: Zásady vytváření dialogu

Část 151: Pokyny pro software uživatelského rozhraní WWW

Část 171: Pokyny pro přístupové software

Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Část 306: Terénní hodnoticí metody elektronických zobrazovacích displejů

Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Část 308: Displeje s povrchovou emisí elektronů (SED) [Technická zpráva]

Část 309: Displeje s organickou světelnou diodou (OLED) [Technická zpráva]

Část 400: Zásady pro fyzická vstupní zařízení – Úvod a požadavky

Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

Část 920: Návody pro hmatové a dotekové interakce

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9241-300:2008 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 9241-300:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Shoda 7

5 Přehled dílčí řady ISO 9241-300 7

6 Integrované a modulové produkty 8

7 Pracovní prostředí 9

Příloha A (informativní)  Přehled řad ISO 9241 11

Bibliografie 14

1Předmět normy

Tato část ISO 9241 poskytuje úvod k ostatním částem v dílčí řadě ISO 9241-300, a vysvětluje jeho standardní strukturu. Dílčí řada ISO 9241-300 stanovuje požadavky na ergonomické navrhování elektronických zobrazovacích displejů. Tyto požadavky jsou stanoveny jako výkonové specifikace zaměřené na zajištění efektivních a vhodných podmínek zobrazení pro uživatele s normálním nebo přizpůsobeným zrakem. Pro hodnocení návrhů jsou poskytnuty zkušební a měřicí metody s ohledem na odpovídající měřicí techniku a kritéria.

Tato část ISO 9241 je vhodná pro ergonomii elektronických zobrazovacích displejů pro rozmanité úkoly v různých pracovních prostředích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz